دانلود پایان نامه

عنوان اشرشیاکلی شناسایی کرد. این شناسایی توسط همولیز آن روی آگار خونی، مورفولوژی کلنی با درخشندگی روی محیط افتراقی از قبیل آگار EMB و مثبت بودن آزمایش ایندول انجام می شود. بیش از ۹۰ درصد اشریشیاکلی جدا شده با استفاده از سوبسترای ۴- متیل اومبلیفریل – بتا- گلوکوروئید (MUG)، بتاگلوکوروئید از مثبت هستند. ارگانیسم هایی که از سایر

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد صنایع مواد غذای، مواد غذایی

پاسخی بگذارید