دانلود پایان نامه مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : جامعه شناسی

عنوان : مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی (گرایش جامعه شناسی)

 

موضوع :

مصرف رسانه ای و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

اعتماد همواره یكی از مهم­ترین موضوعات در تحقیقات سرمایه اجتماعی محسوب می­ شود و اهمیت آن به طور گسترده­ای از سوی نظریه­پردازان سیاسی و اجتماعی از لاك و توكویل تا پاتنام و نظریه­پردازان جامعه مدنی مورد تأكید قرار می­گیرد. در این پژوهش تأثیر مصرف رسانه­ای بر اعتماد اجتماعی با تأكید بر تلویزیون داخلی و ماهواره­ای مورد بررسی و آزمون تجربی قرار گرفته است.

این پژوهش با روش پیمایش انجام شده است و در آن، دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-91 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و تعداد 400 نفر بر اساس نمونه گیری طبقه­ای متناسب انتخاب و پرسشنامه ­ها بین آن­ها توزیع شد. سپس اطلاعات جمع­آوری شده به كمك نرم­افزار SPSS و با بهره گرفتن از روش­های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ های پژوهش حاكی از آن است كه بین میزان تماشای تلویزیون داخلی با اعتماد اجتماعی رابطه معنا داری وجود ندارد، اما میزان تماشای تلویزیون ماهواره­ای با اعتماد اجتماعی دارای رابطه معكوس می­باشد. میزان تماشای تلویزیون داخلی با میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت رابطه مثبت دارد، اما میزان تماشای تلویزیون ماهواره­ای با میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، هنجار معامله متقابل و احساس عدالت، رابطه منفی و با فرصت طلبی رابطه مثبت دارد.

هم چنین، متغیر­های میزان فعالیت در انجمن­های داوطلبانه، هنجار معامله متقابل، نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت با اعتماد اجتماعی، رابطه مثبت و فرصت­طلبی با اعتماد اجتماعی رابطه معكوس دارند.

به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می­دهد كه در جامعه آماری ما متغیر احساس عدالت دارای بیش­ترین تأثیر معنا­دار بر اعتماد اجتماعی می­باشد و سپس متغیر­های هنجار معامله متقابل و فرصت طلبی در رتبه ­های دوم و سوم قرار می­گیرند.

واژگان كلیدی: مصرف رسانه­ای، سرمایه اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    صفحه

فهرست جداول-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— د

فهرست نمودارها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ز

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- س

فصل اول: کلیات­پژوهش

1-1- بیان مسئله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش———– 6

1-2-1- اهمیت اعتماد اجتماعی——— 6

1-2-2- اهمیت جامعه­ آماری———- 7

1-3- اهداف پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 8

1-3-1- هدف کلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 8

1-3-2- اهداف جزیی—————- 8

خلاصه فصل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 9

فصل دوم: پیشینه تجربی پژوهش

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 11

2-1- تحقیقات انجام شده در ایران (داخلی)— 12

2-2- تحقیقات انجام شده در خارج——— 17

2-3- جمع بندی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 24

خلاصه فصل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 26

 

فصل سوم: پیشینه نظری پژوهش

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 28

3-1- تعریف اعتماد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 29

3-2- انواع اعتماد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 32

3-2-1- اعتماد بنیادین—————- 32

3-2-2- اعتماد بین شخصی———— 34

3-2-2-1- جانسون—————- 34

3-2-2-2- کلمن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 35

3-2-3 اعتماد اجتماعی—————- 37

3-2-3-1- پاتنام-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 38

3-2-3-2- اینگلهارت————— 40

3-2-4- اعتماد نهادی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 42

3-2-4-1- گیدنز-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 43

3-2-4-2- افه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 44

3-2-4-3- زتومکا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 47

3-3 – مسائلی پیرامون رسانه ­های جمعی—— 49

3-3-1- مفهوم و اهمیت رسانه ­های جمعی— 49

3-3-2- کارکردهای رسانه ­های جمعی—— 50

3-3-3- دوره­بندی نظریات مربوط به تأثیرات رسانه ­های جمعی—- 53

3-4- نظریات مربوط به تأثیر رسانه ­های جمعی بر اعتماد———- 54

3-4-1- پاتنام-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 54

3-4-2- اوسلنر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 55

3-4-3- زتومکا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 56

3-4-4- کلمن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 56

3-4-5- گیدنز-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 57

3-5- چارچوب نظری پژوهش———— 57

3-6- مدل تحلیلی پژوهش————— 66

3-7- فرضیات پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 67

خلاصه فصل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 68

فصل چهارم: روش شناسی

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 70

4-1- روش پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 71

4-2- جامعه ی آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 71

4-3- حجم نمونه ی آماری————— 72

4-4- روش نمونه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 73

4-5- فرایند گردآوری داده ها————- 74

4-6- ابزار پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 74

4-7- متغیرهای مستقل، واسط و وابسته پژوهش- 74

4-8- تعریف مفاهیم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 75

4-8-1- تعاریف نظری مفاهیم———– 75

4-8-1-1- اعتماد بین شخصی——— 75

4-8-1-2- اعتماد اجتماعی———– 75

4-8-1-3- اعتماد نهادی————- 76

4-8-1-4- مصرف رسانه های جمعی—- 76

4-8-1-5- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه———– 76

4-8-1-6- هنجار معامله متقابل——— 76

4-8-1-7- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون————- 77

4-8-1-8- احساس عدالت———– 77

4-8-1-9- فرصت طلبی————- 77

4-8-1-10- ویژگی های فردی پاسخگویان—————- 77

4-8-2- تعریف عملیاتی مفاهیم و شاخص ها—————- 78

4-8-2-1- اعتماد بین شخصی——— 78

4-8-2-2- اعتماد اجتماعی———– 79

4-8-2-3- اعتماد نهادی————- 80

4-8-2-4- مصرف رسانه ای———- 81

4-8-2-5- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه———– 82

4-8-2-6- هنجار معامله­ی متقابل——- 83

4-8-2-7- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون————- 83

4-8-2-8- احساس عدالت———– 84

4-8-2-9- فرصت طلبی————- 86

4-8-2-10- مشخصات فردی یا متغیرهای زمینه ای———– 87

4-9- اعتبار و پایایی ابزار سنجش———- 88

4-9-1- اعتبار پژوهش—————- 88

4-9-2- پایایی پژوهش—————- 88

4-10- واحد تحلیل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 90

4-11- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها—- 90

4-12- استاندارد سازی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 90

4-13- تغییر شکل مقیاس ها برای معنا کردن حد بالا و پایین مقیاس– 91

خلاصه فصل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 92

فصل پنجم: توصیف داده ها

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 94

5-1- توصیف متغیرهای زمینه ای———– 95

5-1-1- توزیع پاسخ گویان بر حسب جنسیت—————- 95

5-1-2- توزیع پاسخ گویان بر حسب گروه های سنی———– 96

5-1-3- توزیع پاسخ گویان بر حسب وضعیت تأهل به تفکیک جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 97

5-1-4- توزیع پاسخ گویان بر حسب مقطع تحصیلی به تفکیک جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 97

5-1-5- توزیع پاسخ گویان بر حسب دانشکده به تفکیک جنسیت — 98

5-1-6- توزیع پاسخ گویان بر حسب معدل– 99

5-1-7- توزیع پاسخگویان بر حسب محل تولد————— 99

5-1-8- توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت فعلی به تفکیک جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 100

5-1-9- توزیع پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 101

5-1-10- توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت­والدین——- 102

5-2- توصیف متغیرهای مستقل———— 103

5-2-1- مصرف تلویزیون داخلی ——— 103

5-2-2- مصرف تلویزیون ماهواره ای —— 107

5-3- توصیف متغیرهای واسط———— 111

5-3-1- میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانه————— 111

5-3-2- هنجار معامله متقابل———— 114

5-3-3- نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون- 117

5-3-4- احساس عدالت ————– 119

5-3-5- میزان فرصت طلبی———— 121

5-4- توصیف­انواع­اعتماد—————- 123

5-4-1- اعتماد اجتماعی(متغیر وابسته)—– 123

5-4-2- اعتماد بین شخصی———— 126

5-4-3- اعتماد نهادی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 129

خلاصه فصل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 132

فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 134

6-1- بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای با متغیرهای مستقل، واسط و انواع اعتمادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 135

6-1-1- مقایسه میانگین میزان تماشای تلویزیون برحسب جنسیت– 135

6-1-2- مقایسه میانگین انواع اعتماد بر حسب جنسیت———- 135

6-1-3- مقایسه میانگین متغیرهای واسط برحسب جنسیت——- 137

6-1-4- رابطه سن و میزان تماشای تلویزیون- 138

6-1-5- رابطه سن و انواع اعتماد——— 138

6-1-6- رابطه ی سن و متغیرهای واسط—- 139

6-1-7- رابطه­ مقطع تحصیلی و میزان تماشای تلویزیون——– 139

6-1-8- رابطه ی مقطع تحصیلی و انواع اعتماد————— 140

6-1-9- رابطه­ مقطع تحصیلی و متغیرهای واسط————- 141

6-1-10- مقایسه میانگین میزان تماشای تلویزیون برحسب محل سکونت والدینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 142

6-1-11- مقایسه میانگین انواع اعتماد برحسب محل سکونت والدین– 143

6-1-12- مقایسه میانگین متغیرهای واسط برحسب محل سکونت والدین بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 144

6-1-13- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان تماشای تلویزیونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 145

6-1-14- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و انواع اعتماد——– 145

6-1-15- رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و متغیرهای واسط—– 146

6-2- بررسی رابطه متغیرهای مستقل و واسط با اعتماد نهادی——- 147

6-2-1- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب تماشای تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 147

6-2-2- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)————– 148

6-2-2-1- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون داخلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 148

6-2-2-2- مقایسه میانگین اعتماد نهادی بر حسب انواع برنامه های تلویزیون ماهواره ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 149

6-2-3- بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون(داخلی/ماهواره ای)با اعتماد نهادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 149

6-2-4- بررسی رابطه متغیرهای واسط با اعتماد نهادی———- 150

6-3- آزمون فرضیات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 151

6-4- ماتریس همبستگی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 156

6-5- تحلیل رگرسیونی متغیرهای پیش بینی کننده اعتماد اجتماعی— 159

6-5-1- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی——– 159

6-5-2- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر هنجار معامله متقابل—– 163

6-5-3- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به اجرای قانونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 164

6-5-4- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر احساس عدالت——– 165

6-5-5- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان فرصت طلبی—— 166

6-5-6- تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 167

6-6- تحلیل مسیر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 168

خلاصه فصل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 171

 

فصل هفتم: نتیجه گیری

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 174

7-1- نتایج عمده پژوهش—————- 174

7-2- بحث و نتیجه ­گیری—————- 179

7-3- ارائه پیشنهاد­ها وراهکار­های اجرایی و پژوهشی————- 185

7-3-1- پیشنهاد­های اجرایی———— 185

7-3-2- پیشنهاد­های پژوهشی———– 186

فهرست منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 187

ضمائم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 197

 

 

فهرست جداول

4-1- جدول تعداد دانشجویان در جامعه و نمونه آماری به تفکیک دانشکده و جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 73

4-2- جدول پرسش های مربوط به اعتماد بین شخصی———— 78

4-3- جدول گویه های مربوط به اعتماد اجتماعی————— 79

 

.

.

.

 

6-28- جدول نتایج آزمون رابطه میزان تماشای تلویزیون ماهواره ای با متغیرهای واسطبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 155

 

6-43- جدول ضرایب رگرسیونی مدل تبیین کننده میزان فعالیت در انجمن های داوطلبانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 167

6-44- جدول میزان تأثیرمستقیم وغیرمستقیم وکل متغیرهای مستقل و واسط برمتغیر وابسته(اعتماد اجتماعی)—– 170

 

فهرست نمودارها

 

3-1- نمودار مدل تحلیلی—————- 66

5-1- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب جنسیت——– 95

5-2- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب گروه های سنی— 96

5-3- نمودار توزیع درصدی  پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی- اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 101

5-4- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب محل سکونت والدینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 102

5-5- نمودارتوزیع درصدی پاسخگویان برحسب مدت­زمان تماشای تلویزیون داخلی در طول روز(به دقیقه)—— 104

5-6- نمودارتوزیع­درصدی­پاسخگویان برحسب مدت­زمان­تماشای­تلویزیون­ماهواره­ای­درطول­روز(به دقیقه)——— 108

5-7- نمودار توزیع درصدی پاسخ گویان بر حسب میزان اعتماد اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 125

5-8- نمودار توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد بین شخصیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 128

5-9- نمودار توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد نهادی- 131

6-1- نمودار تحلیل مسیر—————- 169

 

مقدمه

امروزه و در پرتو گسترش پروسه جهانی شدن مدرنیته، بیش­تر کشور­های جهان سوم و از جمله ایران در وضعیت عدم امکان بازگشت تاریخی قرار گرفته اند؛ بدین معنا که نمی­توانند به جای حرکت رو به جلو در این مسیر، بایستند و یا به عقب برگردند. به ویژه اینکه در طول این سال­ها، حکومت­های مختلف در ایران به طور صریح و یا تلویحی مظاهر مادی توسعه و تمدن غربی را پذیرفته و گام­هایی هر چند ناقص و توأم با اشکال در جهت گسترش آن برداشته اند که از آن جمله می­توان به نظام تعلیم و تربیت، نظام ارتش، نظام اداری، قانون اساسی، مجلس قانون­گذاری، کابینه و… اشاره کرد.

اما آن­چه که همگام با این تحولات مادی باید مد نظر قرار گیرد، ملزومات فرا­مادی آن­ها می­باشد، چرا که هر واقعیت اجتماعی هم دارای جنبه مادی و هم جنبه معنایی (سایر، 1388) است که توسعه نیز از این قاعده مستثنی نمی ­باشد. توجه صرف به راه حل­های سخت و دستوری و نادیده انگاشتن راه حل­های نرم و فرهنگی در مسیر توسعه کشور بعضاً موجبات عقب­گرد­هایی در آن شده است که جبران آن با توجه به روند سریع تحولات جهانی تقریباً ناممکن می­باشد.

«کارشناسان و صاحبنظران امور اقتصادی و اجتماعی به خوبی به این نکته واقف اند که برنامه ­های توسعه کشور، دیگر نمی­توانند فقط به بعد مادی یا رشد کلان اقتصادی توجه داشته باشند؛ زیرا این روند، در چند دهه گذشته مشکلات اجتماعی و فرهنگی را نادیده گرفته است که در میان­مدت و درازمدت حاصلی جز زیان و در نهایت ایجاد موانع در راه پیشرفت همه­جانبه و توسعه پایدار در کشور نخواهد داشت» (تاجبخش و دیگران، 1382: 156-155).

اعتماد اجتماعی و نیز اعتماد نهادی از جمله مهم­ترین ملزومات توسعه (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) می­باشند امری که در طول این سال­ها مورد غفلت واقع شده و حتی گاهی آگاهانه و یا غیر آگاهانه موجبات فرسایش آن فراهم گشته است.

انتشار یافته­ های پیمایش ملی ارزش­ها و نگرش­ها که در سال 1380 و تحت سرپرستی دفتر طرح­های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 28 استان کشور صورت گرفته است، حاکی از نگرش منفی شهروندان کشور نسبت به وضعیت ارزش­های حاکم بر جامعه است. یگانه ارزش مثبتی که اکثریت مردم به غالب بودنش در جامعه اذعان داشته اند، تلاش و جدیت بوده است. به طور حتم، باور به رایج بودن ضد ارزش
­هایی نظیر دورویی و تظاهر، تقلب و کلاهبرداری، تملق و چاپلوسی و در مقابل، عدم اعتقاد افراد به فرادستی ارزش­هایی از قبیل گذشت، انصاف، امانتداری، خیرخواهی و کمک، صداقت و پایبندی به قول و قرار از این امر حکایت می­ کند که اعتماد اجتماعی در سطح نازلی در کشور برقرار است. در زمینه اعتماد به اقشار و اصناف (اعتماد نهادی) نیز به جز معلمان، تقریباً تمامی گروه­های مهم و تأثیر­گذار و صاحب­نفوذ در جامعه دارای اعتماد کم یا متوسط بوده اند (همان: 163-161).

علاوه بر این، توجه به آمار مربوط به جرایمی نظیر اختلاس و ارتشا، چک بلامحل، تخلفات رانندگی، و… نشان دهنده کمبود سرمایه­اجتماعی در کشور و از جمله اعتماد می­باشد (سیاهپوش، 1387: 117-116).

بدین ترتیب، با توجه به نقش مثبتی که اعتماد خصوصاً نسبت به افراد غریبه و سازمان­ها و نهاد­ها و اقشار و اصناف در جریان زندگی فردی و جمعی بشر دارد، بررسی عواملی که می­توانند در افزایش و یا کاهش آن نقش مؤثری را ایفا کنند از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. برخی از صاحبنظران و پژوهشگران- که از رابرت پاتنام می­توان به عنوان یکی از شناخته­شده­ترین آن­ها یاد کرد- در کنار سایر عوامل، به نقش رسانه ­های جمعی نیز در کاهش و یا افزایش اعتماد اجتماعی توجه داشته اند و بر این باورند که رسانه ­های جمعی
می­توانند با تغییراتی در جریان عینی و ذهنی زندگی افراد سطح اعتماد آنان را تحت تأثیر قرار دهند.

هم­چنین با توجه به نقشی که جوانان و به ویژه دانشجویان هر کشور به عنوان سرمایه انسانی آن در روند توسعه خواهند داشت در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیر رسانه ­های جمعی بر اعتماد اجتماعی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران مورد بررسی قرار دهیم.

پژوهش حاضر شامل هفت فصل می­باشد. در فصل اول (كلیات پژوهش)، مسئله اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت و هم­چنین اهداف پژوهش مطرح می­گردند. در فصل دوم (پیشینه تجربی پژوهش)، پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده كه مرتبط با موضوع تحقیق حاضر می­باشند، مرور می­گردند. فصل سوم (پیشینه نظری پژوهش)، اختصاص به بررسی مفاهیم و نظریات و انتخاب چارچوب نظری و تعیین فرضیات تحقیق دارد. در فصل چهارم (روش­شناسی)، فرایند روش­شناختی پژوهش تشریح می­گردد. فصل پنجم (توصیف داده ­ها)، اختصاص به توصیف متغیر­های مستقل، واسط و انواع اعتماد دارد. در فصل ششم (تجزیه و تحلیل داده ­ها)، داده ­های حاصل از پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات پژوهش نیز مورد آزمون قرار می­گیرند. فصل هفتم (نتیجه ­گیری) نیز به بحث نظری پیرامون نتایج حاصل از تحقیق و هم­چنین مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با تحقیقات انجام شده پیشین اختصاص دارد.

 

فصـل اول

 کلیـات پـژوهـش

 

 

1-1- بیان مسئله

برخی از ویژگی­های جامعه­ معاصر سبب شده که اعتماد[1] اهمیت ویژه ای پیدا کند. اول اینکه یکی از ویژگی­های جامعه­ امروز، عدم یقین و عدم قطعیت است. به تعبیر لوهمان[2]، ما در دوره­ای زندگی می­کنیم که میزان وابستگی آینده­ی جامعه به تصمیم­گیری، افزایش یافته است. ما دیگر در جامعه­ مبتنی بر تقدیر نیستیم بلکه در جامعه­ مبتنی بر کنش هدفمند انسانی، زندگی می­کنیم. برای اینکه با آینده برخورد فعالانه و سازنده داشته باشیم، نیاز به اعتماد داریم.

دوم اینکه، جهان ما به شدت به هم وابسته است. در درون هر جامعه ای، تمایز و تخصص نقش­ها، کارکرد­ها، مشاغل، سلائق و سبک­های زندگی، بسیار زیاد شده است. یعنی بیش از هر زمان دیگری به تعبیر دورکیم[3] به انسجام ارگانیکی دست یافته ایم. تقسیم کار شدید دارای این ویژگی است که آسیب پذیری فرد را در مقابل قصور دیگران برای انجام مسئولیت­هایشان زیاد می­ کند. هر چقدر وابستگی انسان­ها به هم بیش­تر باشد، اهمیت اعتماد بیش­تر می­ شود. به همین جهت میزتال[4] معتقد است که به هم­وابستگی سبب شده نیاز به اعتماد بیش­تر شود (شارع­پور، 1388: 3-2).

سوم اینکه، زندگی اجتماعی ما مملو از تهدیدات و مخاطراتی است که ساخته­ دست ما انسان­ها هستند. هر قدر تکنولوژی در جامعه بیش­تر باشد، زندگی ما پیش­بینی­ناپذیر­تر می­ شود یعنی پیامد­های ناخواسته­ی بیش­تری پدید می­آید. به همین سان لوهمان معتقد است که تکنولوژی باعث افزایش پیچیدگی در زندگی شده است و انسان­ها برای تحمل این پیچیدگی، روز به روز به اعتماد بیش­تری نیاز دارند (همان: 3).

اعتماد، باور كنشگر به این امر است كه در بد­ترین حالت دیگران آگاهانه و یا از روی میل و رغبت به او آسیبی نخواهند رساند و در بهترین حالت بر طبق منافع او عمل خواهند كرد (نیوتن، 2001: 202).

مفهوم اعتماد به طور گسترده­ای از سنت نظریه­ی اجتماعی توكویل[5] و جان استوارت میل[6] نشأت
می­گیرد و بر این اساس منبع اصلی اعتماد در شبكه­ی وسیع، عمیق و متراكم انجمن­های داوطلبانه[7] و سازمان­های میانجی كه جامعه­ مدنی[8] را تشكیل می­دهند، نهفته است (نیوتن، 2001: 234). نظریه پردازان کلاسیک از زمان توکویل معتقد بودند که انجمن­های داوطلبانه با گرد­هم­آوردن انسان­های مختلف برای انجام کار مشترک به آن­ها اعتماد و همکاری را آموزش می­ دهند (شارع­پور، 1388: 5). از نظر توكویل اصل دموكراسی نوین همانا نفع است و نه فضیلت. اما میان نفع كه اصل دموكراسی­های نوین است و فضیلت كه اصل جمهوری­های باستانی است، عناصر مشتركی وجود دارد و آن، این كه در هر دو مورد شهروندان باید از انضباطی اخلاقی پیروی كنند و ثبات دولت بر پایه تأثیر مسلط و حاكم رسوم و اعتقادات بر رفتار افراد بنا شده است (آرون، 1370: 254).

