دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دوران پيش از اختراع دستگاه چاپ
انسان‌هاي اوليه، در دوران پيش از تمدن و حتي پيش از آنکه به صورت قبيله يا ايل تشکل يابند، به صورت گله‌هايي پراکنده در جنگل‌ها مي‌زيستند. آنها هنگام گرسنگي از آنچه مي‌يافتند_ اعم از ميوۀ درختان يا گوشت خام حيوانات_ تغذيه مي‌کردند و هنگام خستگي در هر مکان مناسبي که پيدا مي‌کردند_ اعم از بالاي درختان يا کف جنگل _ استراحت مي‌کردند و مي‌خوابيدند. آنها به جز دستان و دندان‌هاي خود هيچ ابزار ديگري نداشتند. آنها نه تنها چيزي نداشتند که مالکش باشند، بلکه خود متعلق به جمع کوچکشان بودند. طبعاً در آن دوران آنها هيچ ذهنيتي درباره‌ي مفهوم «تملک» و «مالکيت» و يا «حق تصرف» نداشتند.
مفهوم مالکيت_ چه مالکيت جمعي و چه فردي_ براي نخستين بار شايد هم‌زمان با ساخت وسايل و ابزار و لباس در ذهن انسان نقش بست. اين حس سپس گسترش يافت و حيواناتي را که رام کرده و يا پرورش داده بود همچنين زميني را که روي آن کار مي‌کرد و غار يا فضايي را که در آن زندگي مي‌کرد، شامل مي‌شد.
ابتدا حس و مفهوم مالکيت شامل چيز هاي ملموس و عيني مي‌شد؛ چيزهايي که قابليت انتقال از دستي به دست ديگر داشت. حس مالکيت شامل چيزهايي غير ملموس و غيرمادي مانند ادبيات و داستان نمي‌شد، چرا که داستان نه تنها عينيت نداشت، بلکه مرئي نيز نبود و ديده نمي‌شد.
بي ترديد داستان سرايي و تخيل پردازي داستان گونه پيش از اختراع خط وجود داشته است. هومر و شعراي دورانش اشعارشان را به صورت دهان به دهان منتشر مي‌کردند. اما اشعار رانده شده بر زبان از صداي شاعر به پرواز در مي‌آمد و در خاطر شنونده مي‌نشست و به محض بيان مورد استفاده‌ي همگان قرار مي‌گرفت، يا به عبارت بهتر به مالکيت و در سطح بالاتر به مالکيت اجتماع در مي‌آمد.
حتي پس از اختراع خط و ساختن پاپيروس و فرآوري پوست حيوانات براي نوشتن، قرن ها بعد هيچ نويسنده، شاعر، يا تاريخداني به اين نينديشيد که با تکثير نسخه‌هاي کتاب و انتشار آن درآمد کند.
در دوران هخامنشيان و يونان باستان  و حتي تا اوج دوران تمدن اسلامي نيز همين گونه بود و دانش نوشته شده بر کاغذ در اختيار همگان قرار مي‌گرفت. بنابراين اگر چه نويسندگان با تاکيد اصرار داشتند که نامشان بر اثرشان ظاهر شود تا نام و عنوانشان ماندگار گردد، به غير از کسب . افتخار و انتقال دانش و ادبيات هيچ هدف مادي و تجاري‌اي نداشتند. البته بسياري پادشاهان و درباریاني که در ازاي يک اثر يا کتاب تأليفي با پرداخت مبلغي به نويسنده يا شاعر از او حمايت مالي مي‌کردند، اما اين پرداخت جنبه‌ي هديه داشت، نه جبران حقوق پديدآورنده، حاکمان و ثروتمنداني که از ادب و هنر لذت مي‌بردند، بر خود واجب مي‌ديدند که از انسان‌هاي فرهيخته حمايت کنند. حمايت انها ريشه در خواست دروني حمايت کنندگان داشت، نه در حقي که از خلق اثر براي پديدآورنده و مؤلف ايجاد مي‌شد.
برخي نويسندگان يونان باستان با به نمايش درآوردن آثارشان کسب درآمد مي‌کردند. آنها مطالب خود را در اجتماعات مي‌خواندند و مردم اگر لذت مي‌بردند، به فراخور خود مبلغي مي‌پرداختند. براي مثال زماني که هردوت متن کتاب تاريخ خود را براي اجتماعي از اهل آتن خواند، مردم چنان خوشحال شدند که مبلغي معادل دوازده هزار دلار امروز به او پرداختند.
در رم باستان کتاب فروشاني وجود داشتند که با بهره گيري از بردگان آموزش ديده، با تکثير آثار کسب درآمد مي‌کردند. آنها گاهي براي اشعار يا نوشته‌ها مبلغي به نويسنده مي‌پرداختند، اما اين پرداخت‌ها بيشتر جهت اداي احترام بود، نه اداي حق، و شباهتي به حقوق پديدآورنده به گونه‌ي امروزين نداشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:
١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟
٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.