دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

معسر می تواند قبل از قطعیت حکم وحتی  قبل از محبوس شدن دادخواست اعسار از محکوم به را به دادگاه تقدیم نماید[1].

اما آن چیز که معمول می باشد ، براین قرار می باشد که پس از صدور اجرائیه ، با در نظر داشتن مفاد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی . محکوم علیه مکلف می باشد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ آن ،در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بایستی ظرف مهلت مزبور صورت دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند واگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. در همین جاست که با عنایت به ماده 2 قانون نحوه اجری محکومیت های مالی ، اولاً به جای ارائه صورت دارایی از ناحیه محکوم علیه تا اثبات اعسار ، بنابر تقاضای محکوم له وی در حبس نگه داشته می گردد ؛ ثانیاً او می تواند ادعای اعسار خویش را مطرح نماید[2].

گفتار سوم :طرفین دعوی

همچنین اداره کل امور حقوقی ، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه شماره 6623 /7 مورخ 10/7/1379 در توضیح ماده 20 قانون اعسار می گوید :«مرجع رسیدگی به دعوی  اعسار  از محکوم به ، به تجویز ماده 20 قانون اعسار دادگاهی می باشد که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی صادر نموده می باشد .

پس اگر حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادر کرده باشد ، رسیدگی به دعوی اعسار آن نیز با آن دادگاه می باشد ».

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی

در خصوص نحوه اثبات دعوی اعسار از محکوم به ماده 23 قانون اعسارمصوب 1313 مقرر داشته :«مدعی بایستی شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاص که از وضعیت معیشت و زندگی او-[1] نظریه شماره 4948/7 مورخ 4/6/1380 اداره کل امور حقوقی اسناد و مترجمین قوه قضائیه  : ماده 1 قانون اعسار در خصوص تعریف معسر مقرر داشته،  « معسر کسی می باشد که به واسطه عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد » و با در نظر داشتن اینکه در فرض استعلام صدور حکم محکومیت ظهور در اشغال ذمه محکوم علیه دارد وماده 37 همان قانون امکان تقسیط بدهی مدیون را پیش بینی نموده و ماده 277 قانون مدنی نیز مقرر داشته :«..اما حاکم می تواند نظریه وضعیت همان مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»واز آنجائیکه اثر حکم اعسار تنها عدم بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به می باشد ودراصل محکومیت موثر نیست وماده 16 آئین نامه قانون نحوه محکومیت های تصریح نموده که :«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بعدی رسیدگی می گردد»درقانون اعسار رسیدگی به این دعوی منوط به محکومیت نشده می باشد، ودر فرض استعلام رسیدگی به دعوی اعسار قبل از قطعیت حکم منع قانونی ندارد .»

[2] دکتر سماواتی،  حشمت الله،  مطالعه و پژوهش پیرامون اعسار،  نشر کمان چاپ دوم،1391، ص 76

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن