دانلود پایان نامه

رشدمی نمایند. بر طبق نیاز به درجه حرارت میکروارگانیسم در یکی از سه گروه زیر قرار داده می شوند:
– سرما دوستها: اپتیمم درجه حرارت آنها ۳۰-۲۰ درجه است و قادر به رشد در درجه حرارتهای کمتر از ۷ درجه سانتی گراد هستند. ارگانیسم های سرما دوست بخصوص در فساد محصولات لبنی در یخچال نگهداری شده، مهم می باشند.
– مزوفیل: اپتیمم درجه حرارت رشد

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایاشخاص ثالث، حقوق اشخاص، نفقه

پاسخی بگذارید