دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

تصفیه ی جمعی دیون می باشد امروز فقط در مورد تاجر ورشکسته صادق می باشد ومعسر مفلس بدین معنا به شمارنمی آید[1] .

در ماده ی 412 قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده ی اوست حاصل می گردد . در ماده 1 آن قانون تاجر چنین تعریف شده می باشد :تاجرکسی می باشد که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد .

ورشکستگی اگر چه عجز از تأدیه ی دین می باشد لیکن عجز از پرداخت دین تاجر ، منحصراً ورشکستگی نام می گیرد ، تا جایی که حتی «معامله بایستی برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل گردد . از این رو معاملات وکیل برای موکل ، کارگر برای کارفرما ، معاملات قیم یا اما برای مولی علیه و مدیر شرکت برای شرکت ومواردی از این قبیل ، موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست [2]».

به نظر می رسد با در نظر داشتن تعاریفی که از این سه مفهوم اظهار گردید ورشکسته مفهومی کاملاً متفاوت از مفلس و معسر دارد. اما ، از آن جایی که در بعضی موارد شخص اعتراف و اقرار بر تاجر بودن خود ندارد تا آنکه بتوان وی را مشمول عنوان ورشکسته قرار داد ،این امر نیاز به اثبات، پیدا خواهد نمود .

عمده ترین علت های اثبات «تاجر بودن »امارات فضایی هستند مانند :

1- داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام ناجر در دفتر ثبت تجاری (موضوع ماده ی 16 ق ت )؛

2- داشتن دفتر بازرگانی ؛

3- قرارداشتن محل اشتغال در منطقه تجاری ؛

4- برگ تشخیص مالیات مشاغل ؛

-[1] دکتر صفایی،  سیدحسین،  دوره مقدماتی حقوق مدنی،  جلد 2، نشر میزان،چاپ سیزدهم، 1390، ص 298 و 299 .

-[2] دکتر دمرچیلی دکتر حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم کنونی،نشر میثاق عدالت،چاپ چهارم،1380، ص33 .

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن