دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

تکه ای از متن پایان نامه :

 

یا Phenylmethylsulphonyl fluoride) PMSF  ) مهار می شوند. به طور کلی به چند گروه اصلی تقسیم می شوند که شامل کیموتریپس(SA)، سابتیلیزین(SB)، کربوکسی پپتیداز  C(SC)، D-Ala-D-Ala پپتیدازA در اشرشیاکلی (SE) و مهار کنندهLex A  (SF) می باشند (S=Subtilisin). در سه گروه اول یعنی SA، SB، SC توالی همسان سه تایی (Triad) شامل اسید های آمینه سرین (نوکلئوفیل)، آسپارتیک اسید (الکتروفیل) و هیستیدین در جایگاه فعال قرار می گیرد. نکته دیگر حائز اهمیت، حضور مناطق کاملا محافظت شده اسیدآمینه گلایسین (GLY) در کنار توالی همسان سه تایی می باشد که تشکیل موتیف (GLY-Xaa-Ser-Yaa-Gly) را داده می باشد (Shimogaki et al, 1991).

آسپارتیک پروتئازها

بیشتر آسپارتیک پروتئازها به خانواده پپسین تعلق دارند. خانواده دیگری که در این گروه قرار می گیرد پروتئازهای ویروسی مانند رتروپپسین[1] (پروتئاز ویروس ایدز) هستند. آسپارتیک پروتئازها برای فعالیت کاتالیک احتیاج به گروه آسپارتیک اسید دارند. مطالعات کریستالوگرافی نشان داده  می باشد که این آنزیم به صورت دو قطعه ای (دو لوبی[2]) می باشد که سایت فعال بین دو لوب همولوگ قرار می گیرد. هر لوب یک گروه آسپارتات را ارائه می دهد. این دو باقیمانده آسپارتیل در مولکول فعال در فضا کاملا در نزدیکی هم قرار دارند و یکی از آنها یونیزه شده در حالیکه دیگری یونیزه نشده می باشد.در این بین رتروپپسین دارای یک ریشه آسپارتات (مونومریک) می باشد که برای فعال شدن آنزیم بایستی دیمریزه شدن صورت گیرد. در کاتالیز با آسپارتیک پروتئازها برخلاف سایر گروه های پروتئازها (سرین و سیستئین پروتئازها) شکل گیری واسطه ای با پیوند کووالانسی (آنزیم- سوبسترا) دیده نمی گردد و حمله نوکلئوفیلی با انتقال همزمان دو پروتون انجام می شود(Horikoshi, 1999).

5Retropepsin

6 Bilobe

 کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس