دانلود پایان نامه تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری

دانشکده پردیس بین المللی ارس

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان فارسی :

تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری

مطالعه موردی شهر تبریز

عنوان انگلیسی :

An analysis on the locational patterns of metro terminals in urban areas

Case study of Tabriz city The

استاد راهنما :

دکترمحمد رضا پورمحمدی

 

 

استاد مشاور :

دکتر میرستار صدرموسوی

آذر ماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

الف) مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

ب) بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

د) اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ر) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

ز) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….   6

س) سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………6

ش) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

ص)روش تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

ط)روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..7

ظ ) نتایج مورد انتظار………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

ک) برنامه زمانبندی انجام پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………..8

 

فصل دوم : تعاریف و مبانی و مفاهیم نظری تحقیق

 

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-2-1- تعریف سیستم حمل و  نقل شهری……………………………………………………………………………………………9

2-2- 2- انواع سیستم های حمل و نقل عمومی شهری………………………………………………………………………10

الف) مترو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

ب) قطار سبك شهری………………………………………………………………………………………………………………………..10

ج) منوریل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

د) تراموا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

ه) اتوبوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

و) تاكسی و خودروهای شخصی………………………………………………………………………………………………………….13

2-2-3- تعریف پایانه ها و ارتباط با  سیستم حمل و نقل شهری………………………………………………………….13

الف) مشخصات پایانه……………………………………………………………………………………………………………………………..14

ب)  عوامل ساخت پایانه ها………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-4- انواع پایانه ها ازنظر مقیاس…………………………………………………………………………………………………………15

2-2-5- انواع پایانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-6- عملکرد پایانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-7- وظایف پایانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2-8- مفهوم ایستگاه پایانه ای مترو و فضای جمعی آن…………………………………………………………………..17

الف) فضای تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………..19

ب) فضاهای فرصت یا مکث……………………………………………………………………………………………………………….19

ج) فضاهای حرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-9- مفهوم فضای عمومی و ابعاد اجتماعی آن………………………………………………………………………………21

2-3- رویکردهای نظری………………………………………………………………………………………………………………………  24

2-3- دیدگاه های نظری حمل و نقل درون شهری………………………………………………………………………………24

2-3-1- نظریه های حمل و نقل شهری تا دهه 1910 ………………………………………………………………………24

2-3-2-  نظریه های حمل و نقل شهری از 1920 تا 1970………………………………………………………………26

2-3-3-  نظریه های حمل و نقل شهری از 1980 تا كنون………………………………………………………………..28

2-4-  مدل ها و روش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….30

2-4-1- بررسی الگوهای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی…………………………………………………………….30

2-4-2- توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی……………………………………………………………………………………….30

2-4-3- سیاست ها و اصول کلی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی……………………………………………..31

2-5- مکانیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-5-1- معیارهای مکانیابی……………………………………………………………………………………………………………………..33

2-5-2- مکانیابی ایستگاه های مترو………………………………………………………………………………………………………34

2-5-3- انواع ایستگاه های مترو و مکانیابی نقاط ……………………………………………………………………………….35

الف) ایستگا ه های انتهایی……………………………………………………………………………………………………………….35

ب) ایستگاه های اجباری………………………………………………………………………………………………………………..35

ج) ایستگاه های میانی……………………………………………………………………………………………………………………35

2-6- اصول و برنامه ریزی درونی پایانه……………………………………………………………………………………………… 36

الف) اصل جامعیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

ب) اصل سازگاری فضاها ، فعالیت ها و همجواری درونی……………………………………………………………….36

ج) اصل ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………36

د) اصل امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..36

ه) اصل دسترسی آسان…………………………………………………………………………………………………………………….36

و) اصل تمرکز……………………………………………………………………………………………………………………………………36

ی) خوانایی فضاهای پایانه…………………………………………………………………………………………………………………..36

ن) سازگاری فعالیت پایانه با کاربری های اطراف………………………………………………………………………………36

2-7-  تجارب جهانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-7-1- معرفی پروژه های موفق مترو در جهان……………………………………………………………………………………37

الف) متروی کوپنهاگ…………………………………………………………………………………………………………………………….37

ب) متروی برلین………………………………………………………………………………………………………………………………….37

پ) ام تی آر هنگ کنگ چین…………………………………………………………………………………………………………..38

ث) متروی نیویورک آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………39

ج) متروی پاریس پاریس – فرانسه…………………………………………………………………………………………………….40

م) متروی لندن – انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………41

ن) متروی مسکو – روسیه………………………………………………………………………………………………………………….41

و)متروی دبی……………………………………………………………………………………………………………………………………….44

ه) ایستگاه های مختلف استکهلم سوئد …………………………………………………………………………………………..44

ی) ایستگاه بلوار فورموسا ـ کائوسیونگ، تایوان……………………………………………………………………………….. 46

2-7-2- ابعاد اجتماعی در تجارب جهانی موفق………………………………………………………………………………………46

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

 

فصل سوم : بررسی و شناخت وضع موجود

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-1- ویژگیهای عمومی شهر تبریز………………………………………………………………………………………………………….50

3-2-  مطالعات جغرافیایی شهر تبریز………………………………………………………………………………………………………52

الف) توپوگرافی…………………………………………………………………………………………………………………………………….52

ب)  هیدرولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………………52

ج)  مورفولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………….52

3-3-  اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-4- جغرافیای سیاسی شهر تبریز………………………………………………………………………………………………………..58

3-5- ویژگیهای تاریخی تبریز…………………………………………………………………………………………………………………58

3-6- ویژگیهای فرهنگی _ اجتماعی  شهر تبریز……………………………………………………………………………….59

3-7- ویژگی‌های جمعیتی و نیروی انسانی شهر تبریز………………………………………………………………………60

3-8- ویژگی‌های اقتصادی منطقه…………………………………………………………………………………………………………60

3-9- ویژگی‌های كالبدی شهر تبریز…………………………………………………………………………………………………….63

3-10- مطالعات زیست‌محیطی……………………………………………………………………………………………………………..65

الف) آلودگی هوا………………………………………………………………………………………………………………………………..65

ب)  آلودگی خاك…………………………………………………………………………………………………………………………….66

ج) آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی……………………………………………………………………………………………..66

3-11- تاسیسات شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………………66

الف) بررسی وضعیت شبكه و تاسیسات آب و فاضلاب شهر تبریز…………………………………………………..67

ب) مشخصات برق تبریز و نیروگاه های آن………………………………………………………………………………………..67

ج) مخابرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

د)  مشخصات و بررسی وضعیت گاز طبیعی در شهر تبریز……………………………………………………………..68

3-12- مطالعات شهرسازی و معماری……………………………………………………………………………………………………..69

3-13- شبكه راه های منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….69

3-14- شبکه ارتباطی_شبکه معابر………………………………………………………………………………………………………….69

3-15- حمل و نقل همگانی……………………………………………………………………………………………………………………..72

3-16- زمینه مطالعات سیستم حمل و نقل سریع همگانی تبریز…………………………………………………………75

3-17- سابقه واگن اسبی در تبریز…………………………………………………………………………………………………………..77

3-18- مترو و قطار شهری……………………………………………………………………………………………………………………….77

الف) نقشه مترو شهر تبریز و بررسی خطوط قطار شهری تبریز……………………………………………………….78

ب) ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز…………………………………………………………………………………..80

3-19-  تجهیزات سازمان قطار شهری تبریز…………………………………………………………………………………………81

3-20- معرفی دپو و پارکینگهای خط1 قطارشهری تبریز…………………………………………………………………….82

الف ) پایانه ائل گولی…………………………………………………………………………………………………………………………….82

ب ) پایانه لاله……………………………………………………………………………………………………………………………………….83

3-21 – ناوگان قطار شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………….83

3-22 – معرفی ایستگاه های خط یک……………………………………………………………………………………………………..84

 

فصل چهارم : الگوهای تحلیلی و ارزیابی ایستگاه ها

 

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

4-2 – تعیین عوامل و متغییرها……………………………………………………………………………………………………………….89

4-2-1- عوامل موثر درارزیابی ایستگاه ها……………………………………………………………………………………………….89

4-2-2- تعریف عوامل موثر درارزیابی…………………………………………………………………………………………………… 90

4-2-3- متغیرهای عوامل موثر در مکانیابی ایستگاه ها………………………………………………………………………..90

4-2-4- متغییرهای بررسی……………………………………………………………………………………………………………………..90

4-3- شاخص های انتخاب شده……………………………………………………………………………………………………………..95

4-4- پرسشنامه شاخص های انتخاب شده……………………………………………………………………………………………97

4-5- روش AHP………………………………………………………………………………………………………………………………….101

4-5-1- ایجاد ماتریس مقایسه دو تایی……………………………………………………………………………………………….101

4-5-2- محاسبه وزن های معیار…………………………………………………………………………………………………………..102

4-5-3- وزن دهی گزینه ها………………………………………………………………………………………………………………….102

4-5-4- تخمین نسبت توافق………………………………………………………………………………………………………………..103

4-6- تحلیل فرایند سلسله مراتبی AHP برای ایستگاه یک از فاز یک قطار شهری تبریز……………..103

4-6-1- ماتریس مقایسه دو تایی معیارهای بکار رفته در شاخص های کالبدی، زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی و نظم و ایمنی ایستگاه یک  تا هفت…………………………………………………………………..103

4-6-2- بررسی سازگاری در قضاوتها…………………………………………………………………………………………………….103

4-7- نتیجه گیری تجزیه و تحلیل ایستگاه ها با روش Ahp…………………………………………………………….136

4-8- نقشه کاربری اراضی در ایستگاه های فاز یک خط یک………………………………………………………………142

4-8-1- نوع کاربری ها، مساحت کاربری ها و درصد سطح اشغال شده هر کاربری در ایستگاه های فاز یک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..143

4-9- نتایج بررسی کاربری اراضی در هفت ایستگاه اول از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز…..143    الف) نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره یک و دو از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143

ب)نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره سه وچهار از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………146

ج) نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره پنج، شش وهفت از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………………………………………….148

4-10- سازگاری کاربری ها , نقشه سازگاری کاربری های  ایستگاه ها…………………………………………..151

 

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری و پیشنهادها

 

1-5-  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….156

5-2- آزمون فرضیه ­ها……………………………………………………………………………………………………………………………156

  • فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………157
  • فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………157
  • فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………….158

5-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….159

5-4-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………161

) مقدمه :

رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن نرخ مالکیت سواری و افزایش جریان ترافیک شهری باعث ایجاد مشکلات در امر جابه جایی مسافران شده است. یکی از مهمترین عناصر شهری ، سیستمهای حمل و نقل عمومی شهرها است. از طرفی حمل و نقل عمومی و جابه جایی مسافران به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه شهری نام برده میشوند. بهره برداری مطلوب از یک سیستم حمل ونقل در گرو شناسایی آن سیستم و خصوصیات آن است. اولین گام مهم و ضروری در شناسایی سیستم حمل و نقل عمومی یک شهر شناسایی محل استقرار پایانه ها است.کارایی سیستم حمل و نقل عمومی یک شهر بستگی به مکانهایی است که پایانه ها در آن مکانها به وجود آمده اند. انجام مطالعات تحلیلی قبل از استفاده و بهره برداری از سیستم حمل و نقل شهری لازم و ضروری است که در این پایانامه به تحلیل الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو (شهر تبریز) خواهیم پرداخت. نحوه استقرار پایانه ها ،سازگاری با کاربری های اطراف محیط خود و همسایگی ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت..

كلمات كلیدی : ارزیابی، سیستم حمل و نقل شهری ، پایانه ها ، مترو ، مکانیابی،تبریز

 

ب) بیان مسئله

رشد شتابان شهر نشینی در سه دهه گذشته با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیر ساختها

متناسب نبوده و مشاغل مولد مورد نیاز را ایجاد نکرده است. از آنجا که توزیع فضایی شهرها و جمعیت کنترل شده در چهارچوب یک برنامه جامع که مبتنی بر هماهنگیهای  بخشی و ناحیه ای باشد صورت نگرفته است ، مشکلاتی ناشی از  رشد شتابان شهر نشین ابعاد پیچیده ای یافته است. جمعیت بیش از حد شهرها ، مهاجرت بی رویه از روستا به شهر ، ایجاد مناطق پرجمعیت حاشیه نشین ، عدم انسجام و رعایت مسئله همجواری کاربری های مختلف درون شهرها ، عدم دسترسی مناسب به تسهیلات ، جایابی نامناسب کاربری های شهری و………….. معضلاتی است که غالب شهرهای ایران با آن روبرو هستند.(رجبی ، 1391: 125) فضاهای عمومی شهری از اصلی ترین اجزاء ساختار و سازمان فضایی کالبدی شهر و بستر تعاملات اجتماعی هستند. رشد سریع جمعیت ، تحولات کالبدی ناشی از آن ، تاثیر دیدگاه های مدرنیستی و توجه زیاد به سود اقتصادی ، فضاهای شهری را از میان برده و بافت شهری را متراکم تر ساخته است. فضاهای شهری گذشته مثل تکایا ، میادین ، بازار و حمام که محل اجتماع مردم بوده اند تحت تاثیر این تغییرات و دگرگونی معیارها ، ارزشها و سنتها ، دیگر کارایی گذشته خود را ندارند در این میان ایجاد شبکه حمل و نقل زیرزمینی (مترو) ، امکانات و نیازهای تازه ای را با خود به همراه آورده است. نحوه اتصال این شبکه به شبکه راه های پیاده و سواره توسط ایستگاه های مترو و ورودی های آن تعریف می شود این نقاط اتصال یعنی ایستگاه ها ، فضاهای جدیدی در درون بافت شهرها هستند که می توان از آنها در ایجاد فضاهای شهری پویا سود جست. تجمع افراد و به دنبال آن پدید آمدن فعالیتها در اطراف این ایستگاه های نوظهور اجتناب ناپذیر است و میتواند بافت پیرامون آن را کاملا دگرگون سازد. ایجاد ایستگاه های مترو بدون توجه به ویژگی های بافت پیرامون و نیازها و امکاناتی که فراهم می آورد ، تهدیدی برای بافت شهری به شمار آمده و بر بی نظمی ها می افزاید(سید زاده خرازی، 1391: 41) ایستگاهتی مترو یکی از مهمترین کاربریها در شهرها میباشند. با توجه به فعالیت هایی که در این فضاها صورت می گیرد ، این فضاها نسبت به سایر کاربری های خدمات شهری از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند. پایانه ها باید به نحو شایسته ای در سطح شهر مکانیابی گردند . به علت رشد سریع شهر نشینی از یک طرف و نبود یک نظام مدون برنامه ریزی و مدیریت در شهرهای کشور، خدمات شهری با مسائل و مشکلات بی شماری روبه رو شده اند. پایانه های سیستم حمل ونقل شهری که یکی از کاربری های مهم و حیاتی شهر هستند با مشکلاتی درگیر می باشند.(رجبی ، 1391: 125) با توجه به مسائل ذکر شده ، ارزیابی جامع در خصوص برنامه ریزی صحیح به  منظور ارتقای کمی و کیفی پایانه ها به عمل خواهد آمد. یکی از عوامل مهم توسعه شهرها ، توسعه حمل و نقل شهری است. ترافیک شهری عامل ایجاد آلودگی های محیط زیستی ناشی از سوخت مواد فسیلی وسایل نقلیه ، آلودگی های آب و هوایی ،آلودگی های صوتی و همچنین عامل مهمی در به وجود آمدن ناراحتی های روحی و روانی در کنار افزایش زمان جابجایی و سفر روزانه برای انجام کارهای روزمره افراد جامعه را به ارمغان می آورد. این علل اهمیت سیستم حمل ونقل عمومی و توسعه بهینه و کاهش  مشکلات شهری را برجسته میسازد. تحلیل مکانیابی این پایانه ها ، ارائه نقاط قوت و پتانسیل های این پایانه ها و نقاط منفی این مکانیابی در شناخت صحیح سیستم مترو نقش بسیار موثری خواهد داشت. یکی از مسائل مهم سیستمهای مترو شهرها ، مکانیابی پایانه های این سیستمها می باشد (بهرامی ،1388)

منظره شهر خوب و نظام حمل و نقل مناسب دو روی یک سکه هستند. کیفیت سفرهای رفت و برگشت توقف های و ایستگاه ها تاثیری مستقیم بر کارایی و کیفیت نظام حمل و نقل عمومی دارد. کل سفر از خانه به مقصد و برگشت باید در تمامیت خود دیده شود. مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری مناسب و تهسیلات مناسب در ایستگاه ها در روز و شب برای حصول اطمینان از آسایش و حس امنیت عناصر مهمی هستند( یان گل ، 1936: 106)

یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی های شهری تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربری های شهری است.  به این ترتیب که فعالیتهای مختلف نیازمند فضای مناسب می باشند و امکان استقرار آنها در هر ناحیه شهری وجود ندارد. در این تحقیق با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی؛ ترافیکی و شرایط آب و هوایی ، ارزیابی مکانیابی پایانه های مترو شهر مطالعاتی تبریز مورد بررسی قرار گرفته خواهد شد ، به این ترتیب که  تک تک ایستگاه ها از نظر تاثیر آنها بر روی رونق اقتصادی و محیط زیستی و آثار اجتماعی و همچنین اثرگذاری این ایستگاه ها بر کاهش یا افزایش ترافیک محدوده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه : 222

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153624]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com