کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان فقیهی آماده

0 Comments

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
بیوگرافی : 8
اهداف تحقیق : 10
چکیده 12
ارزشیابی تحصیلی.. 13
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (achievement  evelution Academic  ). 14
ویژگی ارزشیابی فرایند – مدار. 15
آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. 15
«تفاوت بین اندازه گیری و ارزشیابی ». 17
ارزشیابی توصیفی.. 17
تشخیص مفاهیم : 18
تعریف مدیریت.. 18
وظایف مدیردر امور دانش آموزان : 19
وظایف مدیر درامور کارکنان. 20
قدرت شخصی.. 21
قدرت مقام. 22
وظایف مدیر در زمینه بـرنامه آموزشـی و تدریس.. 22
مدیریت آموزشی.. 23
تعاریف مدیریت آموزشی.. 23
انواع سبکهای مدیریت : 24
رهبری فرهمند. 25
رهبری تحول گرا 25
روش های آموزش : 25
روش های جدید آموزشی.. 26
ارزشیابی IPI و CAI و IGE و سایر روشها : 29
ویژگیهای روش واحد ها : 30
روش واحد موضوع : 31
ویژگیهای روش واحد موضوع : 33
محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع : 33
نمونه ای از یک واحد تجربی : اهیمت آب در زندگی.. 34
روش واحد طرح : 35
ویژگیهای روش واحد طرح : 35
محاسن و محدودیتهای روش واحد طرح : 36
نقش برنامه ریزی آموزشی در فرایند نظام آموزشی.. 38
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تخصص…. 41
ضرورت ارزشیابی آموزشی.. 41
جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند – مدار. 42
آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. 43
اصول و مفاهیم قابل تاكید در ارزشیابی.. 44
اهدافی كه ارزشیابی آموزشی در نظر دارد. 44
نقش ارزشیابی در برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی.. 44
سخنان حضرت امام خمینی (ره) با تمسک به قرآن و به شرط وحدت ناگسستنی.. 47
فرهنگ و معارف قرآنی. 56
نقش وزارت آموزش و پرورش  د رتوسعه معارف بین نوجوانان. 61
تهیه و تدوین متون درسی.. 62
همکاری آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات اسلامی.. 69
عوامل مؤثر ارتباطی : 75
-عدم اعتماد به نفس وترس از تمسخر دیگران. 85
2- امنیت شغلی1 در آینده 87
3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت كار. 87
4- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار. 87
5- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای.. 88
6- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران. 88
7- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت كار. 89
8- مدیریت ایمنی و سلامت محیط كار. 89
9- عوامل كلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط كار. 90
9- 1- فرهنگ… 90
9-2- سیستم ها 90
9-3- سخت افزار. 91
10- اجزای برنامه ایمنی.. 91
11- ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت.. 91
11-1- موارد راهنما به منظور ارزیابی عملكرد ایمنی و سلامت.. 91
12- چگونگی ایجاد یک برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه 92
13- انواع برنامه‌های ایمنی.. 92
13-1- برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار. 92
13-2- برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق.. 93
14- نظرات جاری در ایمنی و سلامت.. 93
15- استرس13. 94
15-1- استرس شغلی.. 94
15-2- سندروم سازگاری عمومی14. 94
15-3- ایجاد كننده‌های استرس15. 95
15-4- منابع استرس.. 96
15-5- علل كاری استرس.. 96
15-5-1- بار زیاد كاری.. 97
15-5-2- فشار كاری كم. 97
15-5-3- نوبت كاری.. 97
15-5-4- روابط بین شخصی.. 97
15-5-5- تغییر. 97
15-5-6- جو سازمانی.. 98
15-5-7- محیط فیزیكی.. 99
15-5-8- ابهام نقش.. 99
15-5-9- عوامل شخصی.. 99
15-5-10- عوامل خارجی.. 99
15-5-11- شرایط اقتصادی.. 99
15-5-12- مقررات و قوانین دولتی.. 100
15-5-13- مسافرت.. 100
15-5-14- ارزش‌های جامعه. 101
15-5-15- جرم و جنایت.. 101
15-5-16- موضوعات خانوادگی و شخصی.. 101
16- استرس و عملكرد كاری.. 101
17- رابطه استرس و ترك خدمت و سبك رهبری.. 102
18- تصمیم گیری و استرس.. 102
19- علائم استرس.. 103
20- مدیریت استرس.. 103
20-1- استراحت.. 103
20-2- ورزش.. 105
20-3- رژیم غذایی.. 105
20-4- صحبت كردن. 105
20-5- برنامه ریزی و مدیریت زمان. 105
20-6- تفویض…. 105
21- ده راه كه مدیریت بوسیله آن می‌تواند استرس كار كنان را در حین كار كاهش دهد. 105
نتیجه گیری.. 106
 
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
مقدمه
ارزشیابی یکی از ارکان هر برنامه درسی است همان طور که در ابتدای هر درس با انجام ارزشیابی تشخیص میزان دانش و توانایی فراگیران سنجیده می شود . پس از هر درس و در پایان درس نیز آموخته های دانش آموزان ارزشیابی می گردد .
معمولاً ارزشیابی هم میزان پیشرفت فراگیران و هم میزان توفیق آموزگاران را می سنجد و نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی را نشان می دهد .
ضمناً آموخته های فراگیران در سه حیطه ی دانش – مهارت علمی – نگرش مورد ارزش و سنجش قرار می گیرد .
در این ارزشیابی رشد میزان یادگیری هردانش آموز مورد نظر است و همچنین فعالیت تلاش فردی و گروهی دانش آموزان منظور می شود . فعالیت خارج از کلاس دانش آموزان بخشی از نمره ارزش یابی مستمر را شامل می شود و ضمناًباید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .
در پایان برای داشتن یک ارزشیابی توصیفی همراه با یادگیری مؤثر و مفید لازم است که معلمان با اهداف این نوع کار و ابزار و نحوه ی انجام آن آشنا شوند وآنگاه اولیاء را در جریان کار قرار دهند و آنها را توجیه کرد و سپس دانش آموزان را توجیه کرد و در این صورت است که همگی با هم با فکر و توان هم می توانیم راه را تا پایان ادامه دهیم و به نتایج مطلوب برسیم .
اهدافی که ارزشیابی تحصیلی در نظر دارد
با عنایت به اهمیت ارزشیابی می توان اهداف زیر را برای آن مطرح نمود :
– ارزشیابی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در تشخیص شیوه صحیح تدریس و کمک به ارتقاء و اعقلای آن یاری رسان معلم باشد .
– بر اساس نتایج حاصله از ارزشیابی می توان در انتخاب معلمان کارآمد و شیوه تدریس مؤثر تصمیم گیری نمود .
– دانش آموزان در این زمینه بهره ور خواهند شد و از نتایج ارزشیابی می توانند به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا نموده درصدد رفع یا تقویت آن نقاط باشند .
– ترسیم ضوابط خاص در زمینه ی ارائه ی شیوه های مؤثر
–  تدریس هدفهای ارزشیابی بر حسب سؤالی که ارزشیاب درباره بازده مورد ارزشیابی مطرح میکند فرق می کند و کار آن گروه از شیوه های ارزشیابی که در نظام تحصیلی به کار می رود . این است که تحقیق هدف های آموزشی را کنترل می نماید .
 
اهداف این تحقیق عبارتند از :
مقصود از ارزشیابی خدمت به آموزش است ، نه در کمین نشستن برای غافلگیر کردن دانش آموزان و محک زدن او با معیار آنچه «نمی داند» فرهنگ موفقیت را میتوان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشیابی بر فضای کلاس غالب کرد .
در ارزشیابی (توصیفی) میزان افزایش یادگیری هر دانش آموز مدنظر می باشد و همچنین فعالیت تلاش فرد و گروهی دانش آموزان منظور می شود .
فعالیت خارج از کلاس فراگیران بخشی از نمره ارزشیابی مستمر را شامل می شود و ضمناً باید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .
اطلاعات حاصل از سنجش و ارزشیابی مستمر هر دانش آموز به این پرسش معلم پاسخ دهد که این دانش آموز در کجا قرار دارد . و برای پیشرفت  او چه می توان کرد ؟ نه این که معلم نتیجه گیری نماید که مثلاً این دانش آموز زیر حد متوسط ، کند ذهن یا تیز هوش است.
 
 

اهداف تحقیق :

کسب مهارت های بحث و گفتگو
مشارکت در فعالیتهای گروهی
ایجاد انگیزه برای مطالعه و یادگیری
کسب مهارتهای مربوط به ارتباطات بین فردی
کسب مهارتهای مطالعه درست
توجه به موضوع مورد مطالعه
کسب مهارت تفکر انتقادی
ارتباط بین یادگیری قبلی و بعدی
تثبیت یادگیری از طریق مرور کردن ، سؤال جواب و یافتن جواب
تلفیق مهارتهای شنیدن ، خواندن ، تفکر و نوشتن
افزایش اعتماد به نفس و ابراز وجود

چکیده

در این مقاله سعی شده است که بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یاد گیری ) فراگیران با توجه به اهمیت آن نگاهی داشته باشیم .
بر اساس این روش که همان سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری که آیا فعالیت های آموزشی معلم و تلاش های فراگیران به نتایج مطلوب رسیده است . بدین منظور از انواع ارزشیابی ها که شامل آغازین – تکوینی ( مستمر ) پایانی ( تراکمی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
هم چنین اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی توصیفی و نقش آن در آموزش و یادگیری حد نظر واقع شده است در این مباحث سعی شده که اهداف ارزشابی توصیفی و ارتباط آن با ارزشابی تکوینی بیان شود . بعد از این موارد ابزارهایی که در این روش استفاده می شود .
پوشه کار – پروژه – آزمون های عملکرد می باشد .
برای مثال : در آزمون عملکرد ،  تهیه یک آزمون عملکرد از نوع سیاهه یا چک لیست می باشد .
در مجموع  امیدواریم که راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده از ابزار ها و نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی ارائه شده باشد .
 
تعداد صفحه :108
قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=150684]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com