Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

آیه هفت سوره طه :

خداوندهیچکس راتکلیف نمیکند مگربه انچه که داده است .پس مرادخداوندراازاین آیه اینگونه بیان میدارندکه خداوندهیچ کس­رابه واسطه عملش­مجازات­نمیکند­مگراینکه قباحت ان عمل قبلا اعلام شده باشد.[1]

2-آیه 268 سوره بقره :

خداوندهیچکس راتکلیف نمیکند مگربه اندازه توانایی او.سپس اینگونه آورده میشود که دراین ایه بطورغیرمستقیم اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها رعایت شده است زیرااگربه شخصی قباحت عمل ، اعلام نشده باشد مجازات چنین شخصی نیزصحیح نمیباشد.[2]

3-آیه 115 سوره توبه :

این ایه مؤید لزوم جعل قوانین واعلام آن به مردم برای آگاهی آنها ازمحتوای احکام است بنابراین چنانچه امورممنوع به مردم اعلام شد وبرخلاف آن عمل کردند گمراه خواهندشد زیرا این گمراهی به منزله نوعی عذاب ومجازات است.[3]

4-آیه 131 سوره انعام :

میفرمایدخداوندهیچ قوم غافل وجاهدرابه هلاکت نمیرساندمگراینکه­قبلابه­انهااتمام حجت کرده باشد.[4]

5- آیه سوره 59 سوره قصص :

مطابق این آیه خداوندمیفرماید ماهیچ دیاری راهلاک نکنیم ، مگرانکه اهلش ظالم وبیدادگرباشند.[5]

ازمجموع آیات فوق چنین استنباط میشودکه مجازات اخروی وبه تبع ان مجازات دنیوی، وقتی اعمال میشودکه احکام ومقررات الهی به وسیله پیامبران درزمان غیبت توسط پیامبران ووالیان حکومت اسلامی به مردم ابلاغ شود والا متخلفین مجازات نخواهندشد.

ب) اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات

دسته­ای دیگرازدلایل که اقامه میگردند تاوجوداصل قانونی بودن رادرحقوق اسلامی تعیین کنند روایات واحادیث میباشند که درذیل چندموردان ذکرخواهدشد .

1) حدیث رفع :

مهمترین حدیثی که مورداستفاده بسیاری ازعلما قرارگرفته حدیث رفع میباشد .

طبق این حدیث پیامبر(ص) فرموده اند: نه چیزازامت من برداشته شده است الف ) آنچه که نمی­دانند. ب) آنچه که طاقت ندارند. ج) انچه بدان مجبورشده اند و…براین اساس این حدیث احکامی که برای امت اسلامی مجهول میباشد ثابت نیست وحکم واقعی شخص جاهد، برائت است.[6]

2) اصل اباحه :

اصل اباحه روایتی است که میفرماید هرچیزی برای شما حلال است ، مگراینکه بدانید آنچیزحرام است حدیث مذکور دلالت برحلال بودن تمام اموری که حرمت آن برای ما معلوم نیست ، خواه به دلیل عدم وجودنسل ویا عدم وصول آن باشد.[7]

3) امام محمدباقر(ع) :

پیامبراکرم (ص) درحجه الوداع برای مردم خطبه ای ایرادفرمودند وضمن آن بیان داشتند:ای مردم هیچ چیزازانچه شمارابه بهشت نزدیک وازبهشت دورسازد وجودنداشت مگراینکه شماراازان نهی نمودم.[8]

بطورکلی احادیث مذکور بیان کننده این مدلول هستندکه ملاک حرمت وممنوعیت ،نهی  شارع است وتازمانی که این نهی صورت نگرفته یاحکم ان به مکلف واصل نشده باشد، اصل براباحه وجوازاست . مدلول این روایات موید اصل قانونی بودن جرم ومجازات هااست.[9]

گفتاردوم : اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی 

ازجمله قواعدی که دراین زمینه میتوان بدان اشاره نمود (قاعده قبح عقاب بلابیان واصل اباحه وقاعده درء) میباشد برطبق قاعده قبح عقاب بلابیان مادامی که عملی توسط شرع نهی نگردیده وان نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنانچه شخصی مرتکب آن گردد مجازات او ازلحاظ عقلی قبیح وزشت است. این قاعده ازقواعدمسلم نزدفقها واصولیین بشمارمیرود. محقق حائری یزدی میگوید: (این قاعدی است مسلم نزدادلیه وهیچ تردیدی درآن نیست .)[10] درخصوص قاعده درء نیزبایدگفت به موجب این قاعده، اعمال مجازات درمواردی که وقوع جرم یاانتساب آن به متهم محل تردیداست ، منتفی میباشد.

اصل­اباحه­به این معناست که تادلیل شرعی برجوازارتکاب یک فعل وجودنداشته باشد بایدازان اجتناب کرد. بنابراین براساس این اصل وقتی­دلیلی­برحرمت امری موجودنباشدحکم­به­حلیت آن داده می­شود. همچنین اگرتردیددرحرمت داشته باشد ذمه اوازتعلق تکلیف بری است .


[1]– افتخار جهرمی (گودرز) ، همان ماخذ ، ص90

2-ماخذپیشین ص 91

3-حبیب زاده (محمدجعفر) وتوحیدی فر(محمد) همان ماخذ ،ص 61

4 – افتخار جهرمی (گودرز) ، همان ماخذ ص 90

5 – میلانی (علیرضا) ، همان ماخذ ص97

[6] – حبیب زاده (محمدجعفر) توحیدی فر(محمد) ، همان ماخذ، ص 63

[7] – ماخذپیشین ، ص 66

3-کلینی راضی (محمدابن یعقوب ابن اسحاق)، اصول کافی ،  ترجمه مصطفوی(سیدجواد)، قم دفتر نشرفرهنگ اهل بیت ، ص 244 .

4-محقق داماد(سیدمصطفی ) ، قواعد فقه بخش جزایی ، چاپ دوم  ,تهران، 1380 صص 3و4 .

5-حبیب زاده(محمدجعفر) وتوحیدی فرد(محمد)،همان منبع ،ص47 .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل