دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

______________________________________________________________

عنوان                                               صفحه

چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری…………….. ۶

۱-۱ کلیات سرمایه گذاری ……………………. ۶٫٫

۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری…………………… ۶

۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری ……….. ۶

۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری  مستقیم خارجی………….. ۶

۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی……….. ۷

۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری  خارجی ………… ۷

۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی……………. ۷

۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی……………. ۸

۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده  در سرمایه گذاری خارجی. ۸

۵-۱-۱  سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان………………………………………… ۸

۶-۱-۱ مزایا و مشوقهای شرمایه گذاری خارجی در کشور ما ۹

۷-۱-۱ معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها……… ۱۱

۸-۱-۱ ساز و کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری ۱۱

۱-۸-۱-۱ سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات  سرمایه گذاری                   ۱۱

۲-۸-۱-۱ تضمین سرمایه گذاری ……………….. ۱۲

۲-۱ مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری…….. ۱۳

۱-۲-۱ ریسک اقتصادی……………………….. ۱۳

۱-۱-۲-۱ مفهوم ریسک اقتصادی………………… ۱۳

۲-۱-۲-۱ عوامل پیدایش ریسک اقتصادی………….. ۱۴

۲-۲-۱ ریسک  سیاسی………………………… ۱۵

۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان……………………. ۱۵

۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد……………………. ۱۶

۳-۲-۱ منشاء ریسک  سیاسی………………….. ۱۶

۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان……………….. ۱۶

۲-۳-۲-۱روابط دولتها………………………. ۱۷

۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی………………………. ۱۷

۴-۲-۱ عوامل کاهش ریسک سیاسی ………………. ۱۸

۱-۴-۲-۱عوامل اقتصادی و سیاسی……………… ۱۸

۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان………….. ۱۸

۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران ۱۹

۶-۲-۱ ریسک حقوقی…………………………. ۲۰

۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری………………….. ۲۲

۱-۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان ….. ۲۲

۲-۳-۱ به سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران… ۲۲

۱-۲-۳-۱ قبل از انقلاب……………………… ۲۴

۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴-۱۳۲۷…………. ۲۴

۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱-۱۳۳۵…………. ۲۴

۳-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی سوم ۴۶-۱۳۴۲…………. ۲۴

۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷……….. ۲۵

۵-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی پنجم ۵۶-۱۳۵۲………… ۲۵

۲-۲-۳-۱ برنامه های  عمرانی  پس از انقلاب ……. ۲۵

۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸……………….. ۲۵

۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم  ۷۸-۱۳۷۳………………. ۲۶

۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹……………….. ۲۶

مطلب مشابه :  حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

۲- فصل دوم: انواع قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی ۲۹

مقدمه…………………………………… ۲۹

۱-۲ قراردادهای معاوضی…………………….. ۳۲

۱-۱-۲ قراردادهای ناقل حق عینی……………… ۳۲

۲-۱-۲ قراردادهای ناقل مالکیت عین…………… ۳۲

۱-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی ……………….. ۳۲

۲-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی سنتی……………. ۳۳

۳-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی متعادل………….. ۳۳

۴-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی جدید……………. ۳۴

۵-۲-۱-۲ ویژگی های قراردادهای امتیازی……….. ۳۴

۶-۲-۱-۲ تعدیل های قراردادهای  امتیازی………. ۳۵

۱-۶-۲-۱-۲ تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان ۳۵

۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی ……………………………….. ۳۶

۳-۶-۲-۱-۲ تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی.. ۳۶

۳-۱-۲ قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال.. ۳۷

۴-۱-۲ قرار دادهای ناقل حق انتقال…………… ۳۸

۵-۱-۲  قراردادهای خدماتی یا موجد تعهد………. ۳۹

۱-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر…. ۴۰

۱-۱-۵-۱-۲ قرارداد کلید در دست……………… ۴۱

۲-۱-۵-۱-۲ قراردادهای EPC , EP ……………….. 41

۲-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی با تقبل خطر………. ۴۲

۶-۱-۲ قراردادهای بیع متقابل ………………. ۴۴

۱-۶-۱-۲ شرح قراردادهای بای بک……………… ۴۴

۲-۶-۱-۲ ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل………………………………….. ۴۴

۳-۶-۱-۲ ویژگی های قراردادهای بیع متقابل…….. ۴۵

۴-۶-۱-۲ اشکالات قراردادهای بیع متقابل ………. ۴۶

۲-۲ قراردادهای مشارکتی……………………. ۴۷

۱-۲-۲ شرح قراردادهای مشارکتی ……………… ۴۷

۲-۲-۲ مشارکت و عدم افاده مالکیت در حالت اطلاق.. ۴۸

۳-۲-۲ تاریخچه قراردادهای مشارکت در تولید…… ۵۰

۴-۲-۲ تحولات قراردادهای مشارکت در تولید……… ۵۱

۵-۲-۲ مشارکت منتهی مشارکت در مالکیت………… ۵۲

۳- فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت)……………………………… ۵۴

۱-۳ اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری ….. ۵۴

۱-۱-۳ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی ………….. ۵۴

۱-۱-۱-۳ مالکیت منابع نفتی در ایران…………. ۵۵

۲-۱-۳ اصل آزادی قراردادی………………….. ۵۷

۱-۲-۱-۳ شرح حاکمیت اراده………………….. ۵۷

۲-۲-۱-۳ انتقادات وارده بر اصل……………… ۵۷

۳-۱-۳ اصل حسن نیت………………………… ۶۰

۱-۳-۱-۳ شرح اصل حسن نیت ………………….. ۶۰

۴-۱-۳ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات……… ۶۱

۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی………………….. ۶۲

۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی…………………… ۶۴

۲-۳ معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۵

مقدمه ………………………………….. ۶۵

۱-۲-۳ لزوم توجه به منشاء اختلاف…………….. ۶۵

۲-۲-۳ حقوقی که  هر دولت از آن برخوردار است … ۶۶

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق: تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

۱-۲-۲-۳ سلب مالکیت و انواع آن……………… ۶۶

۲-۲-۲-۳ سلب مالکیت  مستقیم………………… ۶۷

۳-۲-۲-۳ سلب مالکیت غیر مستقیم……………… ۶۷

۴-۲-۲-۳ بررسی پرداخت غرامت ……………….. ۶۸

۳-۲-۳  گزینش منفی………………………… ۶۹

۱-۳-۲-۳ گزینش منفی در قراردادهای نفتی………. ۶۹

۴-۲-۳ شرط ثبات…………………………… ۷۰

۱-۴-۲-۳ مفهوم شرط ثبات……………………. ۷۰

۲-۴-۲-۳ عوامل خارج از قرارداد……………… ۷۱

۳-۴-۲-۳ عوامل قراردادی …………………… ۷۱

۴-۴-۲-۳ اشکال شرط ثبات……………………. ۷۱

۵-۴-۲-۳ اعمال و تفسیر شرط ثبات…………….. ۷۲

۶-۴-۲-۳ شرط ثبات در قراردادهای نفتی………… ۷۳

۴- فصل چهارم: حقوق حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی ۷۴

مقدمه…………………………………… ۷۴

۱-۴ توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی………. ۷۶

۱-۱-۴ کلیات …………………………….. ۷۶

۲-۱-۴ اهتمام و توجه دولت در بهره برداری  از منابع طبیعی ۷۷

۳-۱-۴ حق قانون گذاری دولت…………………. ۷۷

۴-۱-۴ مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)……….. ۷۸

۲-۴ انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد…………………………………. ۸۱

۱-۲-۴ شرح بحث……………………………. ۸۱

۲-۲-۴ قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو و حقوق و تعهدات متقابل طرفین…………………………………… ۸۳

۳-۲-۴ حدود اختیارات مبنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله درقراردادهای نفتی……………………….. ۸۴

۴-۲-۴ طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد درقبال مداخله های دولت در قرارداد………………………………. ۸۶

۵- فصل پنجم: راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی……………………………………….. ۸۸

۱-۵ شیوه ای حل اختلاف……………………… ۸۸

۱-۱-۵ شیوه های قضایی……………………… ۸۸

۲-۱-۵ محل و فصل قضایی اختلافات بین المللی…… ۸۸

۳-۱-۵ روش شبه قضایی (داوری)……………….. ۸۹

۴-۱-۵ مزایای داوری ………………………. ۸۹

۲-۵ بررسی سازمان داوری ایکسید،مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع نقل دیگر…… ۹۲

۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید……………… ۹۲

۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارده بر آن ۹۵

۱-۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز………….. ۹۵

۲-۲-۲-۵ استثنائات وارد بر اصل قطعیت آراء……. ۹۶

۳-۲-۲-۵ تجدید نظر خواهی…………………… ۹۶

۴-۲-۲-۵ دعوای ابطال………………………. ۹۷

۵-۲-۲-۵ تشکیل نادرست دیوان داوری…………… ۹۹

۶-۲-۲-۵ تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود…… ۱۰۰

۷-۲-۲-۵ رشوه خواری یکی از اعضای دیوان …….. ۱۰۱

۸-۲-۲-۵ نقض جدی یکی از قواعد اساسی آئین دادرسی ۱۰۱

۹-۲-۲-۵ عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم……… ۱۰۱

مطلب مشابه :  بررسی حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل-پايان نامه ارشد حقوق

۳-۵ الزام آور بودن ارای داوری و تعهد و شناسایی  و اجرا  ۱۰۳

۱-۳-۵ الزام آور بودن آرای داوری مرکز………. ۱۰۳

۲-۳-۵ شناسایی و اجرا…………………….. ۱۰۴

۱-۲-۳-۵ شناسایی حکم داوری………………… ۱۰۴

۲-۲-۳-۵ اجرای آراء صادره از دیوان داوری……. ۱۰۷

۳-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای آراء داوری مرکز…. ۱۱۰

۴-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای حکم توسط مشخص خصوصی طرف دعوی ۱۱۲

۴-۵ ایران و کنوانسیون ایکسید……………… ۱۱۵

نتیجه گیری……………………………… ۱۲۰

فهرست منابع ……………………………. ۱۲۱

الف) کتابها  …………………………… ۱۲۱

ب) مقالات علمی  …………………………. ۱۲۳

ج) پایان نامه ها  ……………………… ۱۲۳

د) قوانین و مقررات  ……………………. ۱۲۴

ه) منابع خارجی(سایت های اینترنتی مورد استفاده در تحقیق) ۱۲۴

خلاصه انگلیسی 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا  به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.