دانلود پایان نامه طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : معماری 

عنوان : طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

اساتید راهنما:

دکتر کاظم معمارضیا

دکتر محمدرضا مغاره

اساتید مشاور:

دکتر حمیدرضا شریف

مهندس ساناز حائری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………….1

1-کلیات: …………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه و طرح موضوع: …………………………………………………………………………………………2

1-2 طرح مسئله و ضرورت تحقیق: ………………………………………………………………………………..3

1-3 هدف تحقیق : …………………………………………………………………………………………………4

1-4 سئوالات تحقیق : ……………………………………………………………………………………………..5

1-5 پیشینه تحقیق و چارچوب نظری: …………………………………………………………………………….5

1-6 فرضیه تحقیق و مدل تحقیق: …………………………………………………………………………………6

1-7 روش تحقیق: ………………………………………………………………………………………………….6

1-8 مراحل تحقیق: ………………………………………………………………………………. 7

2-صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگی): ………………………………………………………………………8

2-1 تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی: 8

2-1-1 پیشینه هوانوردی: ………………………………………………………………………………………….8

2-1-2 تاریخچه ظهور فرودگاه: …………………………………………………………………………………. 10

2-1-3 فرودگاه در قرن بیستم: …………………………………………………………………………………. 12

2-1-4 حمل و نقل هوایی مسافر و بار در ایران : 14

2-1-5  سازمان های حمل و نقل هوایی و وظایف آنها: 16

2-1-5-1 سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو): 16

2-1-5-2 سازمان هوانوردی فدرال (FAA): 17

2-1-5-3 سازمان های منطقه ای: 18

2-2  اقتصاد فرودگاه: ……………………………………………………………………………………………..18

2-2-1 چگونگی سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران: 19

2-2-1-1 سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها و تأسیسات ثابت: 20

2-2-1-2 سرمایه گذاری در ناوگان: 20

2-2-1-3 ایجاد تسهیلات و خدمات جانبی: 21

2-2-1-4 سرمایه گذاری در مواد و کالاهای مصرفی: 21

2-2-1-5 تسهیلات آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص: 22

2-2-2 ارزیابی طرحها و برنامه ریزیهای مالی و اقتصادی: 22

2-3 اصطلاحات مهم هوانوردی: 23

2-3-1 شرایط جوی استاندارد: …………………………………………………………………………………. 23

2-3-2 ارتفاع فشاری: …………………………………………………………………………………………….23

2-3-3 سرعت هواپیما: …………………………………………………………………………………………..24

2-3-4 باد پهلو، مسیر هوایی تقرب باند و راستای محوری حرکت هواپیما: 24

2-4 کنترل ترافیک هوایی: ……………………………………………………………………………………….25

2-4-1 اجزای سیستم کنترل ترافیک هوایی: 25

2-4-1-1 تعریف سیستم کنترل ترافیک هوایی: 26

2-4-1-2 محدوده کنترل پایانه: 27

2-4-1-3 محدوده خدمات راداری فرودگاه: 27

2-4-1-4 طبقه بندی فضاهای هوایی: 28

2-4-1-4-1 فضای هوایی کلاس A یا فضای هوایی تحت کنترل مثبت: 28

2-4-1-4-2 فضای هوای کلاسB   یا محدوده ی کنترل پایانه: 28

2-4-1-4-3 فضای هوایی کلاس C یا محدوده ی خدمات راداری فرودگاه: 28

2-4-1-4-4 فضای هوایی کلاس D: 29

2-4-1-4-5 فضای هوایی کلاس E: 29

2-4-1-4-6 فضای هوایی کلاس  Gیا فضای هوایی بدون کنترل: 30

2-4-2 اجزا و عملکردهای اصلی سیستم هوا – فضای ملی: 30

2-4-2-1 مراکز کنترل ترافیک مسیرهای هوایی: 31

2-4-2-2 تسهیلات کنترل تقرب پایانه: 31

2-4-2-3 برج مراقبت ترافیک فرودگاه: 31

2-4-2-4 ایستگاه های خدمات پروازی: 32

2-4-3 مشخصات طرح هوا – فضای ایران: 32

3-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی مسافری فرودگاه: 34

3-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….34

3-2 اجزای سیستم پایانه مسافری: 34

3-2-1 بخش ارتباطی و دسترسی: 35

3-2-2 بخش پردازش مسافران: 36

3-2-3 بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی: 36

3-3 ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری: 38

3-3-1 اهداف طراحی: ……………………………………………………………………………………………38

3-4 فرایند برنامه ریزی پایانه: ………………………………………………………………………………….. 40

3-4-1 مراحل و معیارهای برنامه ریزی: 40

3-4-2-1 مجموعه ارتباطی با سیستم دسترسی: 41

3-4-2-2 محوطه ی جلوخان پایانه: 41

3-4-2-3 مجموعه راه های دسترسی: 41

3-4-2-4 پارکینگ: ………………………………………………………………………………………………42

3-4-2-5 سیستم پردازش مسافر: 42

3-4-2-6 راهروها و سالن ورودی: 43

3-4-2-7 سالنهای عمومی پایانه: 44

3-4-2-8 باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی: 44

3-4-2-9 کنترل امنیتی: …………………………………………………………………………………………45

3-4-2-10 سالنهای خروجی یا پرواز: 46

3-4-2-11 تسهیلات تحویل جامه دان: 47

3-4-2-12 سیستمهای حمل و نقل داخلی فرودگاه: 48

3-4-2-13 تسهیلات بین المللی: 49

3-4-2-14 فضاهای دیگر: ………………………………………………………………………………………..50

3-4-2-15 الزامات کلی فضای مورد نیاز: 52

3-5 اشکال مختلف پایانه ها: ……………………………………………………………………………………..52

3-5-1 طرح انگشتی یا شاخه ای: 53

3-5-2 طرح اقماری: ……………………………………………………………………………………………..54

3-5-3 طرح خطی : ………………………………………………………………………………………………54

3-5-4 طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه: 54

3-5-5 طرحهای ترکیبی: ………………………………………………………………………………………..55

3-6 انواع طرحهای عمودی پایانه ها: 55

3-7 انواع توقف هواپیما: ………………………………………………………………………………. 58

3-7-1 توقف با دماغه ی رو به داخل: 59

3-7-2 توقف با دماغه ی رو به داخل زاویه دار: 59

3-7-3 توقف با دماغه ی رو به خارج زاویه دار: 59

3-7-4 توقف موازی: ……………………………………………………………………………………………..60

3-8 طرح و شکل محوطه ی توقفگاه (ایپرون): 60

3-9 انتقال مسافران به هواپیما: …………………………………………………………………………………. 61

4-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی بار: 63

4-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….63

4-2 حمل و پردازش بار: ………………………………………………………………………………………….63

4-2-1 اصول جریان بار: ………………………………………………………………………………. 63

4-2-2 اصول باربری: ……………………………………………………………………………………………..66

4-2-3 انواع وسایل حمل بار: …………………………………………………………………………………….66

4-2-4 انواع فن آوری باربری: …………………………………………………………………………………….67

4-3 مکان یابی پایانه بار: …………………………………………………………………………………………69

4-4 الگوی طرح پایانه بار: ………………………………………………………………………………………..70

4-5 اصول و ضوابط کلی طراحی پایانه بار: 72

4-6 مشخصات تسهیلات پایانه بار: 72

4-6-1 اجزای ساختمان پایانه بار: 72

4-6-2 درها و ورودیها: ……………………………………………………………………………………………74

4-6-3 ستونها و موانع ثابت: ……………………………………………………………………………………..74

4-6-4 ضوابط ارتفاع آزاد: ………………………………………………………………………………………..75

4-6-5 مشخصات کف انبار: ………………………………………………………………………………………75

4-7 اجزای پردازش بار خروجی پایانه: 75

4-7-1 محوطه پذیرش بار: ……………………………………………………………………………………….76

4-7-2 محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار: 76

4-7-3 محوطه انبار بارهای فله خروجی: 76

4-7-4 محوطه نگهداری بارهای ویژه: 76

4-7-5 محوطه گمرک خروجی: 77

4-7-6 محوطه بازرسی ایمنی و کنترلهای امنیتی: 77

4-7-7 محوطه پست: …………………………………………………………………………………………….78

4-7-8 محوطه اداری و مالی مراجعین: 78

4-7-9 محوطه باربندی: ………………………………………………………………………………. 78

4-7-10 محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی: 79

4-7-11 محوطه نگهداری باردانهای شرکتهای حمل و نقل: 79

4-7-12 محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری: 79

4-8 اجزای پردازش بار ورودی پایانه: 80

4-8-1 محوطه ی نگهداری گاریها و صندوقه های ورودی: 80

4-8-2 محوطه بارریزی: ………………………………………………………………………………. 81

4-8-3 محوطه انبار بارهای فله ورودی: 81

4-8-4 محوطه انبار باردانهای ورودی شرکتهای حمل و نقل: 81

4-8-5 انبار صندوقه های خالی: 81

4-8-6 محوطه گمرک ورودی: ……………………………………………………………………………………82

4-8-7 محوطه تحویل بار: ………………………………………………………………………………………..82

5-بررسی نمونه های موردی: ………………………………………………………………………………….83

5-1 نمونه های داخلی: ……………………………………………………………………………………………83

5-1-1 فرودگاه امام خمینی: ……………………………………………………………………………………..83

5-1-1-1 تاریخچه فرودگاه امام: 83

5-1-1-2 پایانه مسافری فرودگاه (ترمینال): 84

5-1-1-2-1 تراز 8.00+ مسافرین خروجی (طبقه دوم ): 87

5-1-1-2-2 تراز 4.00+ مسافرین ورودی ( طبقه اول): 87

5-1-1-2-3 تراز 0.00 مسافرین ورودی ( همكف): 88

5-1-1-2-4 تراز 6.50- (زیرزمین): 89

5-1-1-3 پاركینگ فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..90

5-1-1-4 موتور خانه پایانه مسافری : 90

5-1-1-5 اطفاء حریق پایانه مسافری: 90

5-1-1-6 فضاهای تشكیل دهنده پایانه: 90

5-1-1-6-1 فضاهای مربوط به مسافرین خروجی بین المللی: 91

5-1-1-6-2 فضاهای مربوط به مسافران خروجی داخلی: 93

5-1-1-7 برج مراقبت: ……………………………………………………………………………………………94

5-1-2 فرودگاه بین المللی شهیــد آیت اله دستغیب شیراز: 95

5-1-2-1 پتانسیلهای فرودگاه شهیــد دستغیب در امر گردشگری: 96

