دانلود پایان نامه

را با در نظر گرفتن اثر جذب کف در حالت شتاب افقی هارمونیک بدست آورد. پاولچر رابطه ای تقریبی که معادل با رابطه بازگشتی چوپرا و فنوس می باشد را یافته و آنگاه پاسخ های بدست آمده را با پاسخ های چوپرا و فنوس مقایسه نمود و دقت این رابطه تقریبی را مورد بررسی قرار داد.

۳-۷-بررسی پاسخ ها به روش عددی
بدلیل پیچیدگی هندسه و بارگذاری

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع هیدرودینامیک، تحریک،، صلب، آوردند.

دیدگاهتان را بنویسید