دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: عنصر روانی

عنصر روانی که شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین می گردد را به شرح ذیل بیان می کنیم:
الف) قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی : از عناصر اصلی تحقق سقط جنین قصد مجرمانه می باشد. بنابراین در اسقاط جنین عمدی مرتکب باید؛ با علم به حامل بودن زن و به قصد سقط جنین اقدام نماید. در ایراد صدمه در صورتی که صدمات وضربات وارده بر یک زن آبستن بدون اطلاع از حامله بودن وی؛ و بدون اینکه  نتایج حاصله قابل پیش بینی باشد منجر به سقط حمل شود، مشمول مقررات سقط جنین نبوده واین قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیر عمدی مطرح می گردد.
ب) خطای جزایی در سقط جنین : ماده 492 در مورد مسئولیت جانی وعاقله در پرداخت دیه، برحسب اینکه سقط جنین عمدی باشد؛ شبه عمد ویا به صورت خطای محض؛ مقررات مختلفی پیش بینی نموده است[1]. مواد 487 تا 493، شامل انواع سقط جنین عمدی وشبه عمدی و خطای محض در مراحل مختلف بارداری می باشد[2].
سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده 715 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. طبق ماده مذکور هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب قابل مجازات خواهد بود به علاوه وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی نیز موضوع ماده 716 ق. م می باشد[3]. که طی آن هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی ویا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. لذا در جرائم غیر عمدی مزبور، خطای جزایی مرتکب باید ثابت شود وبین خطای مرتکب وصدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد.
1– دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد.
– قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370[2]
1– هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده 714 ( بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت رانندگی یا متصدی وسیله موتوری ) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان …… یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مزالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟
2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟
3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟
4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