Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) تعديل هر دو ديدگاه

با وجود افراط و تفريط هر دو نظام حقوقي، امروزه ضرورتهاي اجتماعي و اقتصادي باعث شده است که دولت‌هاي عضو اين نظام‌ها با تصويب کنوانسيون‌ها و قراردادهاي بين‌المللي تا حد ممکن دو ديدگاه را تلفيق نمايند. مقررات Trips که درآن غلبه قواعد نظام کامن‌لا بسيار مشهود است از حقوق معنوي مؤلف سخني نمي‌گويد و آثار مؤلفان را همچون ساير محصولات تابع نظام آزاد مبادلات کالاها قرار مي‌دهد. بدين ترتيب اشخاص حقوقي هم، از نظر اين قرار داد بين‌المللي مؤلف محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر، کشورهاي کامن‌لا نيز به طور ملموسي حقوق معنوي را مورد شناسايي قرار داده‌اند[1] و از اين رو به جنبه‌هاي انساني حقوق مؤلف نيز توجه دارند. بدون شک همين امر موجب برخي محدوديت‌ها در قراردادهاي مؤلف مي‌گردد.

در کشورهاي رومي ـ ژرمني نيز علاوه بر آن که کم و بيش مؤلف بودن اشخاص حقوقي در حال پذيرش است، حقوق معنوي مؤلف نيز از حالت مطلق بودن خارج شده‌اند تا تغيير يا اصلاح آنها بر اساس نياز هاي اقتصادي و اجتماعي ميسر باشد.

با اين حال اختلاف ديدگا‌هاي دو نظام در پاره‌اي از موارد مثل مؤلف بودن کارفرما در آثار خلق شده توسط مؤلف کارگر، مولف بودن سفارش دهنده در آثار سفارسي، آثار جمعي و سمعي و بصري و غيره هنوز هم وجود دارد[2]

 

د) ديدگاه حقوق ايران

با توجه به اينکه حقوق ايران، نظام خاصي براي قراردادهاي مؤلف ايجاد نکرده است اثر عملي زيادي براين بحث که آيا شخص حقوقي مؤلف محسوب مي‌شود يا خير بار نمي‌شود. با اين حال، به دليل ويژگي‌هايي که حقوق ايران را از دو نظام مذکور متمايز مي‌سازد، ناگريز از بررسي موضوع هستيم. اين ويژگي‌ها عبارت‌اند از:

ـ در حقوق ايران حقوق معنوي با ويژگي‌هايي مشابه حقوق فرانسه پذيرفته شده است. (مواد 3 و 4 قانون ايران). انواع حقوق معنوي نيز کم و بيش مشابه کشور‌هاي عضو نظام رومي ـ ژرمني است. تنها حق عدول و استرداد[3] که استثنائاً در کشور فرانسه براي مؤلف به رسمميت شناخته شده است (ماده 4 ـ 121) و به موجب آن پديدآورنده حتي پس از واگذاري حقوق مالي خود با استناد و توسل به اين حق مي‌تواند اثر مورد بهره‌برداري خود را از عرصه‌ فرهنگي و بازار جمعآوري نمايد، در حقوق ايران مورد قبول واقع نشده است.[4] ثمره‌ي پذيرش حقوق معنوي با کيفيت انحصاري و مطلق و غيرقابل انتقال و بالاخره دائمي (ماده 4 قانون ايران) آن است که اصولا اشخاص حقوقي واجد شرايط مؤلف بودن نباشند زيرا معنويت و خلاقيت ويژه‌ي انسانهاست.

ـ علاوه بر اين، تبعيت قانون حقوق مؤلف ايران از مقررات قانوني کشور‌هاي رومي ـ ژرمني، حداقل از لحاظ تاريخي مؤيد ان است که نبايد اشخاص حقوقي را مؤلف دانست. قراين و امارات موجود در قانون مذکور نيز همين مظر را تأييد مي‌کند (مانند پيش‌بيني ادامه حقوق مؤلف پس از مرگ وي که ويژه‌ اشخاص حقيقي است در مواد 12 و 15).

از سوي ديگر ممکن است گفته شود:

ـ فقهاي معاصر کليه مذاهب مسلمان، حقوق پديدآورندگان را ناشي از مالکيت آنها مي‌دانند و بدين ترتيب شخص حقيقي و حقوقي هر دو مي‌توانند مالک محسوب شوند.[5]

[1] محمدي ده چشمه، پژمان، همان منبع، ص 196.

[2]CORBET, jan , le development technique conduit – il a changement de la notion d’auteur, Rida., n. 148, 1991, p. 61.

[3]Le droit de repentireou de retrait.

[4] براي مطالعه راجع به اين حق مي‌توان به اين منابع رجوع کرد:

ـ صفايي، دکتر سيدين، حقوق مدني و تطبيقي، چاپ اول، نشر ميزان، تهران، 1357، ص 86.

آيتي ، حميد ، حقوق آفرينشهاي فکري، چاپ اول، نشر حقوقدان، تهران، 1375، ص 142.

ـ محمدي ده چشمه، پژمان، همان منبع، ص 192. ـ در حقوق فرانسه نيز تقريباً همه کتابهاي راجع به مالکيت ادبي و هنري بحث ويژه‌اي راجع به اين حق انجام داده‌اند. ر.ک:

Desbois, henri, le droitd’droitd’auteur en france, 2eme, ed., dallozparis, 1970,  p .441.

Colombet, claude, lsgrandsprincipes du droitd’auteur et droitsvoisinsdan le monde, I ere ., edunesco ., paris , paris , 1990 , p .46.

– Bertrand, andre,op cit., p. 278, n. 6- 15.

[5] ر.ک : افتخارزاده ،  دکتر محمود رضا، مترجم، حقوق مؤلفان، مترجمان و هنرمندان و ناشران اسلامي معاصر، چاپ اول، نشر هزاران، تهران، 1376 ـ امامي ، دکتر نورالدين، همان منبع ـ محمدي ده چشمه،  پژمان، همان منبع ص 139ـ گرجي ـ دکتر ابوالقاسم، مشروعيت حق و حکم با تأکيد بر حق معنوي، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، تهران ش 29، سال 1372، صص 122 و بعد..

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.