دانلود پایان نامه

بدنه سد می باشد و گروه دوم بر اساس شتاب قائم در مخزن سد در اثر ارتعاش در کف مخزن می باشد. در حالت اخیر مسائلی چون اثر جذب کف و اثر موج سطحی نیز برای حل معادله در نظر گرفته می شود. در این تحقیق، معادله در حالت بدون در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال حل و بحث خواهد شد.
در ادامه اثر جذب کف و اثر موج سطحی در حالت شتاب افقی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، عوامل محیطی

دیدگاهتان را بنویسید