دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف اصطلاحی

در ساده‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است.در مستندات بین المللی و قوانین‏ مقررات تدوین شده در کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با پولشویی،این پدیده به‏ صورت‏های زیر تعریف شده است:

1.در دستورالعمل جامعه اروپایی ‏مصوب مارس 1990، تعریف پولشویی به صورت‏ زیر می‏باشد:

تبدیل یا انتقال یک دارایی،با علم به این‏که از فعالیت‏های مجرمانه به دست آمده‏ باشد،به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن دارایی؛یا کمک به شخصی‏ که مرتکب چنین جرمی شده است،برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور[1].

همچنین،در این دستورالعمل،تعریف پولشویی موارد زیر را نیز دربر می‏گیرد:

پنهان کردن یا تغییر ظاهری منشأ،مکان،قصد،رفتار،حقوق یا مالکیت واقعی مربوط به یک دارایی با علم به اینکه آن دارایی از فعالیت‏های مجرمانه به دست آمده است.

این تعریف،در واقع برگرفته از تعریف ارائه در بند 1-ب ماده سه پیمان‏نامه وین‏ است که در 19 دسامبر 1988 به امضای اعضای رسیده است 2با این تفاوت که در پیمان‏نامه‏ وین،تنها پول‏های به دست آمده از جرائم سازمان یافته و به ویژه مواد مخدر گنجانیده شده بود.

2.تعریف پولشویی در پیمان‏نامه شورای اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ‏ تکمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستور عمل جامعه اروپا افزوده شد:

«تحصیل، تملک، یا استفاده از دارایی‏های به دست آمده از منابع غیرقانونی، و نیز هر گونه مشارکت، مباشرت، دسیسه‏چینی برای ارتکاب، اقدام به ارتکاب، یا کمک، ترغیب، تسهیل، و پنهان‏کاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی.»

به استناد گزارش توضیحی پیمان‏نامه مزبور،یکی از مهم‏ترین دلایل افزون موارد بالا به تعریف پولشویی،زدودن کاستی‏های موجود در تعریف ارائه شده در پیمان‏نامه وین،با هدف جلوگیری از استخدام وکیل یا متخصصان مالی توسط مجرمان برای مقاصد پولشویی‏ بیان شده است.[2]

3.کمیسیون داخلی آمریکایی کنترل و سوءاستفاده از مواد مخدر[3]در ماده دو جرائم‏ پولشویی مصوب می 1999،پدیده پولشویی را به صورت زیر تعریف کرده است:

«کسب،تصرف،نگهداری،به کارگیری،پنهان‏سازی،تغییر ماهیت یا تبدیل،دست به‏ دست کردن مالی با علم به این‏که شخص می‏داند یا براساس شواهد و قراین باید بداند که‏ مال مزبور از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر یا سایر جرائم مهم به دست آمده است.»

کمیسیون مزبور علاوه بر موارد بالا،مشارکت،کمک و همدستی،تبانی،مقدمه‏چینی‏ و مشاوره و ترغیب اشخاص به ارتکاب جرم پولشویی و کمک به اشخاص مجرم برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود را،جرم پولشویی تلقی می‏کند.

4.براساس تعریف مصوب سازمان بین المللی پلیس کیفری[4]‏،پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع به‏ طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‏اند.[5]

5.گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی[6]،در گزارشی فرآیند عمل یا رفتار پولشویی را شرح داده است که شامل اجزای زیر است:

-تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است‏ به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال موردنظر یا کمک به شخصی که‏ مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیاکدهای قانونی عمل خود؛

-پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی،منشأ،محل،جابه‏جایی یا مالکیت مال با علم به‏ اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است؛

-تملک،تصرف یا استفاهد از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیت‏های‏ مجرمانه است.

[1] -Jakulin,Vid.2006.(Council of Europe Convention on Laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism).Jura.2:83-87.

[2] Explanatoty Roport on the Covention on Laundering,Search,Seixure,and Confiscation of the Proceeds.from Crime:Ch.II.

[3]. Inter American Drug Abuse Control Commission.

[4] ICPO Interpole

[5] این تعریف با اکثریت آرا توسط مجمع عمومی اینترپل در شصت و چهارمین نشست آن‏که در پکن چین برگزار شد،تصویب شده است.

[6] FATF:Financial Action Task Force on Money Laundering

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل