دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

تکه ای از متن پایان نامه :

-5-2-تساوی دو مجموعه ی فازی

هرگاه  و زیر مجموعه های فازی مجموعه ی باشند در این صورت  و را مساوی می گوییم و           می نویسیم  اگر، برای هر داشته باشیم:

1-5-3-مجموعه فازی تهی

زیر مجموعه ی فازی  از  را تهی گوییم هر گاه برای هر داشته باشیم:

() =

(یعنی درجه عضویت همه ی ∈ X صفر باشد).

1-5-4-مجموعه ی فازی تام

زیر مجموعه ی فازی  از  را تام گوییم هر گاه برای هر  داشته باشیم:

() =

1-5-5-تعریف اشتراک

شکل 1-9-اجتماع دو مجموعه فازی

شکل 1-10-متمم یک مجموعه فازی

1-5-8-مثال

فرض کنید و زیر مجموعه های فازی  و به صورت زیر باشند:

 

آن گاه اجتماع و اشتراک و متمم مجموعه های  و  با توابع عضویت زیر خواهند بود:

1-6-اصل گسترش

()

 

به طوری که:

(A)()

 

 کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه: کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا