دانلود پایان نامه

طابق دارند به عبارت ساده ترمدل رگرسيون لوجستيك پيشنهادي دربرآورد وضعيت شركتهاي مورد بررسي (از نظرورشكستگي و فعاليت) به طور ۱۰۰% مناسب عمل نموده است.
جدول (۳۱-۴): درصد تطابق مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده الگوي اسپرينگيت درسه سال قبل از ورشكستگي
Predicted
وضعيت
Percentage Correct
ورشكسته
غير ورشكسته
Step 1
وضعيت
ورشكسته
۱۰
۱۰۰٫۰
غير ورشكسته
۲۷
۱۰۰٫۰
Overall Percentage
۱۰۰٫۰
در جدول (۳۲-۴) مدل رگرسيون برازش داده شده مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در ستون B ضرايب رگرسيون و در ستونSE خطاي معيارپارامتر برآورد ارائه شده است مدل رگرسيون پيشنهادي عبارت است از :
جدول شماره (۳۲-۴): نتايج ضرايب رگرسيوني الگوي اسپرينگيت در سه سال قبل از ورشكستگي
B
S.E.
Wald
Df
Sig.
Exp(B)
Step 1(a)
x1
۱۵۷٫۰۱۷
۱۸۹۱۳٫۹۷۸
.۰۰۰
۱
.۹۹۳
۱٫۵۵۵E+068
X2
-۳۶۶٫۵۷۶
۴۰۴۲۹٫۴۴۴
.۰۰۰
۱
.۹۹۳
.۰۰۰
X3
۴۶۵٫۵۴۱
۴۰۲۰۴٫۶۳۶
.۰۰۰
۱
.۹۹۱
۱٫۵۱۹E+202
X4
-.۰۱۲
۳۹٫۷۸۵
.۰۰۰
۱
.۹۹۳
.۹۸۸
Constant
۳۰٫۵۶۵
۲۷۹۰٫۷۵۰
.۰۰۰
۱
.۹۹۱
۱۸۸۰۲۶۰۵۴۴۰۷۱۵٫۷۶۰
در جدول (۳۲-۴) با استفاده از آماره آزمون والد فرض معنادار بودن تاثيرمتغيرهاي مورد بررسي مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس مقادير مندرج در ستون sig ، تاثير معنادارمتغيرهاي مورد بررسي برمتغيروضعيت شركت (ورشكسته يا غير ورشكسته) در سطح معنادار ۰۵٫ تاييد نمي گردد.(sig.05 ).
ب- مدل زيمسكي در سال ۸۱
طي جداول شماره (۳۳-۴) و(۳۴-۴) آماره هاي نيكويي مدل مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در جدول (۳۳-۴) رد فرض H0 در خصوص آزمون خي دو در سطح معنادار ۰۵٫ ( (Sig.05نشانگر آنست كه متغيرهاي مستقل درتبيين تغييرات متغيروابسته موفق عمل نموده اند وبه عبارت ساده تر فرض صحيح بودن مدل پذيرفته مي شود.
Omnibus Tests of Model Coefficients(a)
Chi-Square
Df
Sig.
Step 1
Step
۲۵٫۷۱۵
۳
.۰۰۰
Block
۲۵٫۷۱۵
۳
.۰۰۰
Model
۲۵٫۷۱۵
۳
.۰۰۰
جدول شماره (۳۳-۴): آزمون معنادار بودن مدلهاي رگرسيوني الگوي زيمسكي در سه سال قبل از ورشكستگي
در جدول (۳۴-۴) برخي آماره هاي درستنمايي مدل بررسي شده است آماره لگاريتم نسبت درستنمايي تا اندازه اي نيکويي مدل را برآورد مي کند بدين ترتيب که مقادير کوچک آن دلالت بر موفق بودن مدل و مقادير بزرگ آن دلالت بر ناموفق بودن مدل دارد.
دراين جدول آماره درصد تطابق نيزارائه شده است اين آماره درمدل رگرسيون لوجستيك، اندازه اي ازدرصد تغييرات شناسايي شده بوسيله مدل را تبيين مي نمايد به عبارت ديگرمعين مي نمايد متغيرهاي مستقل در تبيين چند درصد ازتغييرات متغير وابسته توانا عمل نموده اند ميزان ضريب مذكور برابر با ۵۰/۰ مي باشد به عبارت ساده تر يعني مدل در تبيين ۵۰/۰از تغييرات متغير وابسته (وضعيت شركت مشتمل بر ورشكستگي يا عدم ورشكستگي) توانا مي باشد .
Model Summary(b)
Step1
-۲ Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
۱۷٫۴۶۶(a)
.۵۰۱
.۸۹۲
جدول شماره (۳۴-۴): نتايج آماره هاي نيكويي برازش الگوي زيمسكي در سه سال قبل از ورشكستگي
در جدول(۳۵-۴) ميزان تطابق مقادير مشاهده شده ومقادير پيش بيني شده براي واحدهاي مورد مطالعه ارائه شده است همانطور كه مشاهده مي كنيم اين مقادير به طور۸۹٫۲/۰تطابق دارند به عبارت ساده تر مدل رگرسيون لوجستيك پيشنهادي دربرآورد۸۹٫۲/۰وضعيت شركتهاي مورد بررسي (از نظرورشكستگي و فعاليت ) به طور مناسب عمل نموده است.
جدول شماره(۳۵-۴): درصد تطابق مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده الگوي زيمسكي در سه سال قبل از ورشكستگي
Classification Table(a,b)
Predicted
وضعيت
Percentage Correct
ورشكسته
غير ورشكسته
Step 1
وضعيت
ورشكسته
۷
۳
۷۰٫۰
غيرورشكسته
۱
۲۶
۹۶٫۳
Overall Percentage
۸۹٫۲
در جدول (۳۶-۴) مدل رگرسيون برازش داده شده مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در ستونB ضرايب رگرسيون و در ستونSE خطاي معيارپارامتر برآورد ارائه شده است مدل رگرسيون پيشنهادي عبارت است از :
جدول شماره (۳۶-۴): نتايج ضرايب رگرسيوني الگوي زيمسكي درسه سال قبل از ورشكستگي
Variables in the Exuation(b)
B
S.E.
Sig.
Exp(B)
Step 1(a)
X1
۳٫۷۵۶
۲٫۷۰۸
.۱۶۵
۴۲٫۷۶۸
X2
-۱۱٫۳۵۶
۵٫۷۲۲
.۰۴۷
.۰۰۰
X3
-۲٫۴۶۸
۳٫۶۴۲
.۴۹۸
.۰۸۵
Constant
۱۰٫۵۲۴
۷٫۱۳۵
.۱۴۰
۳۷۲۰۳٫۷۷۴
در جدول (۳۶-۴) با استفاده از آماره آزمون والد فرض معنادار بودن تاثير متغير هاي مورد بررسي مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس مقادير مندرج در ستون sig ، تاثيرمعنادارمتغير”نسبت كل بدهيها به كل داراييها ” برمتغير وضعيت شركت (ورشكسته يا غير ورشكسته) در سطح معنادار ۰۵٫ تاييد مي گردد (sig.05 ).
ج) مدل اهلسون در سال ۱۳۸۱
طي جداول شماره (۳۷-۴) و (۳۸-۴) آماره هاي نيكويي مدل مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در جدول (۳۷-۴) رد فرض H0 در خصوص آزمون خي دو در سطح معنادار ۰۵٫ ((Sig.05 نشانگر آنست كه متغيرهاي مستقل در تبيين تغييرات متغير وابسته موفق عمل نموده اند و به عبارت ساده تر فرض صحيح بودن مدل پذيرفته مي شود.
جدول شماره (۳۷-۴): آزمون معنادار بودن مدلهاي رگرسيوني الگوي اهلسون در سه سال قبل از ورشكستگي
Omnibus Tests of Model Coefficients(a)
Chi-Square
Df
Sig.
Step 1
Step
۴۲٫۵۴۱
۷
.۰۰۰
Block
۴۲٫۵۴۱
۷
.۰۰۰
Model
۴۲٫۵۴۱
۷
.۰۰۰
در جدول (۳۸-۴) برخي آماره هاي بررسي درستنمايي مدل ارائه شده است. آماره لگاريتم درستنمايي اندازه اي از نيكويي مدل را برآورد مي كند بدين ترتيب كه مقادير كوچك آن دلالت بر موفق بودن مدل ومقادير بزرگ آن دلالت بر ناموفق بودن مدل دارند. دراين جدول آماره درصد تطابق نيز ارائه شده است اين آماره در مدل رگرسيون لوجستيك، اندازه اي از درصد تغييرات شناسايي شده بوسيله مدل را تبيين مي نمايد به عبارت ديگر معين مي نمايد متغيرهاي مستقل در تبيين چند درصد از تغييرات متغير وابسته توانا عمل نموده اند ميزان ضريب مذكور برابر با ۶۹۳٫ مي باشد به عبارت ساده تر يعني مدل در تبيين ۶۹٫۳/۰ از تغييرات متغير وابسته (وضعيت شركت مشتمل بر ورشكستگي يا عدم ورشكستگي ) توانا مي باشد .
جدول شماره (۳۸-۴): جدول آماره هاي نيكويي برازش الگوي اهلسون در سه سال قبل از ورشكستگي
Model Summary(b)
Step1
-۲ Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
.۰۰۰۰۷
.۶۹۳
۱٫۰۰۰
در جدول (۳۹-۴) ميزان تطابق مقاديرمشاهده شده و مقادير پيش بيني شده براي واحدهاي مورد مطالعه ارائه شده است همانطور كه مشاهده مي كنيم اين مقادير به طور ۱۰۰/۰تطابق دارند به عبارت ساده تر مدل رگرسيون لوجستيك پيشنهادي در برآورد وضعيت شركتها ي مورد بررسي (از نظرورشكستگي و فعاليت ) به طور ۱۰۰/۰ مناسب عمل نموده است.
جدول شماره(۳۹-۴): درصد تطابق مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده الگوي اهلسون در سه سال قبل از ورشكستگي
Predicted
وضعيت
Percentage Correct
ورشكسته
غير ورشكسته
Step 1
وضعيت
ورشكسته
۱۰
۱۰۰٫۰
غير ورشكسته
۲۶
۱۰۰٫۰
Overall Percentage
۱۰۰٫۰
در جدول (۴۰-۴) مدل رگرسيون برازش داده شده مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در ستون B ضرايب رگرسيون و در ستونSE خطاي معيارپارامتر برآورد ارائه شده است مدل رگرسيون پيشنهادي عبارت است از :
جدول شماره (۴۰-۴): نتايج ضرايب رگرسيوني الگوي اهلسون در سه سال قبل از ورشكستگي
Variables in the Exuation(b)
B
S.E.
Sig.
Exp(B)
Step 1(a)
X1
۹٫۸۳۷
۲۹۰۲۸٫۵۶۶
۱٫۰۰۰
۱۸۷۱۲٫۵۴۵
X2
۹٫۷۴۶
۴۲۶۴۷٫۳۸۲
۱٫۰۰۰
۱۷۰۸۷٫۸۳۰
X3
-۱۲٫۶۵۵
۸۱۴۹۸٫۵۲۰
۱٫۰۰۰
.۰۰۰
X4
-۲۶٫۶۷۳
۳۹۸۵۰٫۷۹۹
.۹۹۹
.۰۰۰
X5
۶٫۲۷۸
۴۲۸۶۴٫۴۲۶
۱٫۰۰۰
۵۳۲٫۵۴۷
X6
۸۶٫۲۰۷
۲۰۲۸۱۷٫۷۲۷
۱٫۰۰۰
۲۷۴۸۲۱۷۴۷۹۹۴۹۱۰۰۰۰٫۰
X7
-۲٫۵۷۷
۴۸۹۰٫۹۳۲
۱٫۰۰۰
.۰۷۶
Constant
۸٫۸۸۷
۵۷۴۶۸٫۰۲۷
۱٫۰۰۰
۷۲۳۴٫۱۰۴
در جدول (۴۰-۴) با استفاده از آماره آزمون والد فرض معنادار بودن تاثير متغير هاي مورد بررسي مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس مقادير مندرج در ستون sig ، تاثيرمعنادارمتغيرهاي مورد بررسي بر متغيروضعيت شركت (ورشكسته يا غير ورشكسته) در سطح معنادار ۰۵٫ تاييد نمي گردد.(sig.05 )
۴-۳-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول:
فرضيه اصلي اول: “مدل اسپرينگت در سه سال مورد بررسي نسبت به مدلهاي زيمسكي و اهلسون نتايج بهتري را نشان مي دهد”.
