منابع پایان نامه با موضوع ماهیت کار : رضایت شغلی، انگیزش شغلی

0 Comments

 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
عوامل موثر بر انگیزش شغلی را به چهار دسته تقسیم می کنند: (دویک[۱]:۱۹۹۹: ۱۱)
۱- عوامل سازمانی
۲- عوامل محیطی
۳-ماهیت کار
۴- عوامل فردی
۱-عوامل سازمانی
الف) حقوق و دستمزد
ب) ترفیعات: ترفیعات، ارتقا ارزش فرد را برای سازمان نشان می دهد و ترفیعفردموجب افزایش روحیه آن می شود.
ج) خط مشی های سازمانی
۲- عوامل محیطی
الف) سبک سرپرستی  : هرجا که سرپرستان با کارکنان رفتاریحمایتی داشته باشند انگیزش شغلی بیشتری بر کارکنان حاکم است.
ب) گروه کاری :
اندازه گروه و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه نقش مهمی در خشنودی کارکنان دارد. اگر افراد در گروه دارای ویژگی های اجتماعی مشابهی باشند جوی رابه وجود می آورند که درسایه آن انگیزش شغلی فراهم گردد.
ج) هرچه شرایط کار مطلوب تر باشد باعث انگیزش شغلی می شود چرا که درشرایط کاری مطلوب آرامش فیزیکی و روانی بهتری برای فرد  فراهم می شود.
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
۳-ماهیت کار :
محتوای کارشامل دو جنبه است.
یکی محدوده شغل است که شامل میزان مسئولیت ،اقدامات کاری وبازخورداست. هرچه این عوامل وسیع تر باشد باعث افزایش حیطه ی شغلی می شودکه آن نیز به نوبه ی خود انگیزش شغلی را فراهم می آورد.
دومین جنبه عبارت است از تنوع کاری .
تنوع کاری وسیع باعث ابهام و استرس می شود وتنوع کم باعث یکنواختی و خستگی می شود که در نهایت موجب عدم انگیزش شغلی می شود.ابهام درنقش و تضاد درنقش نیز موجب عدم انگیزش شغلی می گردد.
اگر کارکنان کاری که انجام می دهند وانتظاری که ازآنها می رود را نشناسند موجبات ناخشنودی و بی انگیزگی آنها فراهم می گردد.
۴- عوامل فردی  :
افرادی که به طور کلی دارای نگرش منفی هستند همیشه ازهر چیزی که مربوط به شغل است شکایت دارند.سن بالا و سابقه ی زیاد درکارموجب رضایت بیشتری از کار می شود و انگیزش شغلی را افزایش می دهد. افرادی که در سلسله مراتب نیاز های مازلو در سطح بالاتری قرار دارند احساس رضایت بیشتری نیز از کار خود دارند.