دانلود پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت مالی

عنوان :  تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

دانشگاه آزاد اسلامی                                                                            واحد بابل

 

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی                                                      پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی                              گرایش: مدیریت مالی

 

عنوان:                                                                                                             تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

 

استاد راهنما:                                                                                                                      دکتر علی ناصر یداله زاده طبری

استاد مشاور:                                                                                                                 دکتر علی نبوی چاشمی

پژوهش و نگارش:                                                                                                            داود اطری نقارچی

خرداد 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق……………….. 2

    1-1)مقدمه……………………………. 3

    1-2)بیان مسئله……………………….. 4

    1-3)ضرورت انجام تحقیق…………………. 6

    1-4)فرضیه و اهداف تحقیق……………….. 6

    1-5)روش و حدود تحقیق………………….. 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع………. 8

   2-1)مقدمه…………………………….. 9

   2-2)تقسیم ­بندی جوامع بر اساس سطح توسعه آن­ها.. 10

   2-3)مرزبندی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 12

   2-4)ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه…… 13

   2-5)تحقیق و توسعه (R&D)………………… 14

2-5-1)تعریف R&D و وظایف واحدهای R&D در سازمان 14

2-5-2)جایگاه و ضرورت R&D در سازمان………. 17

2-5-3)تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان……… 19

2-5-4)بررسی وضعیت مخارج تحقیق و توسعه……. 20

   2-6)رشد اقتصادی……………………….. 27

2-6-1)عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی……… 28

   2-7)نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی………. 30

2-7-1)زمین و نقش آن در رشد اقتصادی………. 31

2-7-2)سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی…….. 31

2-7-3)تکنولوژی و نقش آن در رشد اقتصادی…… 32

2-7-4)نقش نیروی کاردر رشد اقتصادی……….. 33

   2-8)مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی……. 33

   2-9)انواع نظام­های مالی…………………. 34

2-9-1)نظام مالی بازار محور……………… 35

2-9-2)نظام مالی بانك محور………………. 36

2-9-3)نظام بازار محور و بانك محور در كنار یگدیگر 38

   2-10)وظایف نظام مالی…………………… 38

   2-11)ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی…. 40

   2-12)معیارهای سنجش رشد و توسعه­ اقتصادی جوامع 41

   2-13)تابع تولید مدل لوکاس………………. 42

   2-14)شاخص توسعه نیروی انسانی……………. 45

   2-15)پیشینه تحقیق……………………… 46

2-15-1)خارجی………………………….. 46

2-15-2)داخلی………………………….. 48

   2-16)مدل مورد استفاده………………….. 51

فصل سوم:روش تحقیق………………….. 56

   3-1)مقدمه…………………………….. 57

3-2)روش تحقیق…………………………. 57

   3-3)روش گردآوری اطلاعات…………………. 58

   3-4)جامعه آماری……………………….. 58

3-5)فرضیه ­های تحقیق…………………….. 58

   3-6)روش برآورد الگو-رگرسیون پانل دیتا……. 58

3-6-1)آزمون F………………………….. 61

3-6-2)آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی 62

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ­ها………. 63

   4-1)مقدمه…………………………….. 64

   4-2)آزمون فرضیه……………………….. 64

4-2-1)آزمون قابلیت ادغام داده ­ها برای مدل اوّل (با بهره گرفتن از آزمون چاو)………………………………. 64

4-2-1-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 66

4-2-2)آزمون قابلیت ادغام داده ­ها برای مدل دوّم (با بهره گرفتن از آزمون چاو)………………………………. 68

4-2-2-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 69

4-2-3)آزمون قابلیت ادغام داده ­ها برای مدل سوّم (با بهره گرفتن از آزمون چاو)………………………………. 72

4-2-3-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 73

فصل پنجم: نتیجه ­گیری………………… 76

   5-1)مقدمه…………………………….. 77

   5-2)مقایسه مدل­های تحقیق………………… 78

   5-3)نتیجه ­گیری و بحث……………………. 79

   5-4)مقایسه نتایج تحقیق با فرضیات و تحقیقات مشابه 80

   5-5)پیشنهادات تحقیق……………………. 83

   5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………. 84

  پیوست داده ­های نرم­افزاری…………………. 86

  منابع و مآخذ…………………………… 94


چکیده:

امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. تنها راه بقاء هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه­ مداوم است، بنابراین سرمایه ­گذاری در تحقیق و توسعه کلید رشد اقتصادی برای هر کشور می­باشد. این پژوهش، ارتباط تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور را با بهره گرفتن از داده ­های پانلی در دوره زمانی 2010-2004  برای 50 کشور که براساس شاخص توسعه نیروی انسانی سازمان ملل به کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور (توسعه) تقسیم ­بندی شده ­اند مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این موضوع است که در مدل­های اوّل، دوّم و سوّم بین سرمایه ­گذاری تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل­های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین هزینه­ های دولت و رشد اقتصادی ارتباط منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل­های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل اوّل نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه ­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود ندارد. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل دوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه ­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل سوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه ­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

کلید واژه: شاخص توسعه نیروی انسانی، سرمایه ­گذاری تحقیق و توسعه، هزینه­ های دولتی، شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی، اعتبار خصوصی بانک­ها

تعداد صفحه : 110

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=151235]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com