دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مبحث نخست : مبانی شرعی

گفتاراول: بررسی اصل درفقه اسلامی

فقهای اسلامی ، تعاریف گوناگونی ازجرم نموده ومصادیقی ازان رابرشمرده اند .

شهیداول درکتاب قواعد، جرم راپنج نوع میداند : (علیه جان ، علیه عقل، علیه نسل ، علیه مال ، علیه دین) به عبارت دیگر، اصول وقواعددین الهی برای محافظت پنج چیز، جان اوری، دین آوری، نسل آوری، مال آوری وعقل آوری مقررشده است وبرای حفظ نفس است که دیه وقصاص ودفاع  آمده است وبرای حفظ دین است که جهادوکشتن مرتدآمده است وبرای حفظ عقل است که تحریم خمروخوردن امده است و برای حفظ نسل است که حرمت زنا ولواط ودیگراعمال انحرافی مشابه آمده است وبرای حفظ مال است که تحریم سرقت وخیانت ونظایر اینها آمده است .[1]

برخی ازفقها اعتقاد دارند که جرم درحقوق اسلامی بامفهوم گناه منطبق نمیباشند بلکه به اصطلاح اهل منطق ، بین آنها عموم وخصوص من وجه برقراراست که گناه شامل هرگناهی میشود ولوانکه

جنبه شخصی داشته باشد. مانندترک واجبات درحالی که موضوع حقوق کیفری عرفی ، شامل اینگونه گناهان نمیشود. نهایت مجازات دنیوی اینگونه گناهان ، غالبا تعزیراست نه حد ، ازسوی دیگرجرم که موضوع حقوق کیفری عرفی است شامل جنایات عمدی وخطایی نیزمیگردد.درحالیکه گناه که موضوع حدودوتعزیرات شرعی است ، شامل این  گناهان نمیشود.[2]

حقوق کیفری شرعی وموضوع حقوق کیفری عرفی به اصطلاح اهل منطق عموم وخصوص مطلق است، مضوع حقوق کیفری، شرعی، اعم ازموضوع حقوق کیفری عرفی است، زیرا علاوه بر اینکه شامل گناهانی که دارای مفاسد اجتماعی هستند و نیز جنایات عمدی و خطائی می­باشند، شامل گناهانی که دارای مفاسد شخصی نیز هستند می­باشد، برخلاف موضوع حقوق کیفری عرفی که شامل نوع اخیرازگناهان نمیباشد.

با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی مشخص میشود که هدف اسلام است ازکیفر گناهکار و جنایتکار زجروتعذیب آنها نیست بلکه غرض ازتعذیب ، به وجودآوردن جامعه ای سالم وبطورکلی حفظ و حمایت مردم ازمفاسداجتماعی است.[3]

عده ای ازنویسندگان حقوقی اعتقاددارند که این اصل درحقوق اسلام وجوددارد وبرای اثبات این اصل دلایلی اقامه میکنند که به شرح ذیل قابل تقسیم است .[4]

  • ولیدی (محمدصالح ) ، حقوق جزای عمومی ،جلد1 چاپ 5،تهران، انتشارات سمت ، 1383 ص20

2-حسینی (سیدمحمد)رابطه مفهوم شرعی گناه ومفهوم حقوقی جرم ونسبت تحریم وتجریم ؛علوم جنائی(مجموعه مقالات در تجلیل از استاد محمدآشوری)، چاپ اول, تهران , انتشارات سمت ، ،پائیز1383

  • گرجی (ابوالقاسم) ، حقوق جزای عمومی اسلامی, تهران ،نشریه موئسسه تطبیقی ، شماره 6 ، دانشگاه تهران ، 1358 .
  • گرجی (ابوالقاسم) ، مقالات حقوقی ,چاپ دوم, تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ، 1372 ، ص 67 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل