Site Loader

 

 

 

شکل ۵-۲ رابطه نوآوری وخلاقیت واختراع(ارغوانی،۱۳۷۹)

خلاقیت

عوامل محیط:

 

 

خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی مفاهیمی هستندکه بیشتر اشتباهی به جای یکدیگربه کاربردمی شونددرحالی که هریک ااین واژه هادارای معنی مشخصیه.خلاقیت راظهوریک ایده نووتوانایی ترکیب ایده هابه روش های منحصربه فربرای ایجاد رابطه غیرمعمول بین ایده های جور واجور ونواری وفرایندبه کاربرده یه ایده خلاق وتبدیل اون به یه محصول خدمت یاشیوه ای مفیدتعریف کرده اندوکارآفرین نیزکسیه که تمایل به پذیرش داردتاسازمانی راتاسیس کندویک محصول جدید،خدمت جدیدیافرایندجدیددرسازمان به کاراندازد(حقیقی ، ۱۳۸۲)خلاقیت جنبه ذهنی ونوآوری جنبه عملی داردونوآوری درواقع محصول پایانی خلاقیته.( امیرحسینی،۱۳۸۵).مفاهیم خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی ضمن متمایزبودن وبرخورداری ازمعانی مشخص ازابعادنظری وکاربردی درارتباط بایکدیگروهرسازمانی جهت کاربردتمام وکمال ایده به کارکنان خلاق،نوآوری وکارآفرینی نیازمنده(اسمی،۱۳۸۵ )
ایده

 

اهمیت خلاقیت ونوآوری

مامی توانیم این موضوع رانادیده بگیریم که زندگی بدون خلاقیت مشکل وطاقت فرساست،خلاقیت به عنوان پرقدتمندترین توانایی بشری درنهاد آدمی ازکودکی تابزرگسالی وجوددارد.وزمانی پابه میدون وجودمی گذاردکه فردیاافرادی سطح علم زمان خودررادرباره پدیده های طبیعی ویاخودکافی نداشته وخودراناچاربه بهره گری ازطیف وسیع تری ازتوانایهایی ببند این خردورزی منجربه بروز پیشرفت وخلاقیت می شه.بااستفاده از پدیده خلاقیت میشه مبادرت به حل مسائلی کرد که دراثرتغییرات درمحیط خارجی بوجومی آیند. درحقیقت به دلیل روبرو شدن شدن جوامع بشری بامسائل نابهنگام در حال افزایش،وابستگی دوطرفه بین کشورها،تحلیل رفتن منابع منابع طبیعی سرعت در حال افزایش تغییرات ومسائل متعدددیگر،نیازبه خلاقیت لازمه.(اسماعیل نسل،۱۳۸۷)

 

دلایل خلاقیت واسه مدیران ازدیدگاه پروار(۱۹۹۴)یعنی

۱- مدیران خلاق به احتمال بیشتری می توانندازخودومدرسه تحت مدیریت خوددرمواجهه بامشکلات وبهره گیری ازفرصت هادرجهت غلاقیت کمک بگیرن

مشکلات

۲- مدیران به معلمان دراراِئه اندیشه های نووطرحای جدیداعتمادکردوآنهاراترغیب می کنن.

۳- باخلاقیت بیشترمدیروهمکاران اون،کمیت وکیفیت تصمیمات زیاد می شه ودرنتیجه  دانش آموزان ازآموزش بهتری برخوردارمی شن.

دانش آموز

درآخر خلاقیت ونواوری دلیل خواهدشدمواردزیرتحقق پیدا کنن

–  رشدوشکوفایی استعدادهاوسوق دهنده به سمت خودشکوفایی؛

– موفقیتای فردی ،شغلی،واجتماعی؛

– افزایش رشد اقتصادی؛

 

– بوجودآوردن تکنولوژی،کالاوخدمات جدید؛

– موفقیت مجموعه مدیریت وکارکنان سازمان؛

؛  رشدوبالندگی سازمان-

– مهیاکردن عوامل تولید(جلیلی،۱۳۸۶).

ویژگیای تفکرخلاق

ازنظرگیلفورد(۱۹۷۳)تفکرخلاق هشت ویژگی داردکه آنهارابه توضیح زیربرشمردهه:

انعطاف پذیری:  توانایی توولیدراه حلای گوناگونوغیرمعمول واسه هرمساله.

 سیالیت: توانایی عرضه اندیشه های فراوون درزمانی محدود.

اصالت:  استفاده ازراه حلهای جدیدبرای گشودن گره از هرمساله یامشکل.

گسترش:  توانایی پرداختن به جزئیات واستخراج راه حلای کاربردی.

ترکیب:  توانایی درکنارهم قراردادناندیشهای مختلفوعرضه فکرجدید.

تحلیل : توانایی شناسایی عناصربنیادی تشکیل دهنده ساختار.

سازمان دادن: ایجادتغییردرطرحا کارکردها.

۸ –  پیچیدگی: یعنی توانایی کنارآمدن ودرک اندیشه ای جور واجور ومتعدددرزمانی مشخص.

ازبین این هشت ویژگی،سه ویژگی،سیالی،انعطاف پذیری واصالت بیش ازدیگرویژگی هانظرمحققان خلاقیت رو به خودجلب کرده ازهمی روبرویژگیای یادشده کارشناسان جور واجور اتفاق نظربیشتری وجوددارد(آذری،۱۳۸۰)

آسون کردن وپدیدآیی خلاقیت

محققان کوشیده اندتانگرشا،مهارت هاوشخصیتای افرادنوآورراموردبررسی وتجزیه وتحلیل قراردهند.یافته های این پژوهشهانشان داده که عوامل زیادی درتسهیل وپدیده خلاقیت نقش  برابر الگوهای زیردارندکه ازاین عوامل با عنوان”عوامل ایجاد کننده”نام می برن.شرایط زمینه سازدربحث پدیدآیی خلاقیت رشدوحرکت شخصیت خلاق راامکان پذیرمی سازه.عوامل ایجاد کننده رامی توان برابر الگوهای زیرموردبررسی قرارداد.

الگوهای فردی ایجاد کننده

آدم درایجادوخلق موقعیت هاورفتارهانقش برجسته دارن.دراین فرایندهرفردی خودرامسئول رفتارهاوتصمیمای خودمی دونه.اومی پذیردکه بایدتلاش کنه،رشدیابدوباموانع ومحدودیت هامقابله کنه.پایه الگوهای فردی این باوررامی سازدکه فردنقش فراوانیی دررشدوخلاقیت داره.پس ،بدلیل این موضوع لحظه ای ازقریحه خلاقانه اش غافل بمونه.بی بزرگ نمایی بایدبخش قابل توجه های ازفرایند تشکیل قریحه خلاقیت راناشی ازعوامل فردی دانستبه منظورآن دسته از عوامل فردی دونست که پرورش خلاقیت رااتسهیل یاتقویت  می سازه.عوامل فردی زمینه سازعبارتنداز: عشق وعلاقه، تحصیلات،مطالعه،امیدواری واحساس امنیت.

الگوهای خانوادگی ایجاد کننده

خونواده درمهیاساختن بسترهای رشدوپرورش خلاقیت نقش مهمی بازی می کندزیراخلاقیت آنسان تاحدزیادی وابسته به خانواده س.این وابستگی باعث می شودبخش مهمی ازعکس العملا،مهارت هاوتواناییای افرادعمیقاازنظام تربیتی واموزش خونواده متاثرشود.شایدآنقدرکه بشه حتی الگوهای فردی زمینه سازتاحدزیادی برنظام پرورشی وتربیتی خونواده تکیه می زننند.محبت ،صداقت،وخلاقیت خونواده ازعوامل خانوادگی زمینه سازهستند.

 

الگوهای اجتماعی ایجاد کننده

به طورکلی،الگوهای اجتماعی تحت تاثیرنظام اندیشه وساختارهای اجتماعی ونظام احساس – شناختی جامعه تحقق پیدا میکنه.این تححقق ازدوروش تبادلی پیروی می کنه.رد و بدل کردن ازساختار(سازمانی ومهندسی) به طررف جامعه وتبادل ازجامعه به طرف ساختار.

حال اگرالگوهای اجتمای که خلاقیت رازمینه سازی می کننددربستراین نظامای تبادلی قرارگیردوپذیرفته شه.هم به آسون کردن خلاقیت ازبعدساختار(سازمانی)کمک می رسانندهم به مقبولیت اجتماعی وعمومیت پیدا کردن اون الگوهای اجتماعی که خلاقیت راتسهیل می کنندعبارتنداز:گرایش به اندیشه های ورزی،تشویق جنب و جوش وپویایی به پیشرفت(پیرخائفی،۱۳۸۷ص).

[۱] -Flexibihity

[۲] – Flluency

[۳] – Orginality

[۴] – Elabroration

[۵] – Synthesizing

[۶] – Analyzing

[۷] – Organization

[۸] -Campleexity

99