5-1-2-1-1 جایگاه تشریفات اختصاصی مسافران در فرودگاه شیراز: 96

5-1-2-1-2 تعدد و تنوع پروازی در فرودگاه شیراز: 96

5-1-2-1-3 امكانات و تسهیلات  مسافری: 96

5-1-2-2 ترمینال ورود پروازهای خارجی: 97

5-1-2-4 سالن گمرک با مساحت حدود 750 متر مربع: 98

5-1-2-5 سالن عمومی مستقبلین و مشایعین: 98

5-1-2-6 مشخصات ترمینال خروج پروازهای خارجی: 98

5-1-2-6-1 سالن عمومی و سالن بدرقه کنندگان: 99

5-1-2-6-2 سالن ترانزیت و تشریفات پروازی: 99

5-1-2-6-3 سالن ترانزیت مرزی: 100

5-1-2-6-4 غرفه اطلاع رسانی در بخش گردشگری: 100

5-1-2-7 صدور ویزا در فرودگاه شیراز: 100

5-1-2-8  ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شیراز: 100

5-1-2-9 به روز بودن امکانات فرودگاهی و ناوبری فرودگاه شیراز: 101

5-2 نمونه های خارجی: ………………………………………………………………………………. 101

5-2-1 فرودگاه کانسای ژاپن: …………………………………………………………………………………..101

5-2-1-1 تاریخچه ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 101

5-2-1-2 جزیره ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 102

5-2-1-3 پل ارتباطی جزیره ی فرودگاه: 103

5-2-1-4 ظرفیت فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..104

5-2-1-5 ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….104

5-2-1-6 سازه ی فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..106

5-2-2 فرودگاه سوندیاک (RAVA، بیلبائو-اسپانیا): 107

5-2-2-1 ایده طرح: ……………………………………………………………………………………………107

5-2-2-2 معماری فرودگاه: ……………………………………………………………………………………. 108

5-2-2-3 پارکینگ فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 110

5-2-2-4 سازه فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 110

5-2-3 فرودگاه بین المللی کوالالامپور (مالزی): 111

5-2-3-1 معماری فرودگاه: …………………………………………………………………………………….111

5-2-3-2 ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….112

5-2-3-3 سازه ی فرودگاه: …………………………………………………………………………………….114

5-2-3-4 ساختمان ماهواره: ……………………………………………………………………………………115

5-2-3-5 سایت مجموعه: ………………………………………………………………………………………115

6-تعامل سازه و معماری: …………………………………………………………………………………….117

6-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………..117

6-2 تاثیر سازه بر معماری: ……………………………………………………………………………………..118

6-2-1 گسترش نقش سازه در معماری: 118

6-2-1-1 سازه ، فرم معماری و فن آوری ساخت: 119

6-2-2 سازه ، زیبایی و صداقت ( جریان انتقال نیرو‌): 120

6-3 جدایی معماری و سازه: ……………………………………………………………………………………122

6-4 ضرورت همسازی معماری و سازه: 124

6-5 سیر تغییر و تحول همسازی معماری و سازه: 125

6-5-1 سیر تغییر و تحول همسازی سازه و معماری در معماری جهان: 125

6-5-1-1 شروع همسازی معماری و سازه: 126

6-5-2 سیر تغییر و تحول همسازی سازه و معماری در معماری ایران: 127

6-5-2-1 معماری قدیم ایران: ………………………………………………………………………………. 127

6-5-2-2 معماری معاصر ایران: 128

6-6 بررسی نمونه های مطلوب همسازی معماری و سازه در ترمینال های فرودگاهی: 129

6-6-1 طراحی ترمینال های فرودگاهی: 130

6-6-2 فرودگاه بین المللی بانكوك: 131

6-6-2-1 سازه ترمینال اصلی: ………………………………………………………………………………. 132

6-6-2-2 سازه سالن های خروجی: 133

6-6-3 فرودگاه جدید باراخاس – مادرید: 133

6-6-3-1 سازه فولادی سقف: ………………………………………………………………………………. 134

6-6-3-2 نمای شیشه ای فرودگاه: 135

6-7 نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………….135

7- نگاهی به تاریخ و جغرافیای استان فارس و شهر شیراز: 137

7-1استان فارس: ………………………………………………………………………………………………..137

7-1-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: 137

7-1-2 آب و هوا: ……………………………………………………………………………………………….138

7-1-2-1 درجه حرارت و میزان بارندگی: 138

7-1-2-2 باد: …………………………………………………………………………………………………..139

7-1-3 ویژگی های زمین شناسی: 139

7-1-5 پوشش گیاهی: ………………………………………………………………………………. 140

7-1-6 تقسیمات سیاسی: ………………………………………………………………………………………140

7-1-7 مکان های دیدنی و تاریخی: 141

7-1-8 صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………. 142

7-1-8-1 صنایع: ……………………………………………………………………………………………….142

7-1-8-2 منابع معدنی: ………………………………………………………………………………. 142

7-1-9 منطقه ویژه اقتصادی شیراز: 142

7-1-10آموزش: ………………………………………………………………………………………………..143

7-1-11 ورزش و تفریح: ……………………………………………………………………………………….144

7-1-11-1 ورزشگاه‌ها: ………………………………………………………………………………. 144

7-1-11-2 پیست اسکی: ………………………………………………………………………………. 144

7-1-12 شبکه ارتباطات: ………………………………………………………………………………. 145

7-1-12-1 فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 145

7-1-12-2 راه‌آهن: ………………………………………………………………………………. 145

7-2شهر شیراز: ………………………………………………………………………………. 146

7-2-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: 146

7-2-2 آب و هوا: ………………………………………………………………………………. 147

7-2-3 مسائل کلی زمین شناسی: 148

7-2-4 زلزله: ………………………………………………………………………………. 148

7-2-5 صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………. 149

7-2-6 گردشگری: ………………………………………………………………………………. 149

8-مکان یابی و تحلیل سایت: ………………………………………………………………………………. 151

8-1 انتخاب محل فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 151

8-1-1 چگونگی توسعه ی فضای اطراف: 151

8-1-2 شرایط جوی و آب و هوایی: 152

8-1-3 دسترسی به سیستم حمل و نقل زمینی: 152

8-1-4 وجود زمین و امکان تأمین آن برای توسعه: 156

8-1-5 وجود سایر فرودگاه ها و قابلیت دسترسی به فضای هوایی لازم: 157

8-1-6 موانع اطراف: ………………………………………………………………………………. 158

8-1-7 مسائل اقتصادی ساخت: 159

8-1-8 قابلیت دسترسی به خدمات تأسیساتی: 159

8-1-9 نزدیکی و مجاورت با محیط تقاضای سفر هوایی: 160

8-2 مکانیابی با بهره گرفتن از روش جایگشت (پرماتاسیون): 160

8-2-1 مقیاس اندازه گیری شاخص ها: 161

8-2-2 استفاده از مدل برای مکان یابی فرودگاه شیراز: 162

8-2-3 تعیین تعداد گزینه ها: ………………………………………………………………………………. 163

8-2-4 آماده کردن گزینه ها برای ورود به مدل: 163

8-2-5 محاسبه وزن شاخص ها: 165

8-2-6 نتیجه گیری های حاصل از بررسی های کمی: 166

8-2-7 جمع بندی: ………………………………………………………………………………. 168

9-تدوین برنامه ی فیزیکی: ………………………………………………………………………………. 169

9-1 مقدمه: ………………………………………………………………………………. 169

9-2 عملکرد و اجزاء اصلی متشکله ترمینال: 169

9-2-1 فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی: 170

9-2-1-1 محوطه مقابل ترمینال: 170

9-2-1-2 محوطه کنترل امینتی: 171

9-2-1-3 سالن عمومی خروجی: 172

9-2-1-4 محوطه کنترل گمرکی: 172

9-2-1-5 محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر: 173

9-2-1-6 محوطه کنترل گذرنامه: 174

9-2-1-7 فضاهای مختص خطوط هوایی: 175

9-2-2 فضاهای مختص واحدهای کنترل کننده مسافر و بار: 178

9-2-2-1 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین خروجی: 178

