دانلود پایان نامه

محدودیتهای چوپرا مانند شتاب افقی می باشد[۱]. در این حالت شرایط مرزی عبارتنداز:
(۳-۲۷)

(۳-۲۸)

(۳-۲۹)

که در آن مؤلفه قائم شتاب زمین بوده و معادله (۳-۲۸) نیز اثر موج در سطح آب را بیان می‌کند.
پاسخ فرکانس مختلط در اثرتحریک به شرح زیر ارائه گردیده است[۱]:

(۳-۳۰)

(۳-۳۱)

از روابط فوق ملاحظه می‌شود که جواب مستقل

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان حمایت اجتماعی

پاسخی بگذارید