پایان نامه حقوق

طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون -دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول:مقدمه.. 2

آشنایی با کمیسیون ماده 77. 4

1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت. 4

1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات. 4

1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:   4

گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون.. 7

1-2-1- بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن   8

بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست:   9

1-3-  سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده 77. 10

1-3-1- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه. 11

2- بخش دوم- آئین رسیدگی. 13

2-1- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده77. 13

2-1-1- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون. 16

2-2- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها. 19

2-2-1- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها. 19

2-3- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده 77. 23

2-4- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای. 28

2-4-1- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی. 28

2-4-1-1- فرم چک لیست. 29

2-4-1-2- حضور طرفین یا وکلای آنها. 29

2-4-1-3- علنی بودن جلسه. 29

2-4-1-4- نظم جلسات. 30

2-4-2- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی. 30

2-4-2-1- فرم رأی کمیسیون ماده 77. 34

2-4-3- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه.. 35

2-4-4- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. 36

2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائیه. 36

3- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. 39

3-1- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت. 39

3-2- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض. 42

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان.. 43

گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.. 48

3-2-1- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی.. 51

3-2-2- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده 77 با اصول و قواعد شکلی. 52

منابع:.. 55

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

 پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها