دانلود پایان نامه نقد ساختارگرایانۀ فیلمنامه های علی حاتمی

0 Comments

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : نقد ساختارگرایانۀ فیلمنامه­ های علی حاتمی

دانشگاه الزهراء (س)

دانشکده ادبیات تاریخ و زبان­ها

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

نقد ساختارگرایانۀ فیلمنامه­ های علی حاتمی

استاد راهنما:

دکتر مریم حسینی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

زندگی­نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

ساختارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

روایت­شناسی ساختارگرا………………………………………………………………………………………………………………………….18

شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

پیرنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

درونمایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

دیدگاه یا زاویۀ دید………………………………………………………………………………………………………………………………….30

صحنه و صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………… 32

گفتگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

لحن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

فضا و رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

تفاوت فیلمنامه و داستان………………………………………………………………………………………………………………………..39

فصل دوم

سوته­دلان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

خلاصۀ داستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………43

تحلیل ساختاری روایت……………………………………………………………………………………………………………………………44

پیرنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

شخصیت­پردازی……………………………………………………………………………………………………………………………………….53

درونمایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………76

زاویۀ دید………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

صحنه و صحنه­پردازی……………………………………………………………………………………………………………………………..79

لحن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

گفتگو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

فضا و رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….88

سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

فصل سوم

حاجی واشنگتن……………………………………………………………………………………………………………………………………….97

خلاصۀ داستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………98

تحلیل ساختاری روایتِ فیلمنامۀ حاجی واشنگتن…………………………………………………………………………………99

پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

شخصیت­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….109

درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………124

زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….124

موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..125

صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………126

لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….131

فضا و رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….133

سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

فصل چهارم

مادر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147

خلاصۀ داستان………………………………………………………………………………………………………………………………………148

تحلیل ساختاری روایت…………………………………………………………………………………………………………………………149

پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………153

شخصیت­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….156

درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………187

زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….187

موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187

صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………188

لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….190

فضا و رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….193

سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..198

فصل پنجم

دلشدگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 203

خلاصۀ داستان………………………………………………………………………………………………………………………………………204

تحلیل ساختاری روایت…………………………………………………………………………………………………………………………205

پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………208

شخصیت­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….210

درونمایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………235

موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..235

زاویۀ دید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….235

صحنه­پردازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………236

لحن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….238

فضا و رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….239

سبک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..243

سرانجام……………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

«چکیده»

ساختارگرایی یکی از رویکردهای جدید نقد ادبی است که بر اساس نظریه های زبان شناسی به وجود آمده است. ساختار به معنی نظام است و در هر نظام، همۀ اجزای تشکیل دهندۀ آن با هم ارتباط دارند و هرچه هماهنگی میان این اجزای سازنده بیشتر باشد، یکپارچگی آن نظام نیز ببیشتر می شود. یک متن ادبی مانند هر نظام دیگری از اجزایی تشکیل شده است و پیوندی یکپارچه از همۀ عناصر ادبی و هنری ای است که نویسنده یا شاعر با بکارگیری شگردهای ادبی خاص، به صورت یک کلّیت منسجم ارائه می دهد. کار پژوهشگر ساختارگرا، کشف رابطه های منطقی و منسجم میان اجزای یک متن و ارتباط این اجزا با کلّیت اثر است.

«علی حاتمی» فیلمنامه نویسی است که همواره در آثارش به انسان و هویت ملی میهنش توجه داشته و کوشیده است تا آن معیارها را از طریق گزینش خاص جنبه های مختلف عناصر داستان-پردازی، همچون «درونمایه»، «موضوع»، «شخصیت پردازی» و «زبان» به نمایش بگذارد.

پژوهش حاضر، تحلیل ساختاری چهار فیلمنامۀ علی حاتمی با نام های «سوته دلان»، «حاجی واشنگتن»، «مادر» و «دلشدگان» است که به ترتیبِ سال ساخت و نمایش، در فصل های جداگانه گنجانده شده اند. در این پژوهش ابتدا به «تحلیل ساختاری روایت» پرداخته ایم  و سپس، هریک از عناصر داستانی فیلمنامه های موردنظر را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت ارتباط میان این عناصر را در ارتباط با کلیت آثار بررسی کرده ایم. نتایج پژوهش حاکی از ارتباط همۀ اجزای موجود در متن، اعم از زبانی، بلاغی و محتوایی است که بر روی هم نشان دهندۀ انسجام کلی فیلمنامه های مورد بررسی در این پژوهش هستند

مقدمه

در آغاز دورۀ تحصیلم در مقطع کارشناسی ارشد، مانند بیشتر دانشجویان، همواره انتخاب موضوع پایان نامه ­ای که هم پسند و علاقۀ مرا جلب کند و هم برای جامعۀ ادبی و ادب­دوست کارآمد باشد، مشغولیت خاطرم بود. از این رو، با حساسیت ویژه­ای به بررسی موضوعات پایان نامه ­های گوناگون و موضوعات پیشنهادی اساتید فرهیخته­ام پرداختم. در همین بررسی­ها، بسیاری از پایان نامه ­ها را یافتم که با وجود زحمت و تلاش نگارنده­هایشان، سال­ها است که در کنج کتابخانه، در انزوایی دریغ­آور، متروک مانده­اند و تنها هر از چند گاه، مورد توجه دانشجویانی قرار می­گیرند که از سر اجبار و نیاز، نه اشتیاق و برای تحقیقی نمره­آور، به آنها رجوع می­ کنند. مسئلۀ دیگر، اعتقادم به این مطلب بود که ادبیات، از آنجایی که ریشه در سرشت هر ایرانی دارد، نباید صرفاً به عنوان رشته­ای تخصصی در دایرۀ اجتماع دانش­آموختگانش محدود شود و باید به جایگاه اصلی­اش، مردم، بازگردانده شود؛ از این رو، در پی یافتن دریچه­ای برای این انتقال، به جستجو پرداختم. از میان موضوعات فراوانی که ادبیات را به رشته­های دیگر مرتبط می­ساخت، یک موضوع بیشتر از همه با علاقه و خواسته­ام متناسب آمد و آن نقد فیلمنامه­های نویسنده و فیلم­ساز هنرمندی است که از میان مردم برخاست و برای مردم آفرید و هنوز هم پس از سال­ها، مورد علاقه و در یادهای مردم مانده است.

برای بررسی آثار زنده یاد «علی حاتمی» شیوۀ نقد ساختارگرایانه را انتخاب کردم، چراکه این نوع نقد، گنجایش پرداختن به همۀ جنبه­ های پرقدرت نوشته­هایش اعم از عناصر داستانی، معانی، بیان، بدیع، آهنگ، محتوا و… و همچنین بررسی انسجام میان آنها در ارتباط با ساختار کلی اثر را در خود داشت. برای نگارندۀ علاقمند که با هر بار خواندن نوشته­هایش نکاتی زیباتر و درخور ِ توجه­تر را کشف می­کرد، نقد ساختارگرایانه، وسیله­ای بود تا جنبه­ های ادبی گوناگون موجود در متن فیلم­نامه­ها را در رساله­اش به نمایش درآورد و توجه خوانندگانی را که آرزو می­کنم از قشرهای گوناگون مردم میهنم باشند، به آنها جلب کند تا این گونه از بهره و لذّت بردن آنها خرسند شود و شاکر.

تعداد صفحه : 268

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=148033]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com