دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

تکه ای از متن پایان نامه :

می گوید آنها کسانی هستند که با حد و اندازه ای که برایشان مقدر شده می باشد، مخالفت می کنند و در انجام آن چیز که بر آنها حرام شده از هواس نفس خود فرمان پذیرند.[1] ابوحاتم در مورد آیه 235 سوره بقره که در آن احکام ازدواج با زن بیوه آمده می باشد، می گوید که این آیه درمورد زنی می باشد که در زمان عده می باشد و بر ناطقان هفتگانه دارای شریعت نبوده اما اولوالعزم بوده می باشد، اعتراض می نماید. ابوحاتم برای مشخص کردن موضع خویش به تعریف شریعت می پردازد. او می گوید که شریعت آن چیزی می باشد که ناطقان علیهم السلام آن را تالیف می کنند که شامل رسوم دین می باشد و به ظاهر الفاظ تالیف شده و مردم به سوی آن دعوت می شوند. این رسوم شامل احکام، سنن و فرائض ظاهری می باشد که از امر و نهی شکل گرفته اند و خاص و عام از مردم به سوی آن سوق داده شده و بر آنها فرض می گردد که آن شریعت را اقامه کنند و به معانی آن شناخت پیدا کنند و در نهایت آن را بپذیرند حال این پذیرش از روی میل باشد و یا کراهت در پذیرش داشته باشند. سپس ابوحاتم مردم را در نوع برخورد با شریعت دو دسته می کند کسانی که عارف به معانی شریعت هستند و رسوم انبیاء به وسیله آنها قائم می گردد. این گروه شریعت را با میل و خشوع و از روی شناخت پذیرفته اند زیرا آنها با بصیرت و یقین این کار را کرده اند.گروه و دسته دوم را جاهلینی می داند که اگرچه شریعت را می پذیرند اما قبول کردنشان همراه با کراهت می باشد. زیرا آنها به حقایق شریعت واقف نیستند و معرفتی به حکمتهای درون آن ندارند. بلکه از روی اجبار و نه اختیار شریعت را قبول کردند. ابوحاتم می گوید که علاوه بر آن چیز که ناطقین به عنوان ظاهر احکام دین که شامل فرائض و سنن باشد، ترسیم کردند؛ آن چیز که که آنها از امثال و حکم بر زبان جاری می کنند و در آنها اثری از امر و نهی هم نیست، نیز شریعت نام می گیرد.[2] ابوحاتم شریعت در معنای لغوی را به طریق و راه بسوی آب تعریف نموده می باشد. سپس می گوید آن چیز که از اصول دین که در ظاهر احکام ترسیم یافته می باشد را شریعت می گویند و زیرا آب مثلی برای علم قرار داده اند پس همانطور که بوسیله آب حیات هر چیز زنده ای تضمین می گردد، همچنین به وسیله این علم هر کسی در دین زنده و جاودانه می باشد. زیرا انسانها به وسیله علم در این دنیا می زی اند و زندگی عالمانه و شریعت محور می باشد که سبب نجات آنها و سرنوشت نیکشان در آن دنیا یعنی آخرت می باشد. پس شریعت که ظاهر رسوم ناطقان می باشد بر حقایق علوم دلالت می کند و شریعت طریقی به سوی آن حقایق می باشد همچنان که شریعه مردم را به آب رهنمون می سازد. و صاحبان شرایع نیز کسانی هستند که به وضع احکام و فرائض پرداخته و مردم را به انجام آنها همچون نماز، زکات و روزه ملزم می سازند. همچنین ابوحاتم اصحاب عزائم یا اولوالعزم را کسانی می داند شرایع جدید آورده و آن چیز که ما قبل آنها بوده را نسخ کرده اند.[3]

.[1] ابوحاتم، پیشین، ص 10 – 11

[2]. همان، ص 56 – 57

.[3] همان، ص 58- 59

 فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیان