دانلود پایان نامه رابطه کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی

0 Comments

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

گروه مشاوره

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی

گرایش مشاوره و راهنمایی

 

 

عنوان:

رابطه کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی

 

 

استاد راهنما:

دکتر محسن گل محمدیان

 

دیماه1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                             شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل یکم: کلیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
فصل دوم: پیشینه پژوهش  
1) پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
بخش اول:  گستره نظری مربوط به کمال‌گرایی ……………………………………………………………………………………………………… 14
کمال‌گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
دیدگاه های مختلف در زمینه کمال‌گرایی …………………………………………………………………………………………………………….. 16

دیدگاه آدلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16

دیدگاه الیس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16

دیدگاه هورنای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17

دیدگاه هاماچک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17

دیدگاه بورنز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19

دیدگاه پاچت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

20

دیدگاه هالگین و لیهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………

20

سبب شناسی کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………

21

ویژگی‌های افراد کمال‌گرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………

22

ابعاد کمال‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

24

انواع کمال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25

تلاش سالم یا کمال‌گرایی بهنجار…………………………………………………………………………………………………………………………..

28

ویژگی‌های دانش‌آموزان کمال‌گرا…………………………………………………………………………………………………………………………..

29

نحوه غلبه بر تفکر کمال‌گرا………………………………………………………………………………………………………………………………….

29

سیکل معیوب در روند کمال‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………

31

تلاش سالم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

32

گام‌های تغییر نگرش‌های کمال‌گرایانه …………………………………………………………………………………………………………………..

33

شرایط رشد کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………

34
بخش دوم:  گستره نظری مربوط به حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………… 36
تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 36
تاریخچه بررسی در زمینه حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………….. 37
نظریه های مرتبط با حرمت به خود………………………………………………………………………………………………………………………. 39
نظر آلبرت الیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
نظر ویلیام جیمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
نظر جرج مید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
اجزاء حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
اهمیت حرمت به خود…………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 41
شکل‌گیری حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
حرمت به خود – خودپنداره – اعتماد به نفس ………………………………………………………………………………………………………. 45
حیطه‌های پنج‌گانه حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………………………………… 46
تاثیر حرمت به خود بر زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 48
رشد حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
راه‌های افزایش حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………………………… 52
بخش سوم: گستره نظری مربوط به پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………..…. 56
تعریف پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………… 59
1) مدرسه و نظام آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………………………………… 60
2) عوامل مربوط به خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3) وضعیت اجتماعی- اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
ارتباط متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
2) پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور………………………………………………………………………………………………………………….. 67
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………………………………. 71
جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
فصل سوم: روش‌ پژوهش
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
جامعه  پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
الف)‌ مقیاس کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
ب) پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت ……………………………………………………………………………………………………………… 81
ج)مقیاس سنجش پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 82
روش گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
فصل چهارم:  یافته های پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
الف) بخش اول: اطلاعات توصیفی نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 85
ب) بخش دوم: یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… 86
الف. فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
ب. فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
الف. پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109
ب. پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
ب)  منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

 
 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و حرمت به خود با پیشرفت تحصیلی  بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان بود که در سال تحصیلی 1392-1393 شهر اروندکنار در حال تحصیل بودند. حجم نمونه 160 نفر (80 نفر دختر و 80 نفر پسر) بود، که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از 2 پرسش نامه مقیاس کمال‌گرایی، عزت نفس کوپر اسمیت و معدل پایان ترم به عنوان ابزار سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. روش های به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل یافته ها عبارت بودند از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه. یافته های پژوهش نشان داد كه بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود، باهم 28 درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می‌کنند. دیگر نتایج نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که پیشرفت تحصیلی به وسیله متغیرهای کمال گرایی و حرمت به خود  قابل  پیش بینی است.
كلید واژه ها: کمال گرایی، حرمت خود، پیشرفت تحصیلی و دانش آموزان.
 
تعداد صفحه :136
قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154702]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com