دانلود پایان نامه

ناهمگونی از پلاسمیدها است. STa گوانیل سیکلاز را در سلولهای اپیتلیال روده ای فعال و ترشح مایع را تحریک می کند. انترتوکسین مقاوم به حرارت دیگری، STb ، موجب تحریک ترشح غیروابسته به نوکلئوتید حلقوی با اثر کوتاه مدت می شود.
بسیاری از سویه های STa مثبت، LT نیز تولید می کنند. سویه هایی که هر دو توکسین را ترشح می کنند سبب اسهال شدیدتری

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد مواد غذایی

پاسخی بگذارید