پایان نامه نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بین الملل

عنوان : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

(مدیریت بازرگانی – گرایش بین الملل)

عنوان:

نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

استاد راهنما:

دکتر نادر محقق

استاد مشاور:

دکتر عبدا… نعامی

 (شهریور 1393)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

فصل 1 (کلیات تحقیق)

1ـ1 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. 4

1ـ2 اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………. 5

1ـ3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

1ـ4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6

1ـ5 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-1 قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………… 6

1-5-2 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………. 6

  • قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………… 6

1ـ6 مفروضات…………………………………………………………………………………………………….. 6

1ـ7 صطلاحات و تعاریف عملیاتی واژگان…………………………………………………………………. 7

 

فصل 2 (ادبیات تحقیق)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1 تعریف کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………. 11

2-2 تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک……………………………………………………. 12

2-3 فلسفه شکل گیری کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………… 15

2-4 تعریف مدل کسب و کار………………………………………………………………………………………. 16

2-5 اهمیت و ضرورت مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………….. 17

2-6 اجزاء اصلی مدل کسب و کار………………………………………………………………………………… 18

2-7 نحوه طراحی مدل کسب و کار……………………………………………………………………………….. 19

2-8 مدل های کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………………. 19

2-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………….. 21

2-10 یکپارچه سازی مدل کسب و کار…………………………………………………………………………… 23

2-11 عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک…………………………………………………… 25

2-12 اساس فرایندهای کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………… 26

2-13 عوامل اصلی در کسب و کار………………………………………………………………………………… 27

2-14 اجزای کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………………… 29

2-15 ابزار عمده کسب و کار الکترونیک…………………………………………………………………………. 30

2-16 شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیک…………………………………………… 31

2-17 شیوه های کسب و کار الکترونیک…………………………………………………………………………. 32

2-18 پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………….. 33

2-19 توسعه یک فعالیت مخاطره آمیز الکترونیک………………………………………………………………. 35

2-20 انواع کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………… 35

2-21 کاربری های کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………. 36

2-22 استراتژی کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………….. 37

2-23 ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی………………………………………………… 38

2-24 یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی………………………………………………… 38

2-25 چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی…………………………………………………. 40

2-26 مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………. 41

2-27 تحویل به موقع…………………………………………………………………………………………………. 43

2-28 تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع………………………………………………. 43

2-29 کاستن از موجودی انبار………………………………………………………………………………………. 44

2-30 مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع……………………………………………………….. 45

2-31 تأثیر پدیده تولید و تحویل درست به موقع بر روی چاپ بسته بندی………………………………. 45

2-32 تاریخچه ایران خودرو………………………………………………………………………………………… 47

2-33 برند ایران خودرو………………………………………………………………………………………………. 50

2-34 گروه صنعتی ایران خودرو…………………………………………………………………………………… 51

2-35 سبد برند آیکو………………………………………………………………………………………………….. 51

2-36 توسعه روش های مختلف فروش محصولات ایران خودرو………………………………………….. 52

2-37 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 54

 

فصل 3 (روش شناسی تحقیق)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 60

3-1 طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………… 60

3-2 طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش……………………………………………………………………………. 60

3-3 جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………… 61

3-4 روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 62

3-5 ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها………………………………………………………………………………. 62

3-6 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………… 62

3-7 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….. 63

3-8 روش تحلیل های آماری……………………………………………………………………………………….. 63

3-9 آزمون های برازندگی مدل کلی……………………………………………………………………………….. 65

3-9-1 شاخص های GFIو AGFI………………………………………………………………………….. 65

3-9-2 شاخص RMSEA……………………………………………………………………………………… 66

3-9-3 مجذور کای……………………………………………………………………………………………… 66

3-9-4 شاخص NFI و CFI………………………………………………………………………………… 66

 

فصل 4 (تجزیه و تحلیل داده ها)

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 68

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………… 68

4-2-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی…………………………………………………………….. 68

4-3 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………… 72

4-3-1 محاسبه پایایی سوالات تحقیق……………………………………………………………………….. 83

4-3-2 یافته های مربوط به روایی……………………………………………………………………………. 86

4-3-3 تحلیل عامل تأییدی…………………………………………………………………………………….. 87

4-3-3-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین…………………………………………………. 88

4-3-3-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار…………………………………………. 98

4-3-3-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری………………………………… 105

4-3-3-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات…………………………………………… 107

4-3-3-5 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت های عملیاتی………………………………………. 111

4-3-3-6 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی……………………………………………. 113

4-3-3-7 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی………………………………………………. 123

4-3-3-8 تحلیل عاملی تأییدی کل……………………………………………………………………. 127

4-4 نتایج آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………. 185

4-4-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………. 185

4-4-2 فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………. 186

4-4-2-1 فرضیه 1……………………………………………………………………………………………… 186

4-4-2-2 فرضیه 2……………………………………………………………………………………………… 187

4-4-2-3 فرضیه 3……………………………………………………………………………………………… 188

4-4-2-4 فرضیه 4……………………………………………………………………………………………… 189

4-4-2-5 فرضیه 5……………………………………………………………………………………………… 190

4-4-2-6 فرضیه 6……………………………………………………………………………………………… 191

4-4-2-7 فرضیه 7……………………………………………………………………………………………… 191

 

فصل 5 (نتیجه گیری)

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 194

5-1 نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………… 194

5-2 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………… 201

5-3 رتبه‏بندی مربوط به مولفه ها و پیشنهادات مدیریتی……………………………………………………… 202

5-4 پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. 206

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………. 207

جدول ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. 208

پرسشنامه خبرگان……………………………………………………………………………………………………… 226

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… 235

منبع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 235

منبع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………….. 237

Abstract…………………………………………………………………………………………………………….. 239

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1 سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک… 14

جدول 2-2 تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی.. 17

جدول 2-3 روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، 1386) 20

جدول 2-4 عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی.. 20

جدول 2-5 عناصر اصلی و مراحل توسعه برای شركت‏ها (توبیاس کولمان، 2001) 35

جدول 4-1 تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 68

جدول 4-2 تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات.. 69

جدول 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن.. 70

جدول 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. 71

جدول 4-5 خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ. 83

جدول 4-6 دسته ‏بندی ضریب آلفای کرونباخ. 84

جدول 4-7 میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه 27 گویه‏ای.. 84

جدول 4-8 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. 88

جدول 4-9 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. 93

جدول 4-10 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 96

جدول 4-11 ضرایب استاندارد. 97

جدول 4-12 آزمون نرمال بودن. 98

جدول 4-13 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 103

جدول 4-14 ضرایب استاندارد. 104

جدول 4-15 ارزیابی نرمال بودن. 105

جدول 4-16 آزمون نرمال بودن. 107

جدول 4-17 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 110

جدول 4-18 ضرایب استاندارد. 110

جدول 4-19 ارزیابی نرمال بودن. 111

جدول 4-20 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. 113

جدول 4-21 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. 118

جدول 4-22 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 121

جدول 4-23 ضرایب استاندارد. 122

جدول 4-24 ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی……………………………………………………….. 123

جدول 4-25 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 126

جدول 4-26 ضرایب استاندارد……………………………………………………………………………………… 126

جدول 4-27 ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی.. 128

جدول 4-28 ارزیابی نرمال بودن. 133

جدول 4-29 برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق……………………………………………………………….. 134

جدول 4-30 ضرایب استاندارد روابط در مدل. 153

جدول 4-31 انتخاب بهترین روش برآورد. 168

جدول 4-32 برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی.. 168

جدول 4-33 محاسبه حد بالا و پایین.. 175

جدول 4-34 مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی.. 183

جدول 4-35 رتبه عوامل تحقیق. 185

جدول 4-36 آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. 185

جدول 4-37 آزمون t برای فرضیه اصلی.. 186

جدول 4-38 آماره‏های مربوط به فرضیه اول. 186

جدول 4-39 آزمون t برای فرضیه اول. 187

جدول 4-40 آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. 187

جدول 4-41 آزمون t برای فرضیه دوم. 187

جدول 4-42 آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. 188

جدول 4-43 آزمون t برای فرضیه سوم. 188

جدول 4-44 آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. 189

جدول 4-45 آزمون t برای فرضیه چهارم. 189

جدول 4-46 آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. 190

جدول 4-47 آزمون t برای فرضیه پنجم. 190

جدول 4-48 آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. 191

جدول 4-49 آزمون t برای فرضیه ششم. 191

جدول 4-50 آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. 192

جدول 4-51 آزمون t برای فرضیه هفتم. 192

جدول 5-1 آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. 194

جدول 5-2 آزمون t برای فرضیه اصلی.. 194

جدول 5-3 آماره‏های مربوط به فرضیه اول. 195

جدول 5-4 آزمون t برای فرضیه اول. 195

جدول 5-5 آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. 196

جدول 5-6 آزمون t برای فرضیه دوم. 196

جدول 5-7 آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. 197

جدول 5-8 آزمون t برای فرضیه سوم. 197

جدول 5-9 آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. 198

جدول 5-10 آزمون t برای فرضیه چهارم. 198

جدول 5-11 آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. 199

جدول 5-12 آزمون t برای فرضیه پنجم. 199

جدول 5-13 آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. 199

جدول 5-14 آزمون t برای فرضیه ششم. 200

جدول 5-15 آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. 200

جدول 5-16 آزمون t برای فرضیه هفتم. 200

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی زنجیره‏ی تأمین.. 202

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی ارزش کسب و کار. 202

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی مدیریت ارتباط با مشتری.. 203

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فناوری اطلاعات.. 204

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فعالیت‏های عملیاتی.. 204

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی عملکرد سازمانی.. 205

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی شرایط محیطی.. 206

 

 

فهرست اشکال

شکل 2-1 فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی.. 16

شکل 2-2 مثلث منطق تجاری.. 18

شکل 2-3 مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، 2004) 27

شکل 2-4 عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی.. 33

شکل 4-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد. 93

شکل 4-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد. 94

شکل 4-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. 99

شکل 4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. 99

شکل 4-5 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. 101

شکل 4-6 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. 102

شکل 4-7 ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره 105

شکل 4-8 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد. 106

شکل 4-9 ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات.. 107

شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد. 108

شکل 4-11 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد. 108

شکل 4-12 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد. 112

شکل 4-13 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد. 113

شکل 4-14 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد. 119

شکل 4-15 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد. 119

شکل 4-16 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد. 124

شکل 4-17 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد. 124

شکل 4-18 مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. 135

شکل 4-19 مدل کلی با ضرایب استاندارد. 135

شکل 4-20 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. 149

شکل 4-21 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد. 149

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی.. 15

نمودار 2-2 مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی.. 29

نمودار 2-3  فرایند مدیریت.. 30

نمودار 4-1 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 69

نمودار 4-2 توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات.. 70

نمودار 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن……………………………………………………………………. 71

نمودار 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. 72

 

چکیده

كسب و كار الكترونیكی پدیده‏ای است كه تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شركت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد كه در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاكم بر شركتهای تجاری و كشورهاست كه به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را برای توسعه ملی كسب و كار الكترونیكی در اختیار قرار دهد. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. با بروز فناوری‏های جدید اطّلاعاتی در دهه گذشته، نقش فناوری به خودی خود نمی تواند بیش از این به نحوی نزدیک بینانه به عنوان عاملی در تسهیل فرایند‏های شرکت به شمار آید، بلکه می‏بایست این مساله را به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی شرکت در نظر آورد. تسهیل در فرایند‏های تجاری از طریق فناوری‏های کسب و کار الکترونیک به عنوان یک چالش حسّاس و بنیادین برای تمامی صنایع و شرکت‏ها به شمار می‏رود. این مطالعه به دنبال تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان است، که بدین منظور با تحلیل عاملی اکتشافی 7 مولفه استخراج شد و جهت نظر خواهی از کارمندان شرکت ایران خودرو 400 پرسشنامه در بین آنها توزیع و جمع‏آوری گشت. داده‏های جمع‏آوری شده با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار ایموس گرافیک مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که روابط تمامی مولفه‏ها با تحویل به موقع به مشتریان مورد تایید قرار گرفت است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق 881/0 میاشد که نشان از پایایی بالای آن دارد.

 

کلید واژگان: کسب و کار الکترونیک ـ تحویل به موقع ـ ایران خودرو.

 

مقدمه

این پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏ گیری در فعالیت‏های  کسب و کار و همچنین بازاریابی برای استراتژی و بقا در یک محیط رقابتی کمک کند. این پایان نامه شامل پنج فصل می­باشد: پنج فصل این پایان نامه شامل: مقدمه، چکیده‏ای از ادبیات، روش، تجزیه و تحلیل و ارائه  یافته‏ها، و خلاصه و نتیجه‏گیری است. در فصل اول مقدمه به ماهیت این مطالعه می‏پردازد. این  فصل شامل پس‏زمینه مسئله، هدف از مطالعه، اطلاعات مربوط صنعت خودرو سازی در ایران، بیان مسئله، سوالات پژوهش، مفروضات و محدودیت‏ها، تعاریف از اصطلاحات کلیدی و خلاصه می‏شود.

 

تعداد صفحه : 260

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153314]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com