15 دلايل فرسودگي شغلي
علل عمدة فرسودگي شغلي عبارتند از:
1-      نارسايي مهارت خود شخص و كم تجربگي او
2-      نبود يا كم بود امكانات و لوازم كار
3-      كهنه بودن ابزارهاي كار
4-      كم توجهي كارفرما به پيچيدگي­هاي كار و ارزش مهارت اقتصادي آن در مقايسه با ساير مشاغل سطح پايين
5-      انتظارات طاقت فرساي كارفرمايان
6-      مساعد نبودن موقعيت محيط كار
7-      بالا رفتن سن فرد شاغل
8-      رنجور بودن يا وجود بيماريهاي مزمن و ناشناخته
9-      ارجاع مشاغل به افراد ناآشنا
10-   تحقير از سوي اطرافيان
11-   ابهام و كشمكش در نقش
12-   سنگيني نقش
13-   سروصدا و محيط فيزيكي خطرناك
14-   مشكلات عاطفي و خانوادگي
بطور كلي در اكثر حرفه­ها، كاركنان از ساعات كاري طولاني، فقدان استقلال حرفه­اي، عدم درك مردم از حرفة آنها، منابع تأمين نشده، فقدان معيارهاي شخصي براي تعيين ميزان موفقيتها، مطالبات زياد براي افزايش توليد، آموزش شغلي نامناسب، درگيري­هاي ادراكي با مسئولان يا هم كاران در حيطة شغلي شكايت دارند كه اين دسته عوامل را در بروز فرسودگي شغلي مؤثر مي­دانند(نيليان، 1371).
 
2-3-16 روشهاي مقابله با فرسودگي شغلي
حال با چنين توضيحاتي اين سئوال به ميان مي­آيد كه آيا راهي براي رهايي از فرسودگي شغلي وجود دارد؟ امروزه شيوه­هاي متفاوتي براي كاهش استرس و هم چنين مهار فرسودگي شغلي وجود دارد كه در اين قسمت سعي مي­كنيم به بيان مواردي از آن بپردازيم.
1- تنفس عميق و آهسته
2- تمرين كششي مثل شل كردن عضلات به صورت چرخشي، مثلاً سر را به آرامي به طرف يك شانه و سپس چانه را بر سينه خم كرده و همين حركت را بر روي شانة ديگر انجام دهيد. با حركت بازوها بطرف سر قسمت فوقاني پشت و شانه را كشش دهيد.
3-  پيامهاي اميدوار كننده به خود بدهيد (تلقين­هاي مثبت به خود
4-  بررسي اولويتهاي فوري
5- انديشة خود را به وظايف و كارهاي ناتمام متمركز كنيد. سعي مي­كنيم توجه­مان را به تكميل كارها متمركز كنيم.
6- نامطلوب­ترين وظايف را سريع انجام دهيد.
7- انتظارات واقع گرايانه­اي از خود داشته باشيد.
8- در صورت نياز كمك بخواهيد.
9- عادت كنيد كه استراحت كرده و مواد غذايي ميل كنيد.
10- از محركها اجتناب كنيد زيرا باعث تشديد تنش خواهند شد.
11- از بحرانهاي گذشته به عنوان تجربه براي آينده استفاده كنيد.
نتيجه اين كه اجراي نكات فوق در مواجهه با اضطراب و تنش باعث كاهش آن شده، همواره احساس خواهيد كرد كه اضطراب تحت كنترل و ارادة شماست. در اين صورت است كه
مي­توانيد  از خود مراقبت كرده و ديگران را نيز راهنمايي كنيد.

در هر كاري كه ميلسيت بدان   قدرت خود را همي بيني عيان
در آن كاري كه ميلت نيست و خواست   اندر آن جبري شدي! كين از خداست
گفت آري گر توكل رهبرست   اين سبب هم سنت پيغمبر است (نيليان، 1371).