دانلود پایان نامه

ناراحتی ها دیده شود بعلت اینکه پناهگاه مناسبی برای استافیلوکوک اورئوس خواهد بود باید این افراد با پوشش مناسب مانع از رسیدن عوامل عفونت زا به ضایعه شوند و درصورت مشاهده ضایعات چرکی، حتی یک عدد در دست یا سایر نقاط بدن باید از تماس مستقیم این قبیل اشخاص با مواد غذایی جلوگیری شود. (هویدا، ۱۳۸۳)

۲- لباس و وسایل شخصی: لباسها باید

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع استان گلستان

پاسخی بگذارید