دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ضمانت در تعهدات

قسمتی از متن پایان نامه :

 

انديشه‌هاي حقوقي و رويه قضايي

الف ) موضع اداره حقوقی

اداره حقوقي درنظريه ۱۷۹/۷-۵/۲/۱۳۸۱ در خصوص ثمن و غرامات در ضمان درك بايع معتقد است:« با توجه به مواد ۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني، در صورت مستحق للغير در آمدن كل يا بعض مبيع، بايع بايد علاوه بر رد ثمن، چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نيز بپردازد. غرامت وارده به مشتري علي الاصول خسارات و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل مي‌شود نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن و شامل افزايش قيمت نمي‌گردد. در خصوص نظريات مختلفي كه در مورد جبران ضرر و زيان وارده بر خريدار ابراز مي‌گردد، علاوه بر آن كه موضوع متنازع فيه، عقد بيع است و عقد بيع تابع مقررات قانون مدني است اصولاً خسارات موضوع مواد۵۱۵و۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ فقط در محدوده همان مواردي است كه در اين مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچ يك از اين موارد، غرامت مورد نظر ماده۳۹۱ قانون مدني نيست» مفاد اين نظريه در نظريات ۸۳۷۵/۷-۱۶/۱۰/۸۲، ۸۵۲/۷-۱۴/۲/۸۳ و۶۷۴۷/۷-۱۳/۳/۸۲ اداره حقوقي قوه قضائيه تكرار شده است.

ب) موضع رويه قضايي

برخي از محاكم با توجه به مثلي بودن پول و وجود شبهه ربا در اخذ مبلغي مازاد بر ثمن، تنها به محكوميت بايع به استرداد مقدار ثمن قراردادي اعتقاد دارند چنان كه شعبه ۲۱ ديوان كشور در راي شماره۶۱۹/۱۲ مورخ۷/۱۱/۷۲ حكم دادگاه بدوي كه بايع فضولي(خوانده) را علاوه بر رد ثمن به پرداخت مبلغي مازاد بر آن محكوم كرده است واجد ايراد قضايي تشخيص داده و حكم به نقض آن صادر كرده است.

در مقابل شعبه ۳۳ دادگاه عمومي مشهد در دادنامه شماره ۱۴۷/۱۴۷-۲۶/۷/۸۳ با اين استدلال كه«… مبلغ پرداخت شده از سوي خواهان در زمان وقوع عقد بيع نماينده ارزش پول زمان معامله بوده و با ابطال بيع خواهان استحقاق دريافت همان مبلغ را با توجه به تغيير ارزش وجه رايج دارد و با اخذ ملاك در نحوه پرداخت(وجه رايج) دعوي خواهان وارد تشخيص و دادگاه مستنداً به مواد۳۲۵،۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني و مواد۱۹۸، ۵۱۵و۵۱۹ قانون آيين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت نود و دوميليون ريال ثمن مبيع با توجه به شاخص بهاي تورم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در يوم الاداء …. محكوم مي‌نمايد».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

تدوین طرح پژوهشی در بحث ضمانت در تعهدات و ارائه‌ی آن به جامعه‌ی حقوقی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حقوقی جهت بهره برداری از آن.

5-1- سوالات تحقیق

1- ضمان عهده بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن قاعده‌ی استثنایی است؟

2- ماهیت ضمان عهده چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ضمانت در تعهدات

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه ضمانت در تعهدات