9-2-2-2 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین ورودی: 179

9-2-2-3 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر خدمه هواپیما: 179

9-2-2-4 واحد کنترل گمرکی بارهای غیر مسافری: 179

9-2-2-5 واحد کنترل گذرنامه واقع در مسیر مسافرین خروجی.. 180

9-2-2-6 واحد کنترل امنیتی عمومی واقع در مسیر مسافرین خروجی.. 180

9-2-2-7 واحد کنترل بهداشتی واقع در مسیر مسافرین ورودی: 180

9-2-3 فضاهای مربوط به عملیات پشتیبانی: 181

9-2-3-1 واحد اطلاعات پرواز و هوانوردی: 181

9-2-3-2 واحد اطلاعات هواشناسی: 181

9-2-3-3 فضاهای رفاهی و خدماتی مسافرین، مستقبلین و مشایعین: 181

9-2-3-3-1 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی خروجی: 181

9-2-3-3-2 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی ورودی: 182

9-2-3-3-3 فضاهای واقع در اطراف سالن انتظار عمومی پرواز: 182

9-2-3-4 فضاهای مربوط به تاسیسات بهداشتی، مکانیکی و الکتریکی و سایر تسهیلات لازم: 182

9-2-3-5 فضاهای ارتباطی: ………………………………………………………………………………. 183

9-2-3-6 فضاهای رفاهی کارکنان: 183

9-2-3-7 پارکینگ ها: ………………………………………………………………………………. 183

9-2-3-8 نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………. 183

9-3 برنامه ریزی فیزیکی: ………………………………………………………………………………. 184

9-3-1 پیش بینی میزان حمل و نقل هوایی: 184

9-3-2روش های پیش بینی ترافیک هوایی : 185

9-3-2-1 پیش بینی به روش اکستراپولاسیون: 185

9-3-2-2 پیش بینی به روشی تحلیلی مارکت: 186

9-3-2-3 مدل تعریف مارکت: ………………………………………………………………………………. 186

9-3-2-4 مدل اقتصادسنجی: ………………………………………………………………………………. 187

9-3-2-5  پیش بینی به روش قضاوت مهندسی : 187

9-3-3 محاسبه مسافر ساعت اوج : 187

9-3-4 بررسی فضاها و تعیین ظرفیت عوامل مختلف: 190

9-3-4-1 تعیین زیربنای تقریبی ترمینال: 190

9-3-4-1-1 تفكیک تقریبی فضای ترمینال فرودگاه بر حسب عملكرد: 191

9-3-4-2 محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی : 192

9-3-4-2-1 طول و سطح پیاده روی مقابل ترمینال : 192

9-3-4-2-2 محوطه كنترل امنیت عمومی : 193

9-3-4-2-3 سطح سالن عمومی خروجی: 195

9-3-4-2-4 محوطه كنترل و پذیرش بار و مسافر: 196

9-3-4-2-5 محوطه كنترل كارت پرواز و بلیط مسافرین: 198

9-3-4-2-6 سطح سالن عمومی انتظار (سالن ترانزیت): 199

9-3-4-2-7 سطح محوطه كنترل امنیتی پرواز واقع در مدخل سالن انتظار پرواز: 199

9-3-4-2-8 سطح كریدور: ………………………………………………………………………………. 201

9-3-4-3 محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافرین پروازهای ورودی: 202

9-3-4-3-1 سطح محوطه كنترل بهداشتی: 202

9-3-4-3-2 سطح محوطه كنترل گذرنامه: 203

9-3-4-3-3 سطح دریافت بار : 204

9-3-4-3-4  سطح محوطه كنترل گمركی : 206

9-3-4-3-5  سطح سالن عمومی ورودی : 207

9-3-4-3-6  محاسبه فضاهای واقع در مسیر بار: 208

9-3-4-3-6-1 سطح سالن بار (تفكیک و تجمیع بارهای خروجی به روش دستی): 209

10-برایند مطالعات در قالب ارائه طراحی: 211

10-1 ایده های طراحی: …………………………………………………………………………..211

10-1-1 خوانایی فضایی: ……………………………………………………………………211

10-2 سازه: ………………………………………………………………………..211

10-3 تاسیسات: ……………………………………………………………………………211

10-4 دیاگرام های طرح: ………………………………………………………………………………214

10-5 معرفی طرح: …………………………………………………………………………………………..215

تعداد صفحه : 248

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152353]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com