دانلود پایان نامه

غذایی هستند (تقریبا Min= 0.7 aw.) . میزان aw در شیر تقریبا ۹۸/۰ می باشد.
PH : بیشتر میکروارگانیسم ها تقریبا PH خنثی دارند (PH= 6-7.5). مخمرها قادرند که در محیط اسیدی تر در مقایسه با باکتریها رشد کنند. کپکها می توانند در یک رنج وسیعتری از PH رشد کنند اما تنها تعداد کمی شرایط اسیدی را ترجیح می دهند. شیر ‍pH حدود ۶/۶ دارد

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع گوگوی، مرز،، مایتی[۳۳]،، درمحاسبه

پاسخی بگذارید