دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده.. ۱

فصل اول:مقدمه.. ۲

آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷٫ ۴

۱- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت. ۴

۱-۱- گفتار اول تعریف و تشکیلات. ۴

۱-۲- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:   ۴

گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون.. ۷

۱-۲-۱- بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن   ۸

بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست:   ۹

۱-۳-  سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده ۷۷٫ ۱۰

۱-۳-۱- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه. ۱۱

۲- بخش دوم- آئین رسیدگی. ۱۳

۲-۱- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده۷۷٫ ۱۳

۲-۱-۱- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون. ۱۶

۲-۲- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها. ۱۹

۲-۲-۱- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها. ۱۹

۲-۳- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷٫ ۲۳

۲-۴- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای. ۲۸

۲-۴-۱- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی. ۲۸

۲-۴-۱-۱- فرم چک لیست. ۲۹

۲-۴-۱-۲- حضور طرفین یا وکلای آنها. ۲۹

۲-۴-۱-۳- علنی بودن جلسه. ۲۹

۲-۴-۱-۴- نظم جلسات. ۳۰

۲-۴-۲- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی. ۳۰

۲-۴-۲-۱- فرم رأی کمیسیون ماده ۷۷٫ ۳۴

۲-۴-۳- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه.. ۳۵

۲-۴-۴- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. ۳۶

۲-۴-۴-۱-قبل از درخواست اجرائیه. ۳۶

۳- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. ۳۹

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی

۳-۱- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت. ۳۹

۳-۲- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض. ۴۲

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان.. ۴۳

گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.. ۴۸

۳-۲-۱- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی.. ۵۱

۳-۲-۲- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ با اصول و قواعد شکلی. ۵۲

منابع:.. ۵۵

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

 پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها