دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

     مبحث  دوم :تعریف مال مثلی وقیمی
در مبحث قبل ذکر شد که اموال مثلی و قیمی یکی از تقسیم بندی های مال می‌باشد . با توجه به موضوع این پایان نامه ، در این فصل سعی بر آن شده است که به بررسی و شناخت بهتر اموال مثلی و قیمی بپردازیم.
عنوان مثلی و قیمی یکی از مباحث مهم در حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد . به همین دلیل قانون مدنی در ماده 950 به تعریف این دو عنوان پرداخته است . در این ماده آمده : « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت است از اموالی که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و اموال قیمی مقابل آن است ، معذالک تشخیص این معنی با عرف است .»
با توجه به تعریف شناخت مال قیمی منوط به شناسایی مال مثلی می باشد .
گفتار اول  : تعریف مالی مثلی
همانطور که ذکر شد برای شناسایی مال قیمی ابتدا می بایست مال مثلی را بشناسیم و در صورتی که مالی مثلی نباشد قیمی محسوب می‌گردد. بنابراین ابتدا به تعریف مال مثلی از دیدگاه فقها و حقوقدانان می‌پردازیم تا بتوانیم یک تعریف صحیح و منطقی از مال مثلی ارائه دهیم.
بند اول : مثلی از دیدگاه حقوقدانان
دکتر کاتوزیان در این خصوص بیان داشته : « دو چیز مثل یکدیگر است که از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشد ، به گونه ای که در مقام وفای به عهد ، هر یک را بتوان به جای دیگری به طلبکار تسلیم کرد . لزومی ندارد که همه وصفهای دو مثل مانند هم باشد ، کافی است اوصاف و ویژگی هایی که جلب رغبت می کند و مبنای تعیین قیمت قرار می‌گیرد ، در دید عرف یکسان باشد . برای مثال ، دو سکه ده ریالی مثل یکدیگر است و اگر شخصی مدیون ده ریال باشد ، می‌تواند هر یک از آن دو سکه را به انتخاب خود به دائن بپردازد . زیرا ارزش هر دو سکه برابر است و هیچ کدام امتیازی بر دیگری ندارد .»[1]
[1]– کاتوزیان، ناصر،  منبع قبل، صفحه 43

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق
1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟
2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟
3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .
ج :اهداف تحقیق  
علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.