به لحاظ نظری باید گفت كه مفهوم اعتماد به عنوان مهم­ترین بعد سرمایه­ اجتماعی[9] به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از زمان شكل­گیری جامعه ­شناسی مورد توجه بوده كه خود بیش­تر ناشی از توجه به مسئله­ نظم اجتماعی[10] بوده است. به اعتقاد آیزنشتات[11] مهم­ترین مسئله­ نظم اجتماعی از نظر دوركیم و تا حدودی تونیس[12] اعتماد و همبستگی اجتماعی است، یعنی این كه بدون انسجام و نوعی اعتماد پدیداری نظم اجتماعی ممكن نیست (چلبی، 1375: 12). به عقیده دوركیم در جامعه­ رقابتی مدرن، جامعه­ مبتنی بر قرارداد ممكن نیست مگر این كه مردم در مورد این كه هموطنانشان به انجام قراردادشان پایبند باشند، اعتماد داشته باشند. وی وجود ساخت­های جدید (گروه­های حرفه ای) را كه باید در جهت جلوگیری از نابسامانی ظهورنمایند، ضروری می­دید (بیگلی و ترنر، 1384: 391). به اعتقاد او هر قدر به حجم جوامع افزوده
می­ شود، وجدان جمعی گسترده تر و انتزاعی تر شده و حوزه­ اخلاقی فرد از سطح محلی و درون­گروهی به سطح عام و برون­گروهی توسعه می­یابد و از تعداد غریبه­هایی كه نمی­توان به آن­ها اعتماد كرد كاسته
می­ شود و از این طریق راه برای همكاری وسیع در سطح ملی هموار می­گردد (افشانی و دیگران، 1389: 195 به نقل از پنجه بند، 1385: 44). تونیس نیز به تقابل دو نوع زندگی اجتماعی پرداخت: «اجتماع»[13] كه ویژگی تجمعات كوچك است و «جامعه»[14] كه ویژگی شهر­های بزرگ است. به اعتقاد او در روستا زندگی اجتماعی شبیه به یک ارگانیسم زنده است كه در آن مردم دارای اخلاق مشتركی بوده و پیوند­های شدیدی بین آنان وجود دارد، اما در شهر زندگی اجتماعی به صورت یک تجمع مكانیكی مملو از فرد­گرایی، خود­پرستی و حتی خصومت است (شارع­پور، 1387: 111). بر اساس منطق تونیس، روابط مبتنی بر اعتماد تنها در اجتماع وجود دارد. یک فرد به اعضای خانواده و دوستانش اعتماد می­ورزد، چرا كه احساس او بر اساس مشابهت ها، فهم و تأیید متقابل است و این فرایند به طور دائمی به كمك فعالیت­ها و تجارب مشترك تقویت
می­گردد. بنابراین، اعتماد نمی ­تواند به طور مصنوعی ایجاد گردد. اعتماد به طور اخص مبنای انسجام اجتماعی است كه از سوی ارزش­های دین و اخلاق تقویت می­ شود و آن نیز به نوبه­ی خود روابط مبتنی بر اعتماد را تسهیل كرده و به افزایش چسبندگی اجتماعی كمك می­كند. در مقابل، افراد خود­محور و حسابگر جامعه­ مدرن، نمی توانند مورد اعتماد قرار گیرند و آن­ها نیز نمی­توانند به دیگری اعتماد داشته باشند. چه، برای رفع نیاز­ها هر شخصی به دارایی­ های دیگری نیاز دارد كه این امر به فریبكاری و ابزاری بودن رابطه می­انجامد (میزتال، 1380: 59).

اعتماد و معتمد بودن اغلب به عنوان نوعی گریس اجتماعی در نظر گرفته شده ­اند که چرخ­های تبادلات اجتماعی و اقتصادی متنوع را روغن­کاری می کنند و در صورت عدم وجود آن این تبادلات بسیار هزینه­بر، بروکراتیک و زمان­بر خواهد شد (فیلد، 1386: 104). هر چند خود اعتماد نمی ­تواند حالت كالا به خود بگیرد یا مبادله شود اما سرمایه ای معنوی برای جلب حمایت، حسن نیت، زمان و پول به شمار می­رود. این نكته در تعاریف مختلف از اعتماد به عنوان «روغن» تسهیل كننده اقدام (لومان، 1988)، نوعی «اعتبار نمادین» (سلیگمن، 1977) یا شكلی از «سرمایه­ اجتماعی» كه به تأمین نتایج مشخص كمك كند، تجلی یافته است (پاسی و تونكیس، 1387: 45).

 

 

تعداد صفحه : 221

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=149977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com