فرضيه آماري به صورت زير ارائه مي گردد:
H0: مدل اسپرينگيت براي پيش بيني ورشکستگي شرکتها در سه سال مورد بررسي نسبت به مدلهاي زيمسکي و اهلسون از کارايي بيشتري برخوردار نيست.
H1: : مدل اسپرينگيت براي پيش بيني ورشکستگي شرکتها در سه سال مورد بررسي نسبت به مدلهاي زيمسکي و اهلسون از کارايي بيشتري برخورداراست.
H0:
i=1,2,3 H1:
به منظور بررسي اين فرضيه در سه سال مورد بررسي به استفاده از الگوي اسپرينگيت، زيمسكي، و اهلسون خواهيم پرداخت و موفقيت مدلها را مورد نقد و بررسي قرار مي دهيم :
الف- طرح اسپرينگيت
طي جداول شماره (۴۱-۴) و (۴۲-۴) آماره هاي نيكويي مدل مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در جدول (۴۱-۴) رد فرض H0 در خصوص آزمون خي دو در سطح معنادار ۰۵٫ ((Sig.05 نشانگر آنست كه متغيرهاي مستقل در تبيين تغييرات متغير وابسته موفق عمل نموده اند و به عبارت ساده تر فرض صحيح بودن مدل پذيرفته مي شود.
جدول شماره (۴۱-۴): نتايج آزمون معنادار بودن مدلهاي رگرسيوني الگوي اسپرينگيت
Chi-square
Df
Sig.
Step
۱۱۲٫۶۸۸
۴
.۰۰۰
Block
۱۱۲٫۶۸۸
۴
.۰۰۰
Model
۱۱۲٫۶۸۸
۴
.۰۰۰
در جدول (۴۲-۴) برخي آماره هاي بررسي درستنمايي مدل ارائه شده است. آماره لگاريتم نسبت درستنمايي اندازه اي از نيكويي مدل را برآورد مي كند بدين ترتيب كه مقادير كوچك آن دلالت بر موفق بودن مدل ومقاديربزرگ آن دلالت برناموفق بودن مدل دارند. دراين جدول آماره درصد تطابق نيزارائه شده است اين آماره در مدل رگرسيون لوجستيك، اندازه اي از درصد تغييرات شناسايي شده بوسيله مدل را تبيين مي نمايد به عبارت ديگرمعين مي نمايد متغيرهاي مستقل در تبيين چند درصد از تغييرات متغير وابسته توانا عمل نموده اند ميزان ضريب مذكور برابر با ۶۱۲٫ مي باشد به عبارت ساده تر يعني مدل در تبيين ۶۱٫۲/۰از تغييرات متغير وابسته (وضعيت شركت مشتمل بر ورشكستگي يا عدم ورشكستگي ) توانا مي باشد .
جدول شماره (۴۲-۴): نتايج آماره هاي نيكويي برازش الگوي اسپرينگيت
Step1
-۲ Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
۳۱٫۴۹۲(a)
.۶۱۲
.۹۲۳
در جدول (۴۳-۴) ميزان تطابق مقادير مشاهده شده و مقادير پيش بيني شده براي واحدهاي مورد مطالعه ارائه شده است همانطور كه مشاهده مي كنيم اين مقادير به طور۹۳٫۳/۰تطابق دارند به عبارت ساده تر مدل رگرسيون لوجستيك پيشنهادي در برآورد وضعيت۹۳٫۳/۰ شركتها ي مورد بررسي (از نظرورشكستگي و فعاليت) مناسب عمل نموده است.
جدول شماره (۴۳-۴): درصد تطابق مقادير مشاهده شده و پيش بيني

دیدگاهتان را بنویسید