دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

وکالت وکیل  یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط گردد در اینصورت عقد وکالت جزء عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید مادام که عقد اصلی باقی می باشد شرط ضمنی آن را نیز نمی توان بهم زد[1] .

عقد وکالت وکیل به طرق ذیل مرتفع می گردد [2].

1- عزل وکیل توسط موکل.

2- استعفاء وکیل از وکالت.

3- فوت وکیل یا موکل.

4- جنون وکیل یا موکل.

5- محجوریت وکیل یا موکل.

6- از بین رفتن مورد وکالت.

7- انجام عملی از طرف موکل که منافی با وکالت وکیل باشد.

پس وجوه افتراق تولیت با وکالت عبارتست از:

1- وکالت عقدی جایز می باشد حال آنکه عقد وقف لازم می باشد.

2- موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل نماید اما واقف حق عزل متولی را ندارد مگر اینکه حق عزل او را در ضمن عقد وقف برای خود یا دیگری شرط کرده باشد.

3- وکالت وکیل با فوت یا محجوریت موکل خاتمه می یابد. حال آنکه جنون، محجوریت و فوت واقف یا موقوف علیه تاثیری در تولیت متولی ندارد.

4- وکالت ممکن می باشد جزئی و در ارتباط با موضوعی خاص مانند فروش خانه موکل باشد. در حالی که تولیت ناظر به نگهداری و سرپرستی اموال موقوفه بوده و لازمه آن اداره کامل امور موقوفه خواهد بود.

گفتار سوم: مقایسه تولیت با نمایندگی

نمایندگی ارتباط ای می باشد حقوقی که به موجب آن نماینده می‌تواند به نام و حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن به طور مستقیم دامن گیر اصیل می‌گردد[3].

[1] – امامی  ، حسن ، همان،صص 231-230

[2] – قانون مدنی، مواد 678-683

[3] – باقری ، محمود ، نمایندگی تجاری ، پایان نامه تحصیلی ، دانشگاه تهران ،سال 69 ، ص 5

 قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات