دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

حالت اعسار حالتی بر خلاف اصل می باشد . و اصل بر عدم اعسار می باشد . پس مدعی اعسار بایستی آن را اثبات نماید و دلیل اثبات نیز معمولاً شهادت شهود می باشد . در قوانین تعریفی از شهادت نیامده می باشد اما به نقل از بعضی اسانید شهادت اخبار و نقل واقعه ای می باشد که پیش از آن در حضور شاهد رخ داده و اعلام اراده چهره انشایی ندارد و احتمال صدق ، کذب و اشتباه درک واقع، در آن هست[1] .

برای اثبات دعوی اعسار از هزینه دادرسی ماده 506 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 اظهار می دارد .«در صورتی که دلیل اعسار شهود باشد . بایستی شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع می باشند . به دادخواست ضمیمه گردد . در شهادت نامه ، مشخصات وشغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین  مبلغ آن ،بایستی تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات ومشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند . »

همانطور که در ماده فوق اشاره گردید برای اثبات دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً ؛ شهادت حداقل 2 نفر لازم می باشد ثانیاً :شهود می بایستی از وضعیت معیشت مدعی اعسار مطلع باشند ثالثاً :بایستی مقدار تمکن مالی او را صراحتاً تعیین نمایند .

همچنین با در نظر داشتن روح ماده 506 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 می گردد استنباط نمود که غیر از شهادت شهود راه های دیگری برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی وجوددارد که در سطر اول ماده یاد شده :«در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد … » پس می گردد گفت که ممکن می باشد دلیل دیگری هم برای اثبات اعسار از هزینه دادرسی به کار رود . همچنین در ماده 507 قانون آئین دادرسی مدنی اظهار شده :«.. تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار هشدار می گردد که در ج- گروهی گفتند بااستفاده از عمومات قانون و همچنین نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه بایدعنوان گردد که اگر هزینه دادرسی قابل پرداخت بیش از سه میلیون ریالی باشد حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز قابل تجدید نظر خواهی و اما اگر هزینه دادرسی قابل پرداخت کمتر از 3 میلیون ریال باشد حکم به اعسار از پرداخت غیر قابل تجدی نظر خواهی می باشد .

[1] -دکتر کاتوزیان،  ناصر،  اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم . نشر میزان،  چاپ پنجم 1388،  ص 14 .

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن