Site Loader

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

تکه ای از متن پایان نامه :

شکل 1-4 – عدد شبه فازی

1-4-3-عدد فازی مثلثی

مجموعه ی فازی Aعدد فازی مثلثی می باشد با قله α (مرکز α)، پهنای چپو پهنای راست ، اگر تابع عضویتش به صورت زیر باشد:

 
A

 

که به فرم زیر می باشد:

               

شکل 1-5- عدد فازی مثلثی

1-4-6-فرم پارامتری اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای

عدد فازی  را به صورت (α, )در نظر می گیریم. که در آنα پهنای چپ و پهنای راست می باشد. در این صورت فرم پارامتری  عبارت می باشد از:

[A=

به همین ترتیب برای عدد فازی ذوزنقه ای به صورت   ( پهنای چپ و  پهنای راست) داریم:

[A=

بعنوان مثال حالت پارامتری عدد فازی مثلثی شکل زیر را بدست می آوریم:

 

[A= []                                         شکل 1-7 ،

 

 

 

1-5-اعمال جبری روی مجموعه های فازی

1-5-1-زیر مجموعه ی فازی

فرض  و مجموعه هایی فازی در باشند. گوییم  زیر مجموعه ی  می باشد اگر

∀∈ X: () ≤  ()

∀∈ X:  () ≤  ()

 کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه: کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

usera