دانلود پایان نامه بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش : بازرگانی

عنوان : بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت

(گرایش بازرگانی)

عنوان:

بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

استاد راهنما:

دکتر مصباح الهدی باقری کنی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

1-1. عنوان فارسی پایان‌نامه. 2

1-2. عنوان لاتین.. 2

1-3. واژگان كلیدی.. 2

1-4. ‌تعریف مساله، بیان سؤال‌های اصلی تحقیق ‌ 2

1-5. هدف پژوهش… 3

1-6. سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-7.  فرضیه‌ها 5

1-7-1. پیش فرض…. 5

1-7-2. فرضیه (حدس عالمانه) 5

1-8. كاربردهای متصور از تحقیق.. 5

1-9. مراجع استفاده‌كننده از نتیجه پایان‌نامه. 6

1-10. روش انجام تحقیق.. 6

1-10-1. روش و ابزار گرد‌آوری اطلاعات… 6

1-10-2. قلمرو تحقیق ( زمانی، مكانی،  موضوعی ) 7

1-11. جنبه نوآوری تحقیق.. 7

1-12. فصل بندی پژوهش… 8

1-13. محدودیتهای پژوهش… 8

فصل دوم: ادبیات موضوع. 9

2-2. گفتار اول: بررسی ادبیات مربوط به مشتری.. 10

2-2-1. اهمیت مشتری در دنیای کنونی.. 10

2-2-2. مشتری.. 11

2-2-3. سیر تکاملی ارتباط با مشتری.. 21

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش…. 29

3-1. مقدمه. 30

3-2. روش تحقیق.. 30

3-2-1. پوزیتیویسم ( اثبات گرائی ) و روش تحقیق کمی.. 32

3-2-2. تفسیر گرائی و روش تحقیق کیفی.. 33

3-3. مشکلات تحقیق کیفی.. 38

3-3-1. مشکل ورود به مکان تحقیق.. 38

3-3-2. مشکل تعبیر و تفسیر اطلاعات… 39

3-3-3. مشکل حجم اطلاعات… 39

3-3-4. مشکل تعمیم پذیری.. 39

3-4. محدودیتهای پژوهش کیفی.. 39

3-4-1. وقت گیربودن پژوهش… 39

3-4-2. ملاحظات انسانی ،اخلاقی و قانونی.. 40

3-4-3. اعتبار( روائی ) و پایائی پژوهش… 40

3-5. روائی در تحقیق کیفی.. 40

3-5-1. روائی توصیفی.. 41

3-5-2. روائی تفسیری.. 41

3-5-3. روائی تئوریکی ( نظری) 42

3-5-4. روائی تعمیم پذیری.. 43

3-5-5. روائی ارزیابی.. 43

3-6. روش تحقیق قرآنی.. 44

3-6-1. راهبردهای تدبر در قرآن کریم. 44

3-7. اجتهاد قرآنی.. 49

3-7-1.  انتخاب عنوان تحقیق موضوعی و مشخص نمودن محل نزاع. 50

3-7-2.  شناسایی و تعریف دقیق مساله و جوانب آن. 51

3-7-3.  مرور و ختم قرآن کریم. 52

3-7-4.  استفاده از تفاسیر برای استخراج نکات ذیل آیات… 54

3-7-5.  بهره گیری از داستان، سوره و یا سیاق آیات… 54

3-7-6. دسته بندی فیش ها ذیل هر آیه و دسته بندی موضوعی آنها 54

3-7-7. تجزیه و تحلیل نکات و ایجاد شبکه مفهومی از موضوعات حاصله. 55

3-7-8. ارائه پاسخ قرآنی به مساله تحقیق.. 56

3-7-9. تکرار فرایند ذکر شده تا حصول به اجتهاد قرآنی: 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… 57

4-1 مقدمه. 58

4-2. سوره مبارکه بقره آیه 245. 59

4-3. سوره مبارکه توبه آیات 111 و 112. 65

4-3-1. در بیان جایگاه بحث… 65

4-3-2. تعریف واژه معامله در قرآن. 66

4-3-3. تمثیل زیبای وعده ی خدا به بندگان مومن در قرآن. 66

4-3-4. امتیازات و ویژگی های معامله کردن با خداوند متعال. 67

4-3-5. توضیحی بیشتر پیرامون آیه 111 و 112 سوره مبارکه توبه. 67

4-3-6. صفات فردی و اجتماعی مومن.. 68

4-4. سوره مبارکه رعد آیه 28. 71

4-5. سوره مبارکه محمد (ص) آیه 7. 72

4-6. سوره مبارکه فتح آیه 4. 75

4-7. سوره مبارکه اسراء آیه 70. 77

4-8. سوره مبارکه فتح آیه 29. 78

4-9. سوره مبارکه حجرات آیه 13. 81

4-10. سوره مبارکه ق آیه 18. 83

4-11. سوره مبارکه عنکبوت آیه 63. 85

4-12. سوره مبارکه عنکبوت آیه 65. 86

4-13. سوره مبارکه ذاریات آیه 50. 87

4-14. سوره مبارکه هود آیات 105 و 106. 89

4-15. سوره مبارکه واقعه آیه 64. 92

4-16. سوره مبارکه رحمن آیه 60. 94

4-17. سوره مبارکه قمر آیه 35. 96

4-18. سوره مبارکه نجم آیه 48. 97

4-19. سوره مبارکه فتح آیه 10. 98

4-20. سوره مبارکه حجرات آیه 10. 101

4-21. سوره مبارکه ق آیه 11. 105

4-22. سوره مبارکه مدثر آیه 38. 107

4-23. سوره مبارکه طور آیه 48. 107

4-24. سوره مبارکه محمد (ص) آیه 33. 108

4-25. سوره مبارکه فاطر آیه 3. 110

4-26. سوره مبارکه روم آیه 48. 111

4-27. سوره مبارکه آل عمران آیه 83. 112

4-28. سوره مبارکه نمل آیه 62. 112

4-29. سوره مبارکه طلاق آیه 3. 113

4-30. سوره مبارکه بقره آیه 216. 115

4-31. سوره مبارکه اعراف آیه 188. 116

4-32 سوره مبارکه بقره آیه 214. 116

4-33. خلاصه ی تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش… 118

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 121

5-1. جمع‌بندی.. 122

5-2. نتایج پژوهش… 123

5-2-1. جایگاه مشتری کنونی از منظر آموزه‌های قرآنی.. 124

5-2-1. مشتری حقیقی.. 124

5-2-2. مشتری محوری.. 124

5-2-3. منافع زندگی دنیوی.. 125

5-2-4. جایگاه مشتری در کسب و کار. 125

5-2.پیشنهادات… 130

5-2-1. پیشنهادات اجرایی.. 130

5-2-2. پیشنهادهای پژوهشی: 130

منابع و مآخذ : 132

فهرست منابع و مآخذ. 133

منابع فارسی و عربی.. 133

منابع لاتین.. 138

چکیده:

«مشتری»، از پربسامدترین مفاهیم به كار رفته در متون مدیریت است؛ در ادبیات معاصر بازاریابی، مشتری یک مفهوم مادر و مولد محسوب می گردد. مشتری بیشتر از یک مخاطب صرف؛ یک عضو موثر، هادی و جهت دهنده است که طرحها و برنامه های سازمانی بر مدار این مفهوم اولویت بندی و سازمان می‌یابد. این نگاه در متون دینی، خاصه در شبکه معانی و مفاهیم قرآنی، دارای چاچوب، الزامات خاص و ویژگی‌های منحصربفردی است که به فهم عمیق و پیاده سازی ظریف منتج می‌گردد.

در این تحقیق، مفهوم «مشتری» در قرآن کریم، به عنوان مبنای مطالعه انتخاب شده، و به منظور پژوهش بر آموزه های قرآنی، از روش شناسی‌های مختص قرآن کریم استفاده شده است.

پژوهش حاضر نشان میدهد؛ در مقابل رویکردهای نوین بازاریابی، که مشتری را محور جهت‌گیری‌های سازمان قرار می‌دهند تا وفاداری مشتری و در نتیجه منافع کسب‌و‌کار را حداکثر نماید؛ در پرتو آموزه‌های قرآنی، اولا اقتصاد هدف نیست و ثانیا رشد ثروت برای رفاه بیشتر نیست؛ بلکه در نظام اقتصادی اسلام، هدف نهایی، جهت دهی جامعه به قرب الهی و حیات معقول می‌باشد، هرچند که در سبک زندگی قرآنی منافع دنیوی کسب و کار نیز مورد توجه است. در نتیجه‌ی این تحقیق، جایگاه «مشتری» و مفاهیم مرتبط با آن در حوزه کسب و کار در سبک زندگی قرآنی تبیین گشته است.

تعداد صفحه : 154

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=148203]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com