دانلود پایان نامه

سد دفاعی برای پخش و گسترش میکروارگانیسم ها می باشد. (کریم، ۱۳۸۰)

فاکتورهای ضد میکروبی در مواد غذایی : بعنوان قسمتی از حفاظت طبیعی بر علیه میکروارگانیسم ها، بسیاری غذاها فاکتورهای ضد میکروبی دارند. شیر چندین پروتئین غیرایمونولوژیکی دارد که رشد و متابولیسم تعدادی از میکروارگانیسم ها را مهار می کند و رایجترین آن عبارتند از:
۱-

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره علوم انسانی، روش تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید