دانلود پایان نامه

را با استفاده از تحلیل تصادفی زلزله بدست آورد. این کار با در نظر گرفتن سیال تراکم پذیر و مدل لرزه ای خاص انجام یافت.
عطار نژاد و فرساد]۸[، پاسخ دقیق سیستم سد- مخزن را در حوزه ی زمانی برای سد با ضخامت متغییر مورد بررسی قرار داد. وی با در نظر گرفتن اندر کنش سازه وسیال پاسخ ها را برای سد با مخزن خالی و پر برای چند زلزله بصورت

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد مواد غذایی

پاسخی بگذارید