– عوامل یاشاخص هاي عدالت توزیعی ازدیدگاه امام علی(ع):

 • برقراري عدالت فراگیر
 • پاداش بر اساس کردار و عملکرد
 • دادن حق به صاحب حق
 • اصلاح کار تمام اقشار
 • ارزشیابی دقیق کارها
 • تلاش و رنج کسی را به حساب دیگري نگذاشتن
 • ارزش خدمات را ناچیز نشمردن
 • کار کوچک کسی را به خاطر شرافتش بزرگ نشمردن و کار بزرگ کسی را به خاطر گمنامیش کوچک نشمردن
 • دادن حقوق کافی
 • اختصاص سهم مساوي از بیت المال به همه
 • رفع مشکلات طبقات پایین و دادن حق آنها
 • ندادن امتیاز به خویشان و اطرافیان و نبستن قرارداد به سود آنان و به ضرردیگران
 • پرهیز از امتیاز خواهی در کارهاي برابر با دیگران(نهج البلاغه، نامه: 55 ).