دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حقوق مادي زمان حيات مؤلف

برابر ماده3 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران، مؤلف يا آفريننده اثر ذهني در زمان حيات خود انحصاراً حق اقدام به نشر و پخش و عرضه و اجري آفرينه و حق بهره‌برداري مالي از آن را دارد كه اين اقدام ممكن است مستقيم و بي‌واسطه و به مباشرت شخص يا اشخاص ديگري صورت گيرد، تا آفرينه فكري به عموم ارائه شود و زمينه دسترسي و اطلاع از مطالب آن، براي همگان فراهم گردد.

١- بهره‌برداري مستقيم

پديدآورنده اثر فكري مي‌تواند به جاي واگذاري حق نشر، تكثير، عرضه و پخش آن به افراد يا مؤسسه يا سازمان انتشاراتي، شخصاً و به طور مستقيم آفرينه فكري خود را انتشار دهيد و از آن نفع مالي ببرد، زيرا حقوق مادي پديدآورنده اثر، طبق ماده3  ق.ح.ح.م.م.ه به طور انحصاري عبارت از: حق نشر، پخش، عرضه، اجراي اثر، حق بهره‌برداري مادي و حق ترجمه و امثال آن.

٢- بهره‌برداري غيرمستقيم

نشر يا تكثير آفرينه فكري حق آفريننده آن است كه مي‌تواند شخصاً نسبت به تكثير و نشر آن به منظور بهره‌برداري مالي و غيرمالي اقدام كند و يا اين‌كه حق مزبور را به ديگري انتقال دهد. ماده5٥ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان ايران در اين زمينه چنين مقرر داشته است: «پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي‌تواند استفاده از حقوق مادي خود را در كليه موارد … به غير واگذار كند …». با اين ترتيب حق مادي مؤلق قابل انتقال به ديگري است كه معمولاً پديدآورنده اثر با ناشري قرارداد مي‌بندد تا اثر او را چاپ، پخش و عرضه كند و مؤلف غالباً چند درصدي از بهاي فروش كتاب برحسب توافق به عنوان حق‌التأليف دريافت مي‌دارد. مدت حق چاپ و تكثير با موافقت طرفين مشخص مي‌شود كه ممكن است قراردادي براي يك مدت چاپ با تيراژ يا نسخه‌هاي مشخص و يا براي كليه چاپ‌ها بين مؤلف و ناشر به امضاء برسد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.