• اختلاف فاحش میان درآمد کارکنان و حجم هزینه های آنان
 • روابط خویشاوندی
 • وسعت دامنه دخالت دولت در تصدی امور
 • افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی
 • عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی
 • افزایش شهرنشینی
 • دامنه فعالیتهای نظارتی تنبیهی دولت
 • امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد
 • حرص و طمع و مادی گردی
 • ۱۰- تحریف آمار و ارقام اقتصادی
  ۱۱- نظام های نامناسب کنترل و نظارت و صدور مجوز در مدیریت دولتی ( گاتی ۲۰۰۴)
  پیامدها و آثار فساد اداری:
  صاحبنظران در زمینه آثار فساد اداری دیدگاههای متفاوتی ( منفی و حتی مثبت) ارائه کرده اند.
  آثار مثبت فساد اداری:

  1. با توجه به پائین بودن حقوق و مزایا در بخش عمومی، فساد اداری امکاناتی در اختیار کارکنان متخصص قرار می دهد تا با همکاری با سازمان ترغیب شوند.
  2. به اعتقاد هانتینگتون از نظر رشد اقتصادی، جامعه ای که دارای بوروکراسی خشک، بیش از حد متمرکز و سالم است از جامعه ای که دارای بوروکراسی خشک، بیش از حد متمرکز و ناسالم است، بدتر است چراکه از یک منظر می توان فساد اداری را به عنوان راه میان بر برداشتن قوانین سنتی و مقررات اداری دست و پاگیر و بازدارنده توسعه اقتصادی در نظر گرفت.
  3. فساد از طریق ایجاد نوعی قابلیت انعطاف در انتظارات خشک و رسمی برنامه ها، در جهت ثبات سیستم سیاسی کشور مؤثر واقع می شود.
  4. فساد به گروههای متخاصم اجازه ورود به گردونه قدرت را می دهد و بدین ترتیب در جهت کاستن از فشارهای گروهی برای دگرگونی های سیاسی عمل می کند.
  5. فساد استخدامی به عنوان یکی از انواع فساد اداری با متصل کردن تعداد بیشتری از افراد به نظام سیاسی، به تحکیم پایه های آن کمک می کند.
  6. فساد درآمدهای از مالیات گریخته را دوباره توزیع می کند و به علاوه با انتقال درآمدها به قشرهای آسیب پذیر (کارمندان) به برقراری نوعی عدالت اجتماعی زیرزمینی یاری می رساند. (فرهادی نژاد، ۱۳۸۰، ۲۹۴)

  البته توجه به این نکته ضروریست که فرهادی نژاد در نقد آثار مثبت فساد می نویسد:
  “کسانی که معتقدند فساد اداری، تسریع امور را باعث می شود از این نکته غافلند که نخست کارکنان فاسد با ایجاد وقفه در کار، قربانیان خود را به دام می اندازند و دوم تحقیقات نشان می دهد که مدیران شرکت هایی که بیشتر به فعالیت های ناسالم می پردازند زمان بیشتری را برای مذاکره و چانه زنی با بوروکرات ها صرف می نمایند.” (همان منبع، ۲۹۵)
  آثار منفی فساد اداری عبارتند از:

  1. فساد اداری ترکیب مخارج دولت را بهم ریخته و به سمت طرح های پیچیده و غیر قابل توجیه و سرمایه گذاری های کلان که چندان قابل نظارت دقیق نیستند هدایت می کند.
  2. فساد اداری از طریق فساد استخدامی و ورود منابع انسانی که فاقد شایستگی هستند کارایی نظام اداری را در بلندمدت کاهش می دهد.
  3. فساد رشد اقتصادی را کند می کند زیرا انگیزه سرمایه گذاری را چه برای سرمایه گذاران داخلی و چه برای سرمایه گذاران خارجی کاهش می دهد. شواهد بیانگر این است که سرمایه گذاری در یک کشور به نسبت فساد در مقایسه با یک کشور غیر فاسد معادل ۲۰درصد مالیات اضافی بر سرمایه گذاری است.
  4. فساد از درجه مشروعیت و اثربخشی دولت ها می کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خظر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را خدوش می سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.(همان منبع ،۲۹۴)

  پیامدهای فساد اداری از دیدگاه فردی، سازمانی، اقتصادی و فرهنگی :
  دیدگاه فردی:

  • خدشه دار شدن امنیت شغلی
  • بروز اختلافات خانوادگی
  • دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است