دانلود پایان نامه شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژی های نوین

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش : صنایع

عنوان : شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژی های نوین 

وزارت علوم‌و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 پایان نامه دوره كارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع

موضوع:

شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو بااستفاده ازالگوریتم دیماتل فازی FUZZY DEMATEL

استاد راهنما:

آقای دكتر نیكبخش جوادیان

استاد مشاور:

آقای مهندس مسعود ابراهیمی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

تقدیم به:………………………………………………………………………….. 3

سپاسگذاری:…………………………………………………………………………………. 4

چکیده……………………………………………………………………………… 11

فصل اول…………………………………………………………………….. 12

1-1- مقدمه………………………………………………………………….. 13

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق……………………………………. 13

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………… 16

1-4- سوالات تحقیق……………………………………………………………. 17

1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………. 18

1-6- روش شناسی تحقیق………………………………………………………… 18

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و نخصصی……………………….. 19

فصل دوم…………………………………………………………………………. 21

2-1-مقدمه………………………………………………………………. 22

2-2- تكنولوژی……………………………………………………. 23

2-2-1-تعریف……………………………………………………………. 23

2-3-انتقال تكنولوژی………………………………………… 27

2-3-1-ماهیت انتقال تكنولوژی………………………………. 29

2-3-2-چالش های موجود………………………………….. 30

2-3-3-لزوم انتقال و انتخاب تكنولوژی نوین………………….. 31

2-4-فرایند انتقال تكنولوژی………………………………… 32

2-4-1-انتخاب و كسب تكنولوژی……………………………………… 32

2-4-1-1-ارزیابی و تعیین تكنولوژی های مورد نیاز كشور/بنگاه…………………. 32

2-4-1-2-بررسی و انتخاب تكنولوژی های مناسب برای انتقال …………………… 33

2-4-1-3-بررسی و شناخت صاحبان تكنولوژی بنگاه/فرد و شناخت روش های انتقال آن………… 33

2-4-1-4-اولویت بندی روش های ممكن انتقال تكنولوژی…………………… 33

2-4-1-5-ارتباط با دارندگان تكنولوژی،متقاعد كردن آنها به همكاری و دریافت پیشنهاد…….. 34

2-4-1-6-مذاكره برای كسب بهترین شرایط ممكن……………………… 34

2-4-1-7-تهیه پیش نویس و انعقاد قرارداد……………………………. 35

2-4-1-8-اجرای قرارداد…………………………………………….. 35

2-4-1-9-خاتمه و مستند سازی نتایج……………………………… 35

2-4-2-انطباق،كاربرد و جذب تكنولوژی………………………………….. 35

2-4-2-1-كاربرد تكنولوژی………………………………………… 36

2-4-2-2-جذب تكنولوژی…………………………………………. 37

2-4-3-توسعه و انتشار تكنولوژی…………………………………………….. 38

2-5-روش های انتقال تكنولوژی…………………………….. 38

2-5-1- قرارداد تحویل كامل……………………………………….. 39

2-5-2-كسب پروانه………………………………………… 39

2-5-3-حق استفاده از اسم تجاری…………………………………… 40

2-5-4-تبادل و استخدام نیروی انسانی……………………………….. 40

2-5-5-آموزش و تعلیم…………………………………………………… 40

2-5-6-برون سپاری……………………………………………………….. 41

2-5-7-قرار داد بای بك……………………………………………… 41

2-5-8- اتحاد استراتژیك……………………………………………. 41

2-5-9- قراردادهای بیع متقابل……………………………………….. 42

2-5-10-همكاری فنی…………………………………………………….. 42

2-5-11- قرارداد توسعه و تحقیق……………………… 42

2-5-12- تحقیق و توسعه مشترك…………………………. 42

2-5-13- سرمایه گذاری در پروژه………………………………….. 42

2-5-14- قرارداد خدمات فنی………………………………………… 43

2-6-عوامل موثر بر اتنخاب و انتقال تكنولوژی…………………………………. 45

2-6-1- مدل دسته بندی چان……………………………………. 45

2-6-1-1- عوامل سازمانی……………………………………………………….. 45

2-6-1-2- عوامل بازار-محیط تجاری……………………………… 46

2-6-1-3- هزینه………………………………………………. 46

2-6-2- مدل پاستور…………………………………………………. 46

2-6-2-1- عوامل سازمانی راهبردی……………………………………. 46

2-6-2-2- عوامل سازمانی تاكتیكی…………………………………….. 47

2-6-2-3- عوامل تكنولوژی راهبردی…………………………………………………. 47

2-6-2-4- عوامل تكنولوژی تاكتیكی……………………………………………………………. 47

2-6-3- مدل ماركوس و تانیس……………………………………….. 47

2-6-3-1- فاز قرارداد…………………………………………………… 48

2-6-3-2- فاز اجرا………………………………………………………… 48

2-6-3-3- فاز دوره آزمایشی……………………………………….. 48

2-6-3-4- فاز پشتیبانی………………………………………………… 48

2-6-4- انتقال تكنولوژی در صنعت خودروسازی………………………………………. 49

2-7- روش های ارزیابی و بررسی فرایند انتقال تكنولوژی………………. 49

2-7-1- روش دیماتل فازی………………………………………………………… 52

2-7-2-مزایای روش دیماتل فازی…………………………………………… 52

2-7-2-1- درنظر گرفتن ارتباط متقابل…………………………………………………….. 53

2-7-2-2- ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالب گروه های علت و معلولی……………… 53

2-7-3- مراحل روش دیماتل فازی…………………………………………………… 53

2-7-3-1- گام اول……………………………………………………………………………….. 54

2-7-3-2- گام دوم………………………………………………………………………………. 54

2-7-3-3- گام سوم…………………………………………………………………………… 54

2-7-3-4- گام چهارم……………………………………………………………………………. 55

2-7-3-5- ماتریس روابط فازی………………………………………………………………. 56

2-8- مروری به مطالعات پیشین……………………………………………………. 56

2-8-1- تكنولوژی و انتقال تكنولوژی………………………………………………………… 57

2-8-1-1- مدیریت تكنولوژی و انتقال تكنولوژی……………………………………………… 57

2-8-1-2- عوامل موثر بر موفقیت انتقال تكنولوژی………………………………………………. 57

2-8-2- انتقال تكنولوژی در صنعت خودروسازی……………………………………………………………….. 58

2-8-3- استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در مساله انتقال تكنولوژی……………………. 59

2-8-3-1- روش های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل های ریاضی………………………………………. 59

2-8-3-2- روش دیماتل فازی …………………………………………………………………………….. 60

فصل سوم…………………………………………………………………………………….. 62

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………… 63

3-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………… 63

3-3- فرایند پژوهش………………………………………………………………………………. 64

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………. 65

3-5- اعتبار و روایی ابزار نحقیق…………………………………………………………. 66

3-6- مقیاس اندازه گیری………………………………………………………………….. 69

3-7- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………… 69

3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………….. 70

3-8-1- روش دیماتل……………………………………………………………… 71

فصل چهارم………………………………………………….. 74

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 75

4-2- توصیف جامعه آماری…………………………………………………………………… 75

4-2-1- توصیف جامعه آماری بر حسب جنسیت…………………………………..75

4-2-2- توصیف جامعه آماری بر حسب تحصیلات………………………………….. 76

4-2-3- توصیف جامعه آماری بر حسب سابقه كار……………………………….. 77

4-3- شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژی های نوین در شركت های قطعه سازی خودرو…………. 79

4-4- تعیین شبكه علی و معلولی مساله با بهره گرفتن از روش دیماتل…………………………………… 83

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………… 97

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 98

5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… 98

5-2-1- نتیجه 1……………………………………………………………………………………. 98

5-2-2- نتیجه 2…………………………………………………………………………………….. 99

5-2-3- نتیجه 3………………………………………………………………………………. 101

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………….. 102

5-4- پیشنهاد كاربردی………………………………………………………………………… 103

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………… 105

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………….. 106

چکیده

با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، تکنولوژی های جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده اند. مدیران بایستی از فاکتورهای مهم و اساسی مورد نیاز برای انتقال تکنولوژی آگاهی کافی داشته باشند. میزان اهمیت و درجه تاثیرپذیری هر یک از عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی به عواملی چون ماهیت تکنولوژی مورد نیاز و توانایی ظرفیت کشور گیرنده تکنولوژی برای یادگیری و جذب دانش فنی و تکنولوژیک بستگی دارد. شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی، بستگی به تمایل دهنده تکنولوژی به عرضه آن به شکل مخصوص و نیز تمایل و توانایی گیرنده تکنولوژی در اکتساب و جذب آن دارد. در مورد تکنولوژی­های نوین، مواردی نظیر هزینه بالای تامین تکنولوژی جدید،‌ هزینه‌ی بالای نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری و آموزش این تکنولوژی­ها تنها گوشه ای از موارد بی شماری است که در انتقال تکنولوژی های نوین می بایست مورد توجه قرار گیرند. در این تحقیق، ابتدا معیارهای موثر در انتقال تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو شناسایی می شود.  برای رتبه بندی این معیارها از یکی از مدل­های تصمیم گیری چند معیاره، Dematel، استفاده خواهد شد. روش دیماتل، تكتیک گرافیک تحلیلی است كه