فن آوري و خصيصه هاي مادي و تاثیر آن بر استرس شغلی

0 Comments

فن آوري و خصيصه هاي مادي

خصيصه هاي مادي استرس كار را چنين تعريف كرده اند: شرايط مادي كه فرد را در ميان گرفته است.در رابطه با متغيرهاي مادي ، استرس زماني رخ مي دهد كه حد اقل شرايط زيستي و ايمني جسماني حفظ نشده باشد. به برخي از عاملهاي مادي استرس در محيط كار از جمله نور، سر و صدا و… در نگاره شماره 5-2 اشاره گرديده است.

نگاره شماره 5-2 عاملهاي مادي استرس در محيط كار

عامل مادي                 نمونه ها

نور               نور ناكافي در كارگاه

تابش شديد و خيره كننده نور در آزمايشگاه

سر و صدا          شرايط خاص رواني در اداره (مانند هيجان و همهمه)

قرار گرفتن مداوم در معرض صداي بلند ماشين آلات

مزاحمت صداهاي بلند در اداره

دما               سرماي شديد در بناهاي باز و بي در و پيكر

قرار گرفتن در معرض گرما در كارخانه هاي توليدي

نوسان در دماي فضاي اداري

ارتعاش و حركت     تجهيزات عملياتي (مانند مته ضربه اي)

راندن ماشينهايي مانند چنكك بالابر

هواي آلوده        تنفس گازها و دودهاي سمي در آزمايشگاه فرآوري

قرارگرفتن پوست درمعرض عامل بيماري زادركارخانه هاي شيميايي

قرارگرفتن درمعرض پرتوها،به هنگام حادثه دركارخانه انرژي اتمي

عامل هاي ارگونوميك بار كاري زياد بر ماهيچه ها در محوطه الوار و چوب

فشارشديد حسي از صفحه فرمان كابين خلبان هواپيما

كار تنظيم شده ماشين در خط توليد

 

 

منبع: ( آرراس، 1377، صص102-101)

 

بخش ديگري از محيط مادي كه استرس زا مي تواند باشد ، فن آوري است.فن آوري يعني : روشي كه با آن يك سازمان دستاوردهاي پژوهشي و ديگر درون دادها را به برون دادهاي دلخواه تبديل مي كند.عامل هاي استرس چندي را براي فن آوري برشمرده اند.از جمله ، محدوديتهاي فني كه ممكن است منجر به استرس شود .مثلا ، تكنسين آزمايشگاهي را تصور كنيد كه روي فرايندي شيميايي كار مي كند .اين مستلزم خوانش يا برداشتهاي شيميايي ساعتي يكبار در 24 ساعت است .اگر فن آوري كه با استفاده از آن بتوان برداشتها را بدون دخالت انسان انجام داد ، وجود نداشته باشد، اين تكنيسين مجبور خواهد شد راهي پيدا كند تا فردي را در نزديكي ساعت بگمارد تا كار برداشتها را انجام دهد. (همان منبع، 1377، صص104-102)