پایان نامه حقوق

سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

______________________________________________________________

عنوان                                               صفحه

چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………2

1- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری…………….. 6

1-1 کلیات سرمایه گذاری ……………………. 6..

1-1-1 تعریف سرمایه گذاری…………………… 6

2-1-1 انواع و شیوه های سرمایه گذاری ……….. 6

1-2-1-1 سرمایه گذاری  مستقیم خارجی………….. 6

2-2-1-1 سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی……….. 7

3-1-1 شیوه های سرمایه گذاری  خارجی ………… 7

1-3-1-1 سرمایه گذاری عمومی خارجی……………. 7

2-3-1-1 سرمایه گذاری خصوصی خارجی……………. 8

4-1-1 عوامل تعیین کننده  در سرمایه گذاری خارجی. 8

5-1-1  سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان………………………………………… 8

6-1-1 مزایا و مشوقهای شرمایه گذاری خارجی در کشور ما 9

7-1-1 معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها……… 11

8-1-1 ساز و کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری 11

1-8-1-1 سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات  سرمایه گذاری                   11

2-8-1-1 تضمین سرمایه گذاری ……………….. 12

2-1 مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری…….. 13

1-2-1 ریسک اقتصادی……………………….. 13

1-1-2-1 مفهوم ریسک اقتصادی………………… 13

2-1-2-1 عوامل پیدایش ریسک اقتصادی………….. 14

2-2-1 ریسک  سیاسی………………………… 15

1-2-2-1 ریسک سیاسی کلان……………………. 15

2-2-2-1 ریسک سیاسی خرد……………………. 16

3-2-1 منشاء ریسک  سیاسی………………….. 16

1-3-2-1 اقدامات دولت میزبان……………….. 16

2-3-2-1روابط دولتها………………………. 17

3-3-2-1 عوامل خارجی………………………. 17

4-2-1 عوامل کاهش ریسک سیاسی ………………. 18

1-4-2-1عوامل اقتصادی و سیاسی……………… 18

2-4-2-1 شرایط اقتصادی کشور میزبان………….. 18

5-2-1 ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران 19

6-2-1 ریسک حقوقی…………………………. 20

3-1 تاریخچه سرمایه گذاری………………….. 22

1-3-1 تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان ….. 22

2-3-1 به سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران… 22

1-2-3-1 قبل از انقلاب……………………… 24

1-1-2-3-1 برنامه عمرانی اول 34-1327…………. 24

2-1-2-3-1 برنامه عمرانی دوم 41-1335…………. 24

3-1-2-3-1 برنامه عمرانی سوم 46-1342…………. 24

4-1-2-3-1 برنامه عمرانی چهارم 51-1347……….. 25

5-1-2-3-1 برنامه عمرانی پنجم 56-1352………… 25

2-2-3-1 برنامه های  عمرانی  پس از انقلاب ……. 25

1-2-2-3-1 برنامه اول 72-1368……………….. 25

2-2-2-3-1 برنامه دوم  78-1373………………. 26

3-2-2-3-1 برنامه سوم 83-1379……………….. 26

2- فصل دوم: انواع قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی 29

مقدمه…………………………………… 29

1-2 قراردادهای معاوضی…………………….. 32

1-1-2 قراردادهای ناقل حق عینی……………… 32

2-1-2 قراردادهای ناقل مالکیت عین…………… 32

1-2-1-2 قراردادهای امتیازی ……………….. 32

2-2-1-2 قراردادهای امتیازی سنتی……………. 33

3-2-1-2 قراردادهای امتیازی متعادل………….. 33

4-2-1-2 قراردادهای امتیازی جدید……………. 34

5-2-1-2 ویژگی های قراردادهای امتیازی……….. 34

6-2-1-2 تعدیل های قراردادهای  امتیازی………. 35

1-6-2-1-2 تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان 35

2-6-2-1-2 تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی ……………………………….. 36

3-6-2-1-2 تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی.. 36

3-1-2 قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال.. 37

4-1-2 قرار دادهای ناقل حق انتقال…………… 38

5-1-2  قراردادهای خدماتی یا موجد تعهد………. 39

1-5-1-2 قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر…. 40

1-1-5-1-2 قرارداد کلید در دست……………… 41

2-1-5-1-2 قراردادهای EPC , EP ……………….. 41

2-5-1-2 قراردادهای خدماتی با تقبل خطر………. 42

6-1-2 قراردادهای بیع متقابل ………………. 44

1-6-1-2 شرح قراردادهای بای بک……………… 44

2-6-1-2 ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل………………………………….. 44

3-6-1-2 ویژگی های قراردادهای بیع متقابل…….. 45

4-6-1-2 اشکالات قراردادهای بیع متقابل ………. 46

2-2 قراردادهای مشارکتی……………………. 47

1-2-2 شرح قراردادهای مشارکتی ……………… 47

2-2-2 مشارکت و عدم افاده مالکیت در حالت اطلاق.. 48

3-2-2 تاریخچه قراردادهای مشارکت در تولید…… 50

4-2-2 تحولات قراردادهای مشارکت در تولید……… 51

5-2-2 مشارکت منتهی مشارکت در مالکیت………… 52

3- فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت)……………………………… 54

1-3 اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری ….. 54

1-1-3 حاکمیت دولت بر منابع طبیعی ………….. 54

1-1-1-3 مالکیت منابع نفتی در ایران…………. 55

2-1-3 اصل آزادی قراردادی………………….. 57

1-2-1-3 شرح حاکمیت اراده………………….. 57

2-2-1-3 انتقادات وارده بر اصل……………… 57

3-1-3 اصل حسن نیت………………………… 60

1-3-1-3 شرح اصل حسن نیت ………………….. 60

4-1-3 اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات……… 61

5-1-3 اصل نسبیّت قراردادی………………….. 62

6-1-3 اصل لزوم قراردادی…………………… 64

2-3 معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی 65

مقدمه ………………………………….. 65

1-2-3 لزوم توجه به منشاء اختلاف…………….. 65

2-2-3 حقوقی که  هر دولت از آن برخوردار است … 66

1-2-2-3 سلب مالکیت و انواع آن……………… 66

2-2-2-3 سلب مالکیت  مستقیم………………… 67

3-2-2-3 سلب مالکیت غیر مستقیم……………… 67

4-2-2-3 بررسی پرداخت غرامت ……………….. 68

3-2-3  گزینش منفی………………………… 69

1-3-2-3 گزینش منفی در قراردادهای نفتی………. 69

4-2-3 شرط ثبات…………………………… 70

1-4-2-3 مفهوم شرط ثبات……………………. 70

2-4-2-3 عوامل خارج از قرارداد……………… 71

3-4-2-3 عوامل قراردادی …………………… 71

4-4-2-3 اشکال شرط ثبات……………………. 71

5-4-2-3 اعمال و تفسیر شرط ثبات…………….. 72

6-4-2-3 شرط ثبات در قراردادهای نفتی………… 73

4- فصل چهارم: حقوق حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی 74

مقدمه…………………………………… 74

1-4 توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی………. 76

1-1-4 کلیات …………………………….. 76

2-1-4 اهتمام و توجه دولت در بهره برداری  از منابع طبیعی 77

3-1-4 حق قانون گذاری دولت…………………. 77

4-1-4 مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)……….. 78

2-4 انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد…………………………………. 81

1-2-4 شرح بحث……………………………. 81

2-2-4 قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو و حقوق و تعهدات متقابل طرفین…………………………………… 83

3-2-4 حدود اختیارات مبنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله درقراردادهای نفتی……………………….. 84

4-2-4 طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد درقبال مداخله های دولت در قرارداد………………………………. 86

5- فصل پنجم: راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی……………………………………….. 88

1-5 شیوه ای حل اختلاف……………………… 88

1-1-5 شیوه های قضایی……………………… 88

2-1-5 محل و فصل قضایی اختلافات بین المللی…… 88

3-1-5 روش شبه قضایی (داوری)……………….. 89

4-1-5 مزایای داوری ………………………. 89

2-5 بررسی سازمان داوری ایکسید،مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع نقل دیگر…… 92

1-2-5 درآمدی بر سازمان ایکسید……………… 92

2-2-5 اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارده بر آن 95

1-2-2-5 اصل قطعیت آرای داوری مرکز………….. 95

2-2-2-5 استثنائات وارد بر اصل قطعیت آراء……. 96

3-2-2-5 تجدید نظر خواهی…………………… 96

4-2-2-5 دعوای ابطال………………………. 97

5-2-2-5 تشکیل نادرست دیوان داوری…………… 99

6-2-2-5 تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود…… 100

7-2-2-5 رشوه خواری یکی از اعضای دیوان …….. 101

8-2-2-5 نقض جدی یکی از قواعد اساسی آئین دادرسی 101

9-2-2-5 عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم……… 101

3-5 الزام آور بودن ارای داوری و تعهد و شناسایی  و اجرا  103

1-3-5 الزام آور بودن آرای داوری مرکز………. 103

2-3-5 شناسایی و اجرا…………………….. 104

1-2-3-5 شناسایی حکم داوری………………… 104

2-2-3-5 اجرای آراء صادره از دیوان داوری……. 107

3-2-3-5 پیامدهای عدم اجرای آراء داوری مرکز…. 110

4-2-3-5 پیامدهای عدم اجرای حکم توسط مشخص خصوصی طرف دعوی 112

4-5 ایران و کنوانسیون ایکسید……………… 115

نتیجه گیری……………………………… 120

فهرست منابع ……………………………. 121

الف) کتابها  …………………………… 121

ب) مقالات علمی  …………………………. 123

ج) پایان نامه ها  ……………………… 123

د) قوانین و مقررات  ……………………. 124

ه) منابع خارجی(سایت های اینترنتی مورد استفاده در تحقیق) 124

خلاصه انگلیسی 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا  به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.