پایان نامه حقوق

دانلود : کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

1-2-6-2 دسته بندی پروتئازها

راه های گوناگونی برای طبقه بندی پروتئاز ها هست اما به طور کلی پروتئازها را بر اساس سه اصل اساسی زیر طبقه بندی می کنند.

الف) نوع واکنشی که کاتالیز می نمایند ب) طبیعت شیمیایی جایگاه فعال آنزیم ج) ارتباطات تکاملی بر اساس ساختار آنزیم.

این دسته از پروتئازها در جایگاه های داخل پلی پپتید اقدام می نمایند و بر اساس اسید آمینه موجود در جایگاه فعالشان به چهار دسته تقسیم می شوند.

1.سرین پروتئازها

  1. سیستئین پروتئازها
  2. آسپارتیک پروتئازها

4 . متالوپروتئازها

سرین پروتئازها

این گروه از پروتئازها در تعداد کثیری از ارگانیسم ها از قبیل ویروس ها، باکتری ها و یوکاریوت ها مشاهده شده می باشد و جزء آنزیم های حیاتی برای ارگانیسم ها می باشند. سرین پروتئاز به اشکال گوناگون اگزوپپتیداز، الیگوپپتیداز و امگا پپتیدازی در ارگانیسم های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این آنزیم ها در ناحیه فعال خود یک سرین دارند و عموما” بوسیله DFP(Diisopropyl fluorophosphates)

 کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس