دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت
الف : هویت و عناصر آن
هویت:
هویت واژه­ای است عربی که به «1- آنچه شخص با آن شناخته می­شود، مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر ویژگیهای مندرج در شناسنامه یا گذرنامه 2- مجموعه ویژگیها، به ویژه ویژگی­های شخصیتی و فرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز می­کند» اطلاق می گردد.[1]
هویت «ویژگی یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگری می­شود این تمایز صرفاً به ظاهر مربوط نمی­شود[2]».
رعایت و حمایت ازحقوق ملحق به کرامت انسانی، که در اسناد و معاهدات بین­المللی مورد توجه و تصریح قرار گرفته­اند.[3] بخشی از قواعد آمره­ی حقوق بین الملل را تشکیل می­دهد و تخطی از این قواعد حتی به موجب رضایت یا توافق دولتها قابل توجیه نیست. اما هر انسانی برای آن که بتواند در مواجهه با نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی حقوق خود را مطالبه و استیفا نماید، باید بتواند استحقاق خود رانسبت به این حقوق احراز نماید، این استحقاق در واقع بیانگر «حق بر هویت» است.
حق بر هویت در مفهوم وسیع، حمایت از رشد معنوی اشخاص جهت شناخت روابط اجتماعی، حمایت از شخصیت آنان و توسعه­ی آگاهی از ضرورت های ناشی از چارچوب فرهنگی جامعه را تشکیل می­دهد. [4] معنای خاص­تر این حق، اشاره به پذیرش یک فرد به عنوان موضوع حق و تکلیف و همچنین پذیرش ارتباط وی با یک دولت، یک سرزمین، یک جامعه و یک خانواده می­باشد. [5] حق بر هویت در واقع شرط لازم برای برخورداری از حقوق بنیادین بشر و حقوق شهروندی تلقی می شود و تضمین آن بدون عملکرد صحیح دستگاههای اداری متولی امور عمومی ممکن نیست عملکرد مؤثر این دستگاهها مبنایی برای اجرای مقتضیات حکمرانی مطلوب تلقی می­شود. [6]
هویت فردی تمایزی با ثبات میان اشخاص است که در طول زمان تغییر نمی­یابد. هویت حقوقی ناشی از نحوه ولادت (والدین، محل ولادت، تاریخ ولادت) می­باشد و مفهومی ورای هویت در حوزه­های دیگر دارد و به مفهوم هویت فردی نزدیک است .
انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران، سخن، سال1383، ص1355 –   1
[2]– اسدی، لیلا سادات، «حق کودک بر هویت»، فقه و حقوق خانواده (ندای صادق سابق)، پاییز و زمستان 87، شماره 49، ص27
[3] – مهم­ترین این اسناد شامل اعلامیه­های جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (1966) هستند که مجموعه آنها تحت عنوان «منشور بین المللی حقوق» (international Bill of Rights) شناخته می­شود.
[4] – Ronen,y,”Redefining the Child’s Right to ldentity” in International Journal of Law, Policy and family, Vol. 18(2004), No2: pp 147-77
[5] – UNICEF (Regional office for Latin America and the Caribbean), Birth Registration and children (2007)Retrieved from http://www.unocef .org/lac/registro_de_nacimento_e_inf_eng.pdf(accessed:May-2012)
[6] – شریفی طراز کوهی، حسین، «ثبت احوال، حقوق بین الملل و حقوق بشر»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، 1391، 26 و 27 اردیبهشت (تحت چاپ)
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:
الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی
ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم
3- سوالات کلیدی
الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟
ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