دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) فرضیات تحقیق

فرضیاتی که پیرامون مسائل این تحقیق به ذهن خطورمی کند بدین شرح است که در بحث وکالت :

1- وکالت ایقاع می باشد

2- موضوع وکالت اعم ازعمل حقوقی ومادی است .

3- دراجتماع وکیل با موت یکی ازوکلا ، وکالت نفردیگر باطل نمی شود .

 

هـ) مروری بر تحقیقات انجام شده

درمورد موضوع پایان نامه « آسیب شناسی مقررات وکالت درحقوق ایران » ، پایان نامه ویا مقاله ای به صورت منظم به این موضوع پرداخته نشده بلکه فقط درموضوع عقد وکالت پایان نامه ومقاله هایی وجود دارد. قابل ذکراست که دکترکاتوزیان ودکترپرویزنوین درکتاب عقود معین خود اشاراتی دربخش های مختلف به نواقص موادی ازقانون مدنی داشته اند .

 

و) روش تحقیق

روش تحقیق این پایان نامه کتابخانه ای است وبرای گردآوری وتنظیم آن به کتابخانه های معتبر( دانشگاه تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد واحد دامغان و . . . ) مراجعه شده است ودراین رهگذر تاحد امکان اکثرمنابع موجود ، اعم ازکتابهای فقهی ، حقوقی ، مقالات وپایان نامه ها وسایت های معتبرحقوقی که درارتباط باموضوع مورد بحث بوده اند ، موردتوجه وامعان نظرقرارگرفته اند .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

1- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

2- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

3- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .