دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: پيشينه‌ي حق كپي رايت در اسلام
در زمينه‌ي حقوق پديدآورندگان و شرعي بودن آن هيچ يک از فقهاي پيشين به طور دقيق در مورد آن مطلبي بيان ننموده‌اند و اين شايد بيشتر به دليل آن بوده است که در گذشته حقوق پديدآورندگان مثل امروز گسترده نبوده است ولي در جهان امروز از اهميت به سزايي بر خوردار است و لازم است که اين حقوق مورد حمايت قرار گيرد و در قوانين کشور هاي اسلامي نيز از ضمانت اجرايي درستي برخوردار گردد و شايسته نيست که نتايج سالها زحمت فکري پديدآورنده‌ي ايراني ، به دليل اسلامي شدن قوانين، بدون پرداخت ما به ازاي مالي، مورد استفاده ديگران واقع شود.
تا پيش از تمدن اسلامي ، تأليف و تدوين علوم اسلامي در يک رسالت و مسوؤليت علمي – ديني بود که از سوي صاحبان علم دين احساس مي شد و اصولاً حق و حقوقي نداشت، آنگونه که تعليم و تدريس علوم اسلامي نيز يک وظيفه‌ي ديني بوده و در تلقي مسلمانان نخستين گرفتن اجرت براي کتابت قرآن و حديث و يا خريد و فروش آيات و احاديث مکتوب، مکروه بود.
نهضت ترجمه در اواخر سده‌ي دوم هجري همراه با طليعه تمدن اسلامي است.اين نهضت، دستاوردهاي علمي –  عقلي بسياري در پي داشت: ترجمه‌ي متون گوناگون يوناني، ايراني و هندي از يک سو و ترجمه متون فرهنگي و عقايد و آراء عاميانه ملل مغلوب از ديگر سو، رستاخيز فرهنگي نويني پديد آورد و علوم مختلفي در گستره‌ي آنچه فرهنگ اسلامي ناميده مي شد قد آراست و در نقطه‌ي اوج تمدن اسلامي هر دانش شاخه‌ي بسيار داشت و کتاب‌هاي خاص خود را پديد مي‌آورد. مؤلف نوشته‌اش را به ناشر مي‌فروخت و يا مي‌سپرد که ان را تکثير يا تجليد نموده، به فروش رساند و ناشر نظارت مي‌نمود تا کتاب از تحريف مصون بماند. اما با توجه به درگيري‌هاي سياسي و اختلاف‌هاي مذهبي نهضت شعوبيه جعل و تحريف در آن روزگار رايج بود تنها کاري که از مؤلفان ساخته بود، موعظه‌ي اخلاقي و يادآوري مسوؤليت شرعي بود.[1]
بنابر اين مشاهده مي شود که در صدر اسلام نيز ، ناشر و تکثير کننده با جلب رضايت و ضمن قرارداد و توافقي يا مؤلف اقدام به تکثير اثر مي‌نمودند. پس در اسلام حق تأليف و تصنيف وجود دارد اما جنبه حمايتي و ضمانت اجراي درستي نداشته است و در مورد جاعلان و تحريف گران و سارقان ادبي فقط به موعظه‌ي اخلاقي اکتفا مي‌کردند.
[1] . فتحي دريني وديگران، حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامي، محمودرضا افتخار زاده، چاپ اول، انتشارات هزاران، 1376، صص 7 تا 10

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:
١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟
٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.